Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι προβλέπει το σ/ν για την ασφάλιση αυτοκινήτων

19 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Το σχέδιο νόμου για την Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 ΑΆ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331Α΄) και άλλες διατάξεις κατέθεσαν την Παρασκευή 16-03-2007...
Το σχέδιο νόμου για την Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 ΑΆ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331Α΄) και άλλες διατάξεις κατέθεσαν την Παρασκευή 16-03-2007 στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσαν ότι οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις που εισάγονται με το σχέδιο νόμου είναι οι εξής:

1. Ενσωματώνεται στη νομοθεσία μας η Ενοποιημένη Συμφωνία μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης. Ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτό η διαδικασία αποζημιώσεων ζημιών που προκαλούνται από αυτοκίνητα με πράσινη κάρτα.

2. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των παθόντων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα αυξάνεται από δύο σε πέντε χρόνια. Με την αλλαγή αυτή αποφεύγεται για το μέλλον ένα σημαντικό πρόβλημα στην απονομή της Δικαιοσύνης που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη συντομότερη παραγραφή εις βάρος πολλών πολιτών παθόντων σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Μέχρι σήμερα πολλές αγωγές παθόντων σε αυτοκινητιστικά αυτοκίνητα, δεν ευδοκιμούσαν λόγω παραγραφής.

3. Καθιερώνεται διαδικασία κοινοποιήσεων και δημοσιότητας για τις περιπτώσεις καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης του αυτοκινήτου, με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου μέσω του Κέντρου Πληροφοριών που θα λειτουργήσει πολύ σύντομα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελεί μία σημαντική καινοτομία που αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή και τη διαφάνεια στο χώρο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

4. Εισάγονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη, για ζημίες που προκαλούνται με αιτιώδη συνάφεια:

• από οδηγό που δεν έχει την, σύμφωνη με το νόμο, άδεια οδήγησης

• από οδηγό που προκάλεσε το ατύχημα επειδή βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών .

• από όχημα που χρησιμοποιείται για άλλη χρήση, εκτός από αυτή που καθορίζεται στην άδεια του.

Εξάλλου ορίζεται ρητά ότι ο ασφαλιστής συνεχίζει να υποχρεούται να αποζημιώσει τον τρίτο παθόντα, ανεξάρτητα από τις εξαιρέσεις.

Στόχος των εξαιρέσεων αυτών είναι να καταστεί ο οδηγός προσεκτικότερος κατά την οδήγηση και να είναι εφοδιασμένος με τα νόμιμα έγγραφα. Στο ίδιο πλαίσιο καταργείται η ΥΑ Κ4-585/1978 που είχε εκδοθεί το 1978 και αίρεται η διχογνωμία και η ανασφάλεια δικαίου που είχε προκληθεί από την παράλληλη εφαρμογή και νεώτερου νόμου του 1997 που περιλαμβάνει διαφορετικές ρυθμίσεις από την παραπάνω ΥΑ.

5. Ορίζεται ότι μπορεί να επιβληθεί στον οδηγό, υπαίτιο ατυχήματος, ο οποίος παραβιάζει υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστή του (παράδειγμα, η μη υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που είναι απαραίτητα για λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης) υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στο ασφαλιστή του μετά από δικαστική απόφαση.

6. Προσδιορίζονται με ακρίβεια οι περιπτώσεις που ο ασφαλιστής δικαιούται να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο (bonus malus). Οι περιπτώσεις αυτές είναι είτε μετά από δήλωση του ασφαλισμένου που αποδέχεται την υπαιτιότητα του ως προς τη πρόκληση του ατυχήματος, είτε εάν ο ασφαλιστής έχει καταβάλει αποζημίωση σε πρόσωπο που ενεπλάκη σε ατύχημα με τον ασφαλισμένο του.

7. Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα γίνεται με βάση την τρέχουσα πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Σχετικά ορίζεται δικαίωμα επιστροφής στο δικαιούχο του ασφαλίστρου που είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος και προβλέπονται, για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης αυτής, διοικητικές κυρώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται για σημαντική τομή που θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή και θα οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

8. Επεκτείνεται από 3 σε 8 ημέρες το διάστημα στο οποίο πρέπει να δηλωθεί το ατύχημα στον ασφαλιστή. Η επιμήκυνση είναι αναγκαία, ιδίως όταν ο παθών έχει τραυματιστεί και δε μπορεί να ενημερώσει άμεσα το ασφαλιστή του. Είναι άλλη μία ρύθμιση που αυξάνει την προστασία του καταναλωτή.

9. Ρυθμίζονται πληρέστερα ζητήματα καταγγελίας της σύμβασης ασφάλισης, με στόχο τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την καλύτερη προστασία των ζημιωθέντων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

10. Καθιερώνεται προσωρινή κάλυψη μέχρι την έκδοση του οριστικού ασφαλιστήριου, η οποία πιστοποιείται με την έκδοση προσωρινού σήματος. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η πιθανότητα να μείνει το αυτοκίνητο ανασφάλιστο μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου.

11. Δίνεται η δυνατότητα του ζημιωθέντος από ατύχημα με ρυμουλκούμενο, να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρίας που έχει ασφαλίσει το ρυμουλκό ή της ασφαλιστικής που έχει ασφαλίσει το ρυμουλκούμενο όχημα , οι οποίες ευθύνονται για το σύνολο της ζημιάς κάθε μία χωριστά. Εξυπακούεται βέβαια ότι εάν πληρώσει η μία ασφαλιστική εταιρία, ο ζημιωθείς δεν μπορεί να εισπράξει και από την άλλη .

12. Αντιμετωπίζεται αναδρομικά από 1.1.2006 το πρόβλημα των εργαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων ανακαλείται η άδεια. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις των εργαζομένων αυτών αποκτούν προτεραιότητα για την ικανοποίησή τους από το σύνολο της περιουσίας της επιχείρησης.

13. Ρυθμίζονται αρκετά πρακτικά θέματα που αναδείχθηκαν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3377/2005 για το εμπόριο και την αγορά και τα οποία επισημάνθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και από εμπλεκόμενους φορείς. Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται θέματα ισχύος αδειών και λειτουργίας των διαφόρων αγορών (υπαίθριων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων), ζητήματα αδειών αλλά και εκσυγχρονισμού των πάγκων και του λοιπού εξοπλισμού των πωλητών σε αυτές τις αγορές, καθώς και θέματα ελέγχου των αγορών αυτών, με γνώμονα, πάντα, την προστασία του καταναλωτή μέσω της ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό:

• Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως των Δήμων στη διαδικασία ίδρυσης και αδειοδότησης λαϊκών και κυριακάτικων αγορών.

• Μειώνεται σε 15.000 από 20.000 ο ελάχιστος αριθμός των κατοίκων όπου απαιτείται η έκδοση ειδικής αδείας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο για την ίδρυση και λειτουργία μεγάλων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, με σκοπό την περαιτέρω προστασία του τοπικού μικρού στεγασμένου εμπορίου

• Αντιμετωπίζονται χρόνια ζητήματα ανεπαρκούς ελέγχου επιχειρήσεων χονδρεμπορίου που ασκούνται σε κοντινή ακτίνα από τις Κεντρικές Αγορές, με τη θέσπιση κατάλληλου συστήματος διοικητικών κυρώσεων και ενισχύεται ο ρόλος των Κεντρικών Αγορών.

14. Ρυθμίζεται, κατά τρόπο οριστικό η έναρξη και η λήξη των χειμερινών και θερινών εκπτώσεων στο πνεύμα της διετούς θετικότατης εμπειρίας της ισχύουσας ρύθμισης, οπότε εμφανίστηκε σημαντική τόνωση της αγοράς, προς όφελος του καταναλωτή και του εμπορικού κόσμου.

15. Προβλέπεται η έκδοση π.δ. (που θα ακολουθήσει συντομότατα) για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, με σκοπό την οργάνωση της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

16. Επεκτείνεται νομοθετικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους αντιπροσώπους προϊόντων και σε αποκλειστικούς διανομείς και σε αντιπροσώπους υπηρεσιών, σύμφωνα με τη θέση του Αρείου Πάγου σε σειρά αποφάσεων, ενώ επίσης καταργείται ο έγγραφος τύπος στις συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής. Έτσι προστατεύονται πληρέστερα οι αντιπρόσωποι και οι διανομείς στη χώρα μας, ιδίως από αυθαίρετη καταγγελία της σύμβασής τους από τον αντιπροσωπευόμενο/ προμηθευτή τους.
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης