Αποτελέσματα live αναζήτησης

H ΠΕΦΕ σας ενημερώνει - Εκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • 1. Μεταξύ των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994, δεν υφίσταται θετική διάταξη με την οποία να ορίζεται η μη εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί έκδοσης συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων επί των υποθέσεων που περαιώνονται με την απόφαση αυτή....
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, 3-4-1998
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: 1053284/1131
 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου»

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε απάντηση ερωτημάτων σας που ανέκυψαν ειδικά επί υποθέσεων που περαιώθηκαν με την απόφαση ΠΟΛ.1099/27.4.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μεταξύ των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994, δεν υφίσταται θετική διάταξη με την οποία να ορίζεται η μη εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί έκδοσης συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων επί των υποθέσεων που περαιώνονται με την απόφαση αυτή.

Συνεπώς, κατΆ αντιδιαστολή, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και επί των υποθέσεων που περαιώνονται με την πιο πάνω απόφαση υπάρχει δυνατότητα εκ μέρους της φορολογικής αρχής να επανέλθει και να προβεί σε συμπληρωματική εγγραφή, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται περιοριστικά από τις κατά ν.2238/1994, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, αν:
α) από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου, δηλαδή εν προκειμένω, σε ότι αφορά τις πιο πάνω περαιωθείσες υποθέσεις, αυτό που λήφθηκε υπόψη κατά την περαίωση των υποθέσεων αυτών.
β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή.
Περαιτέρω, στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) δεν γίνεται αναφορά περί του δικαιώματος και των προϋποθέσεων επιβολής προστίμων, σε περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έχουν ήδη περαιωθεί.

Με δεδομένη όμως την αλληλένδετη σχέση του Κ.Β.Σ. με τη φορολογία εισοδήματος και εν όψει και του γεγονότος ότι για άλλα παρεμφερή ζητήματα οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. παραπέμπουν στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (διοικητική επίλυση της διαφοράς, παραγραφή, κλπ), για τους λόγους αυτούς πρέπει να γίνει δεκτό ότι και για τις πιο πάνω περιπτώσεις παραβάσεων Κ.Β.Σ. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος αρθ.68 παραγρ.2 ν.2238/1994.
Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα επιβολής σχετικών προστίμων, με την προϋπόθεση όμως ότι συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις διατάξεις αυτές λόγοι και εν προκειμένω σε ότι αφορά τις κατά τα ανωτέρω περαιωθείσες υποθέσεις, εφόσον οι διαπιστωθείσες παραβάσεις προκύπτουν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης.

2.    Από τις πιο πάνω διατάξεις άρθ.68 παραγρ.2 ν.2238/1994, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που εκδίδεται συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου, το νέο αυτό φύλλο εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, τα παλαιά και τα νέα ή συμπληρωματικά στοιχεία συνεκτιμώνται και κατόπιν προσδιορίζεται κατά ενιαίο τρόπο το εισόδημα, για το οποίο και εκδίδεται το συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου. Δηλαδή, δεν απαιτείται ούτε είναι ορθό με το συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου να προσδιορίζεται μόνο το πέραν του περιληφθέντος στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου εισόδημα.

3.    Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 4 της πιο πάνω απόφασης ΠΟΛ.1099/1994, ορίζοντο οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανέλεγκτων υποθέσεων οι οποίες εξαιρούντο από την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής. Μεταξύ δε των υποθέσεων αυτών είναι και οι υποθέσεις των επιτηδευματιών των οποίων είχαν κατασχέσει ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεί, καθώς και οι υποθέσεις για τις οποίες προέκυπτε αναμφισβήτητα η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας. Η ύπαρξη όμως τυχόν άλλων παραβάσεων του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. δεν αποτελούσε λόγο εξαίρεσης από την απόφαση, αλλά οι παραβάσεις αυτές ελαμβάνοντο υπόψη κατά την περαίωση, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 5 της απόφασης.

Ειδικά εξάλλου σε ότι αφορά τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, με την εγκύκλιο 1075488/4986/Α009/ΠΟΛ.1194/1.7.96 διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι θα έπρεπε να προηγείται επεξεργασία αυτών και εφόσον προέκυπταν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., δηλαδή παραβάσεις που επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων, τότε η οικεία ανέλεγκτη χρήση καθώς και όλες οι επόμενες εξαιρούντο από την απόφαση, ενώ αντίθετα, αν δεν προέκυπταν καθόλου παραβάσεις ή προέκυπταν επουσιώδεις παραβάσεις, τότε οι ανέλεγκτες υποθέσεις υπήγοντο στην απόφαση.

4.    Με βάση τα παραπάνω, εφόσον για υποθέσεις που περαιώθηκαν με την απόφαση ΠΟΛ.1099/1994 περιέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε χρόνο μεταγενέστερο από την περαίωση, συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ.68 παραγρ.2 του ν.2238/1994 που αφορούν τις ως άνω περαιωθείσες  υποθέσεις, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Αν τα συμπληρωματικά στοιχεία συνίστανται σε κατασχεθέντα βιβλία ή στοιχεία του υπόχρεου, από την επεξεργασία των οποίων προκύπτουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή σε στοιχεία από τα οποία προκύπτει αναμφισβήτητα η έκδοση ή η λήψη εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αν πρόκειται για συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία προϋπήρχαν θα αποτελούσαν λόγο εξαίρεσης από την απόφαση ΠΟΛ.1099/1994, τότε η Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει σε εξ αρχής έλεγο των συγκεκριμένων χρήσεων που εμπλέκονται με τα εν λόγω συμπληρωματικά στοιχεία, με βάση τις γενικές διατάξεις και υπό το βάρος των υφιστάμενων συνολικά παραβάσεων, συμψηφιζομένου του φόρου εισοδήματος που είχε βεβαιωθεί της προηγηθείσας περαίωσης και μη επιστρεφομένης της τυχόν αρνητικής διαφοράς.
β) Αν τα συμπληρωματικά στοιχεία συνίστανται σε εκθέσεις ή δελτία πληροφοριών άλλων υπηρεσιών ή γενικά σε άλλου είδους στοιχεία από τα οποία προκύπτουν παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. που απλώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα της περαίωσης με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1099/1994, αλλά ακόμη και να προϋπήρχαν δεν θα αποτελούσαν λόγο εξαίρεσης από αυτήν, τότε δεν θα διενεργείται εξ αρχής έλεγχος, αλλά θα εκδίδεται και θα κοινοποιείται στον υπόχρεο συμπληρωματικό Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης, υπό το βάρος  των συμπληρωματικών στοιχείων και των παραβάσεων που προκύπτουν από αυτά και συμψηφιζομένου του φόρου εισοδήματος που είχε βεβαιωθεί βάσει του αρχικού Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Σε περίπτωση όμως μη αποδοχής του συμπληρωματικού Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον υπόχρεο εντός μηνός από τα κοινοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης τότε η Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει σε εξ αρχής έλεγχο με βάση τις γενικές διατάξεις, ενεργώντας ανάλογα όπως στην προηγούμενη περίπτωση α΄ με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 7 της εγκυκλίου 1128066/8443/ΠΟΛ.1255/15.11.94 σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο επανεξέτασης υποθέσεων από κοινού από τον αρμόδιο Επιθεωρητή και τη Δ.Ο.Υ.

5.    Στις λοιπές όμως περιπτώσεις στις οποίες δεν διενεργείται εξ αρχής έλεγχος με βάση τις γενικές διατάξεις, για τη διενέργεια ή μη συμπληρωματικές εγγραφής λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις και σε ότι αφορά ειδικά το ΦΠΑ υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής εγγραφής, εφαρμοζομένων ανάλογα όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για έκδοση συμπληρωματικού Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, με την προϋπόθεση όμως ότι τα συμπληρωματικά στοιχεία που περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. επηρεάζουν το αποτέλεσμα ως προς τη συγκεκριμένη φορολογία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994. Αντίθετα, αν τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα, με την  έννοια ότι και αν ακόμη αυτά ήταν γνωστά στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο περαίωσης και πάλι το αποτέλεσμα δεν θα εδιαφοροποιείτο, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής εγγραφής.

Σε ότι αφορά εξάλλου τα πρόστιμα του Κ.Φ.Σ .ή Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις μεν που διενεργείται εξ αρχής έλεγχος θα εκδίδονται σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμων και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις γενικές διατάξεις περαιτέρω διαδικασία.

Στις λοιπές όμως περιπτώσεις, έχει εφαρμογή η οριζόμενη στο άρθρο 7 της πιο πάνω απόφασης ΠΟΛ.1099/1994 διαδικασία εντός δίμηνης προθεσμίας από την αποδοχή του συμπληρωματικού Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος και σε περίπτωση μη αποδοχής από τον υπόχρεο της διαδικασίας αυτής θα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση επιβολής προστίμων Κ.Φ.Σ.ή Κ.Β.Σ. αλλά και τυχόν προστίμων άρθρου 48 παραγρ.2 του ν.1642/1986, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ.4 του ν.2523/1997 ως προς το ύψος των προστίμων αυτών.

6.    Σημειώνεται ότι αν για περιέλθοντα στη Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων, οι επαληθεύσεις αυτές θα γίνονται κατΆ αρχήν μέσω των υποβληθεισών δηλώσεων και λοιπών υφισταμένων στη Δ.Ο.Υ. στοιχείων (π.χ. έντυπα που συνοδεύουν τις δηλώσεις, υποβληθείσες καταστάσεις Κ.Φ.Σ., καταστάσεις ΚΕΠΥΟ κλπ) και μόνο σε περιπτώσεις που είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο , όπως  επί κατασχεθέντων ανεπισήμων βιβλίων ή στοιχείων ή και δελτίων πληροφοριών κλπ θα γίνονται διασταυρώσεις και με τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου επιτηδευματία. Σε περίπτωση δε που ο επιτηδευματίας επικαλείται καταστροφή στοιχείων που αφορούν τις οικίες χρήσεις, τότε θα γίνεται κάθε επιπρόσθετη δυνατή ελεγκτική ενέργεια προκειμένου να διαμορφωθεί βέβαιη και ασφαλής  άποψη σε σχέση με τα συμπληρωματικά στοιχεία (πχ διασταυρώσεις με βιβλία και στοιχεία αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων κλπ).

7.    Οι κατά τόπους Οικονομικοί Επιθεωρητές παρακαλούνται όπως σε περιπτώσεις που ανακύπτουν στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν ανάλογα ζητήματα, παρέχουν προς αυτές σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης