Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Νέο έργο πληροφορικής

13 Μάρτιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, την Τρίτη 24 Απριλίου, για το έργο "Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.)
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, την Τρίτη 24 Απριλίου, για το έργο "Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προϋπολογισμού 3.504.262 ευρώ.

To έργο αποτελεί το δεύτερο από τρία συναφή έργα για το "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ. Ο. Ο. για την εξυπηρέτηση του Πολίτη" με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του υπουργείου και την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών που θα υποστηρίξουν την αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του υπουργείου. Το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας, θα συμβάλει καθοριστικά στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των γραφειοκρατικών μηχανισμών του υπουργείου μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων (TAXIS, ICIS κα), ικανοποιώντας διαρκείς ανάγκες ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων. Με την υλοποίηση του έργου οι απαιτήσεις, για εξειδικευμένες αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων, στατιστικές αναλύσεις και σενάρια φορολογικής πολιτικής, θα ικανοποιούνται άμεσα (on line) μέσω Ιντερνετ, ενώ σήμερα απαιτείται χρόνος αρκετών ημερών ή και εβδομάδων. Το σύστημα θα παρέχει πληροφόρηση για τα ακόλουθα θέματα:
Φορολογία Εισοδήματος,Φ.Π.Α., Φορολογία Κεφαλαίου, ΦΜΑΠ, Φορολογία Οχημάτων, Λοιπές Φορολογίες, Έσοδα, Έξοδα, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, Κοινοτικό Δασμολόγιο κ.λ.π.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών μέσω του έργου αυτού θα είναι εφικτή:
- Η αποτίμηση του έργου και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών (π.χ. κατανομή εσόδων φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΦΜΑΠ, δασμών κ.λ.π.).
- Η μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών π.χ. απόκλιση εσόδων ανά κατηγορία και παραγωγική μονάδα (ΔΟΥ, Τελωνεία) από τον στόχο.
- Η μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων μεγεθών (π.χ. φορολογικοί συντελεστές και παραβατικότητα).
- Η ανάδειξη των παραμέτρων που διαμορφώνουν τις τιμές βασικών οικονομικών μεγεθών (π.χ. δηλωθέν εισόδημα ανά κατηγορία επαγγέλματος).
- Η μελέτη τάσεων (π.χ. ρυθμός είσπραξης φορολογικών Εσόδων) και κατανομών (π.χ. απόδοση φόρου ανά δραστηριότητα).
- Η διαμόρφωση, μελέτη και πρόβλεψη των πιθανών επιπτώσεων οικονομικών μέτρων και πολιτικών μέσω οικονομετρικών μοντέλων, μοντέλων προσομοίωσης, προβλέψεων και στατιστικής.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης