Αποτελέσματα live αναζήτησης

4 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στα κόμματα για τις εκλογικές δαπάνες τους

4 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στα κόμματα για τις εκλογικές δαπάνες τους

4 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στα κόμματα για τις εκλογικές δαπάνες τους

14 Ιανουάριος 2015
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (B' 25/2015) οι αποφάσεις για την καθορισμό της χρηματοδότησης των κομμάτων για την αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών

Συγκεκριμένα :

Αριθμ. 1572/13.1.2015 : Καθορισμός ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την εκλογική χρηματοδότηση που θα χορηγηθεί στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 4304/2014, για την αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών, στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
 

 ---------------

 

Αριθμ. 1573/13.1.2015 - Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:

Α. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, που θα λάβουν το 50% του κατανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (2.018.000,00 €).
 

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
7. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Α1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) 636.555,26
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ 577.111,81
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 263.632,28
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 161.242,00
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 148.555,27
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 134.239,08
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 96.664,30

 

Β. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, που θα λάβουν το 10% του κα- τανεμητέου ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (4.036.000,00 €), το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (403.600,00 €).


1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [Πανελλήνιο Σο-σιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) - Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα - Δυναμική Ελλάδα - Μεταρρυθμιστική Αριστερά - Νέοι Μεταρρυθμιστές - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012 - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β']
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟ- ΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙ- ΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
 

Β1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 129.352,13
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 110.659,26
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 45.740,91
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
[
-Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
-       Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα - Δυναμι­κή Ελλάδα - Μεταρρυθμιστική Αριστερά
-        Νέοι Μεταρρυθμιστές - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012
-        ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β'
]
39.060,36
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 32.172,38
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 29.761,03
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛ­ΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ­ΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 16.853,93

 

Γ. Δυνάμει των σχετικών 3, 11 και 12 αναστέλλεται η καταβολή ποσού εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (194.296,17 €) για την εκλογική χρηματοδότηση στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».


Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης