Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν.3518/06

Εργατικά - Ασφαλιστικά

15 Μάρτιος 2007
Μέχρι την 31η Μαρτίου πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να υπαχθούν στην ρύθμιση του ΟΑΕΕ. Δημοσιεύουμε ξανά την ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, για όσους δεν είχαν προλάβει να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες. Taxheaven.gr

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν.3518/06


Για την εφαρμογή των οριζομένων στη διάταξη αυτή σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες.

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. ΕΦΑΠΑΞ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των προσθέτων τελών.

Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι 31-03-2007.

2.ΣΕ ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΔΟΣΕΙΣ με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων τελών.


 Β. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

 Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις πρέπει να προκαταβάλλουν το 5% της κεφαλαιοποιουμένης οφειλής μέχρι 31-03-2007.

Η  προκαταβολή πληρώνεται ΜΟΝΟ στα Ε.Λ.Τ.Α. διαφορετικά θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.


Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η σχετική αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση , πρέπει να υποβληθεί μέχρι 31-03-2007.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται :


Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά την εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού και μέχρι και το πέμπτο δίμηνο 2006 με την υποχρέωση υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

  Στη παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις των Ν.2676/99 , Ν.3144/03 , 3227/04 & Ν.3250/04 & Ν.3385/05  με την προϋπόθεση ότι με αίτηση τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης.

Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του υπολοιπόμενου χρονικού διαστήματος θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και πρόσθετα τέλη  κατά τα γνωστά.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και έχουν υποβάλει δικαιολογητικά δεν θα ξανά υποβάλουν.

Δεν ρυθμίζονται εισφορές από προαιρετική ασφάλιση , αναγνώριση χρόνου προ εγγραφής , στρατιωτικής υπηρεσίας κ.λ.π.


Ε . ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Στους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν στη ρύθμιση , έχουν καταβάλει προκαταβολή και εφόσον στη συνέχεια τηρούν τους όρους και έχουν καταβάλει όλες τις απαιτητές εισφορές και δόσεις , χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας , βεβαίωση ενημερότητας για δανειοδότηση από τις Τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα και θεωρούν βιβλιάριο ασθενείας για έξι μήνες.

Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια  των απαιτητών δόσεων για την χορήγηση βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας και θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας περιλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες δόσεις (αυτές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες)

 ΓΕΝΙΚΑ

Η ρύθμιση δεν ισχύει μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση , διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών.

Εξυπακούεται ότι εφΆ όσον οι ασφαλισμένοι τηρούν τους όρους της ρύθμισης , το υπόλοιπο της οφειλής εάν υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση , δεν αναπροσαρμόζεται.