Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση Γ.Ε.ΜΗ. και πρακτική αντιμετώπιση εταιρικών θεμάτων

25 Φεβρουάριος 2015

Δείτε αναλυτικά τις διάφορα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τις καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.


Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος «καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ιδιωτικού συμφωνητικού μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε κοινωνία κληρονόμων

1. Ομόρρυθμος εταιρεία, της οποίας το ένα ομόρρυθμο μέλος απεβίωσε και η μερίδα του περιήλθε (λόγω κληρονομιάς) στο άλλο ομόρρυθμο μέλος και σε έναν τρίτο μη εταίρο, δεν μπορεί να μετατραπεί σε Κοινωνία κληρονόμων, γιατί νομικά (εμπορικός κώδικας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4072/2012) δεν προβλέπεται τέτοια μετατροπή.

2. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε, να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 265 του ν. 4072/2012, για είσοδο του κληρονόμου (που δεν ήταν ομόρρυθμος εταίρος) ως ετερόρρυθμος εταίρος.

Σχετική απόφαση

 

Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος «καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Δικαστικής Απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ΑΕ και Πρακτικού ΔΣ για συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

1. Σύμφωνα με την παρ.4, εδάφ. γ, του άρθρου 11, του ν. 3419/2005, όπως ισχύει:
«4. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή ........ Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν ........ το διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων. .......».

Συνεπώς Θα πρέπει να καταχωρίσετε στο ΓΕΜΗ τη Δικαστική Απόφαση για διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ΑΕ.

2.    Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 4, του ν. 3419/2005, όπως ισχύει:
«1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα ......... των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση Εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες ......... ,.
Οι διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών ......... των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, ........ αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή των υπόχρεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία».

Συνεπώς, για να καταχωρίσετε στο ΓΕΜΗ, το Πρακτικό (για συγκρότηση σε σώμα κλπ) του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, θα πρέπει αυτό να ελεγχθεί για τη νομιμότητά του, από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και αν από τον έλεγχο νομιμότητας προκύψουν παρατηρήσεις ή υποδείξεις (για τη σωστή σύνταξη και υπογραφή του) η εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές τις παρατηρήσεις ή υποδείξεις.


Σχετική απόφαση

 

Aντιμετώπιση  Εταιρειών (ΕΠΕ και ΑΕ) που απογράφονται εκπρόθεσμα, ως προς την δημοσίευση του τελευταίου ισολογισμού των στο ΦΕΚ, με δεδομένη την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ μετά την 1/1/2015 

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ θα πρέπει:

α) Να παραλαμβάνουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά απογραφής,

β) Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών να ενημερώνουν τον εκπρόσωπο της απογραφόμενης εταιρείας ότι:

β1) Η δημοσίευση στο ΦΕΚ του ισολογισμού χρήσης 2011 ήταν και είναι υποχρεωτική από το Νόμο και

β2) Τα δικαιολογητικό και η απογραφή είναι ελλιπής και μη σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις (Νόμος 3419/2005 και Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012, όπως ισχύουν).

β3) Η μη δημοσίευση του ισολογισμού επισείει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,

γ) Επίσης οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ σε περίπτωση κατά την οποία οι εταιρείες αυτές, στη συνέχεια ζητήσουν καταχώρηση τροποποιήσεων ή άλλων μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να έχουν υποβάλλει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, θα προβαίνουν στην καταχώριση των τροποποιήσεων/ μεταβολών στο ΓΕΜΗ και ταυτόχρονα θα ενημερώνουν γραπτώς αυτή τη φορά την κάθε εταιρεία για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εκ των παραλείψεών της».

1.2. Για αιτήματα αυτοαπογραφής, που θα υποβάλλονται μετά την 1/1/2015, θα πρέπει να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι α) η προθεσμία για την απογραφή έχει λήξει από 31-12-2012, β) οι μετά την προθεσμία αυτή υποβαλλόμενες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες και γ) ενδέχεται να τους επιβληθούν και οι διοικητικές κυρώσεις, που θα προβλέπει η υπό έκδοση ΚΥΑ (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3419/2005).

1.3. Αν με τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται, επίσης εκπρόθεσμα, για καταχώρηση από 1/1/2015 και μετά, στοιχεία για τα οποία υπήρχε υποχρέωση καταχώρησης και δημοσιότητας στο παρελθόν (πριν την 31-12-2014), τότε η δημοσιότητα και της εκπρόθεσμης καταχώρησης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης μόνο στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και δεν απαιτείται η αποστολή στο ΦΕΚ (βλέπε και σχετική εγκύκλιο ΥΠ.ΑΝ./ΓΓΕ/ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ αρ.πρωτ. 5285/16.1.2015), συνεπώς δεν θα μπορεί να συμπληρώνεται το σχετικό με τον αριθμό του ΦΕΚ πεδίο.

Σχετική απόφαση

 

 

Tροποποιήσεων εταιρειών (IKE, ΕΠΕ, ΟΕ και EE), ως προς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την (μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής) είσοδο ως εταίρων σε ελληνικές εταιρείες, αλλοδαπών εταιρικών νομικών προσώπων»
 

θα πρέπει να ζητούνται :

2.1. Τα στοιχεία ταυτότητας και ύπαρξης του αλλοδαπού νομικού προσώπου που θα αποδεικνύονται με «πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας του νομικού προσώπου (Good Standing), με apostille

2.2. Η Απόφαση του αλλοδαπού νομικού προσώπου για την συμμετοχή του ως εταίρου στην Ελληνική εταιρεία και για τον ορισμό του εκπροσώπου του , (φυσικού προσώπου) που θα υπογράψει το συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού της Ελληνικής εταιρείας με apostille και

2.3. Τα στοιχεία ταυτότητας του κατά τα ανωτέρω ορισθέντος εκπροσώπου (φυσικού προσώπου).

Σχετική απόφαση

 

Δυνατότητα εξόδου του μοναδικού ομορρύθμου εταίρου [από ΟΕ με τρία ομόρρυθμα μέλη, από την οποία έχουν ήδη αποχωρήσει, με εξώδική δήλωσή των, τα δύο άλλα ομόρρυθμα μέλη δύο], πριν την παρέλευση του δίμηνου και πριν τη λύση της (αφού δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η εταιρεία και δεν πρόκειται να γίνει είσοδος νέου εταίρου) και β) ποίοι Θα είναι εκκαθαριστές της σε περίπτωση λύσης της, αφού το καταστατικό αναφέρει ότι "Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων διαιτητές ορίζονται τρίτοι"»
 

1. Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 261, του ν. 4072/2012: "Ο εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικό στην εταιρική σύμβαση

Συνεπώς, ο εναπομείνας μοναδικός εταίρος, δεν μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία αφού δεν υπάρχουν οι άλλοι εταίροι (που έχουν ήδη αποχωρήσει), για να τους κοινοποιήσει την σχετική δήλωση του για έξοδο.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 267, του ν. 4072/2012 με τίτλο «Μονοπρόσωπη εταιρεία»: Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

Συνεπώς, ο εναπομείνας μοναδικός εταίρος, αφού δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η εταιρεία και δεν πρόκειται να συναινέσει και να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ την είσοδο νέου εταίρου, μπορεί και πριν την παρέλευση του δίμηνου, να δηλώσει στο ΓΕΜΗ τη λύση της και τη θέση της σε εκκαθάριση.

3. Αφού το καταστατικό αναφέρει ότι: "Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων διαιτητές ορίζονται τρίτοι" και στην περίπτωση που πράγματι υπάρχει διαφωνία, τους εκκαθαριστές θα πρέπει να τους ορίσει το δικαστήριο.

4. Σχετικά τονίζουμε ότι, το άρθρο 269, του ν. 4072/2012, με τίτλο «Παραγραφή», αναφέρει ότι:
«1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά πέντε έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. 2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη. 3. Οι δυο προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου από την εταιρεία». 

Σχετική απόφαση

 

Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

«Ανάκληση των καταχωρήσεων στο ΓΕΜΗ μπορεί να γίνει από την Υπηρεσίας σας με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει».

Σχετική απόφαση

 

 

Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχωρήσεις έχουν «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ.ΓΕΜΗ»

1. Στο εγκατεστημένο για το ΓΕΜΗ, πληροφοριακό σύστημα, δεν προβλέφθηκε έλεγχος για μοναδική εγγραφή εταιρείας με την ίδια επωνυμία και τον ίδιο ΑΦΜ, δεδομένου ότι με τα ίδια αυτά στοιχεία καταχωρούνται και οι έδρες και τα Υποκαταστήματα των εταιρειών.

2. Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις επιστολές μας 182/18-07-2013 και 201/25-10- 2013 :

α) Στη διάταξη του άρθρ. 2, παρ. 2, εδάφ. Β, του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«....Η καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. ...... Κάθε unoxoeoc υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. .......» και

β) Στις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3419/2005 ορίζεται ότι: «κάθε καταχώριση υπόκειται σε διόρθωση......» και «η διόρθωση και η μεταβολή πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του υπόχρεου. ......».

Συνεπώς και η διόρθωση των διπλοκαταχωρίσεων (που έγιναν από δύο Υπηρεσίες ΓΕΜΗ), είναι υποχρέωση του κάθε Υπόχρεου, ο οποίος θα πρέπει να κληθεί για να επιλέξει μια εκ των δύο Υπηρεσιών ΓΕΜΗ (είτε αυτή του ΕΒΕΘ, είτε αυτή του ΒΕΘ) και στη συνέχεια να ενημερωθεί η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ, για να επιφέρει τις ανάλογες μεταβολές και έτσι ο κάθε υπόχρεος να εμφανίζεται με έναν αριθμό ΓΕΜΗ ως προς την καταχώρηση της έδρας.

Επίσης η ΚΥ ΓΕΜΗ της ΚΕΕ εντέλλεται, να αναζητήσει στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, την ύπαρξη και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και σε καταφατική περίπτωση, να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, για να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες (κλήσης κάθε υπόχρεου για να επιλέξει μια Υπηρεσία ΓΕΜΗ κ.ο.κ.).

Σχετική απόφαση

 

 

Δυνατότητα εταιρίας  IKE, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της IKE σε τράπεζα του εξωτερικού

1. Στην παράγραφο 1 του όρθρου 116 του Ν. 4072/2012 (περί IKE) ορίζονται τα εξής : «Όπου στη νομοθεσία υπάρχουν ρυθμίσεις που αναφέρονται γενικό στις κεφαλαιουχικές εταιρείες : (α) οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόμο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό.............»

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν.2190/1920 περί ΑΕ (όπως ισχύει) ορίζονται τα εξής : «Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.....».

Συνεπώς με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν μπορεί IKE, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της IKE σε τράπεζα του εξωτερικού.

Σχετική απόφαση

 

Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων

1. Το ΓΕΜΗ λειτουργεί τόσο ως Μητρώο «νομιμοποίησης και δημιουργίας τεκμηρίου εμπορικής ιδιότητας» των υπόχρεων εγγραφής σε αυτό (άρθρο 16 ν.3419/2005), όσο και ως μητρώο «εμπορικής δημοσιότητας», η οποία (εμπορική δημοσιότητα) πραγματοποιείται «με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ....... και με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας...» (άρθρο 16 ν.3419/2005)

 
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων (που θεσπίσθηκε με το άρθρο 203 του ν. 4072/2012) επιβάλλει «πειθαρχικές ποινές», για τις οποίες εκδίδει αποφάσεις (που αποτελούν «διοικητικές πράξεις») και σύμφωνα παρ. 7 του ιδίου ως άνω άρθρου: «Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου διαβιβάζονται στο επιμελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούμενο, μέσω του οικείου επιμελητηρίου, όσο και στο Γ.Ε.ΜΗ. και στα άλλα επιμελητήρια της Χώρας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επιβάλλεται «ευρεία δημοσιότητα» των αποφάσεων του Πειθαρχικού συμβουλίου, αφού διαβιβάζονται και στο ΓΕΜΗ και στα άλλα Επιμελητήρια της χώρας (δηλαδή σε περισσότερα από 59 σημεία). 

 
3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 7, παρ. 6, του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει: «Οι Υπηρεσίες καταχώρησης στο ΓΕΜΗ οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις......... που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία........».

 
Συνεπώς οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών, θα πρέπει να καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ, ατελώς, από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου και να εκδίδεται περιληπτική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην Δημοσιότητα.

Σχετική απόφαση

 

Αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο ενός η περισσότέρων εταίρων, και παραμονή μόνο ενός εταίρου σε ομόρρυθμη εταιρεία.

Σχετικά με την «διαδικαστική εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)»
 
1. Στο άρθρο 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)», ορίζεται ότι : «Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».
 
2. Στις περιπτώσεις της «αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο ενός ή περισσότερων εταίρων» περιλαμβάνεται και η έξοδος εταίρου με τη διαδικασία του άρθρου 261 του ιδίου νόμου, αλλά και η αποχώρηση εταίρου με τροποποίηση του καταστατικού.
 
3. Στην περίπτωση που, μετά την «για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση», παραμείνει ένας εταίρος, Θα πρέπει, ανεξάρτητα από το αν τροποποιηθεί η επωνυμία με την προσθήκη της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ», στην σχετική ανακοίνωση να τεθεί από την Υπηρεσία η επισήμανση ότι «η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».
 
4. Το Άρθρο 282 αναφέρεται σε περιπτώσεις «μετατροπής ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία» και ορίζει ότι σε κάθε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη και για να συνεχισθεί ως ομόρρυθμη πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή αν υπάρχει ένας ομόρρυθμος εταίρος, έχει εφαρμογή το άρθρο 267 και στην σχετική ανακοίνωση, πρέπει να τεθεί η επισήμανση, που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 3 της παρούσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης