Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλάζουν όλα πάλι στη Σοφοκλέους

24 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Κλείνει την πόρτα στις «φούσκες» και καθιστά περισσότερο αυστηρά τα κριτήρια για την υπαγωγή εταιρειών στην επιτήρηση αλλά και στην κατηγορία των ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, υιoθετώντας και προφυλάξεις για την επενδυτική κοινότητα σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων στην αγορά....
Αλλάζουν όλα πάλι στη Σοφοκλέους


Κλείνει την πόρτα στις «φούσκες» και καθιστά περισσότερο αυστηρά τα κριτήρια για την υπαγωγή εταιρειών στην επιτήρηση αλλά και στην κατηγορία των ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, υιoθετώντας και προφυλάξεις για την επενδυτική κοινότητα σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων στην αγορά.


Επιτήρηση

Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά την αναθεώρηση των κριτηρίων υπαγωγής στην επιτήρηση. Η κατηγορία της επιτήρησης αποτελεί σύστημα προειδοποίησης των επενδυτών για τίτλους των οποίων οι εκδότες είτε παρουσιάζουν οικονομικά προβλήματα είτε δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού. Η αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού φαίνεται από το γεγονός ότι από τις 37 εισηγμένες εταιρείες που ανεστάλη η διαπραγμάτευσή τους μετά το 2000, 30 από αυτές είχαν διαπραγματευθεί προηγουμένως στην εν λόγω κατηγορία, όπως κατά καιρούς ίσχυε.
Το ΧΑ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας εναρμόνισης του καθεστώτος της επιτήρησης με την επιχειρηματική πραγματικότητα και της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων, προτείνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων ποσοτικών κριτηρίων υπαγωγής στην επιτήρηση (συσσωρευμένες ζημιές μεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια, ίδια κεφάλαια μικρότερα από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και αρνητικά EBITDA) με δύο νέα πιο αποτελεσματικά κριτήρια: Την αρνητική ενοποιημένη καθαρή θέση και τις ζημιές χρήσεως μεγαλύτερες από τo 30% των ιδίων κεφαλαίων χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει πρόσκληση ΓΣ για την αύξηση του ΜΚ.
Περαιτέρω εισάγεται ως νέος αυτοτελής λόγος υπαγωγής στην επιτήρηση η έμμεση εισαγωγή μη εισηγμένης εταιρείας, καθώς και η δραστηριοποίηση της εισηγμένης σε κλάδο που δεν είναι συναφής με την κύρια δραστηριότητά της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλήρης ενημέρωση των επενδυτών για παρόμοιες δομικές αλλαγές στην πορεία της εισηγμένης.
Εξυπακούεται ότι η εν λόγω χορήγηση εξαιρέσεων από την υπαγωγή στο καθεστώς θα γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση και με ενιαία κριτήρια για όλες τις εταιρείες.


Διαπραγμάτευση μιας ώρας

Ακόμη, θα επανεξεταστεί και το καθεστώς του τρόπου διαπραγμάτευσης των μετοχών εταιρειών που είναι σε επιτήρηση, καθώς η διαπραγμάτευση με τη μέθοδο των δημοπρασιών αποδείχθηκε στην πράξη προβληματική σε κάποιες περιπτώσεις και κρίνεται ότι η συνεχής διαπραγμάτευση αλλά για μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 12:30-13:30) θα είναι πιο αποτελεσματική.


Ειδικά χρηματιστηριακά χαρακτηριστικά

Ανάλογες αλλαγές στον τρόπο διαπραγμάτευσης προβλέπονται και στην κατηγορία των ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών, καθώς και στα κριτήρια υπαγωγής όπου καταργείται το κριτήριο του spread και αυξάνεται το ποσοστό της διασποράς από 10% σε 15%.
Περαιτέρω στο πλαίσιο της αλλαγής του τρόπου διαπραγμάτευσης και στις δύο κατηγορίες (επιτήρηση και ΕΧΧ) προτείνεται να καταργηθεί και η εβδομαδιαία διαπραγμάτευση που είχε αρχικά προβλεφθεί για εταιρείες που συμπληρώνουν έναν χρόνο στις ειδικές κατηγορίες.


Αλλαγές στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Αλλαγές γίνονται επίσης στον τρόπο αρχικής ένταξης και μεταφοράς από την κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι για την αρχική ένταξη στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μίας νεοεισαγόμενης στο ΧΑ εταιρείας, το ύψος της συνολικής κεφαλαιοποίησης πρέπει να είναι 150 εκατομμύρια ευρώ και όχι 100 όπως ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει πάντα για την παραμονή της.
Επίσης, αντί της μη πλήρωσης για δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις των κριτηρίων παραμονής στη μεγάλη κατηγορία, προκειμένου να μεταφέρεται η εταιρεία στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση προβλέπεται μία διαφοροποίηση των κριτηρίων έτσι, ώστε αν η απόκλιση από τα κριτήρια είναι σημαντική να εξέρχεται άμεσα η εταιρεία από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση (διασπορά μικρότερη του 18%, εμπορευσιμότητα μικρότερη του 15% και μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου κάτω από 95 εκατ. ευρώ) ενώ αν η απόκλιση είναι μικρότερη (διασπορά 18-20%, εμπορευσιμότητα 15 έως 20% και κεφαλαιοποίηση 95 έως 100 εκατ. ευρώ) να δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία παραμονής στην κατηγορία κατά τα ισχύοντα σήμερα. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα έτσι, ώστε οι εν λόγω αλλαγές στην κατηγοριοποίηση να εναρμονίζονται και να ισχύουν ταυτόχρονα με τις τακτικές εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE/ΧΑ.


Διακοπή διαπραγμάτευσης σε έντονες διακυμάνσεις

Με αφορμή αυτές τις αλλαγές και σε συνέχεια της απελευθέρωσης του δανεισμού των τίτλων και των ανοικτών πωλήσεων, το Χρηματιστήριο προτίθεται να εισάγει και μια καινοτόμο μέθοδο υπολογισμού των ορίων διακύμανσης των μετοχών κατά τα πρότυπα που ισχύουν στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης και της Αμερικής. Ετσι αντί των υφιστάμενων σήμερα στατικών ορίων διακύμανσης εισάγεται ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας.
O Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας τιμών (AMEM - volatility interrupter) συνίσταται στην αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης μιας μετοχής και στη διενέργεια δημοπρασίας (Call Auction) είτε όταν η τιμή της μετοχής εμφανίζει μεγάλη μεταβολή (π.χ. από την τιμή έναρξης 10%) είτε όταν η συναλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, σε σχέση με την προηγούμενη, εμφανίζει επίσης μεγάλη μεταβολή (π.χ. 2%). Στη δημοπρασία, που ακολουθεί την προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού μιας «αποτελεσματικής» τιμής για τη μετοχή.
Επίσης, ο μηχανισμός ελέγχου της μεταβλητότητας συμπληρώνεται με επιπλέον ελέγχους για τις περιπτώσεις που η μέθοδος της δημοπρασίας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος της μετοχής (κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης). Ετσι, λοιπόν, στην περίπτωση που εμφανίζεται σημαντική απόκλιση των τιμών της δημοπρασίας σε σχέση με την τιμή της μετοχής που διαμορφώνεται πριν από αυτή, τότε υπάρχει η δυνατότητα χρονικής επέκτασης της δημοπρασίας. Για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος λαμβάνεται υπόψη επιπλέον η ύπαρξη ή όχι σημαντικού όγκου συναλλαγών.
Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης