Μια νέα αρχή: Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Δεκέμβριος 2014
Taxheaven.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 - στο οποίο καθορίζονται οι ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες προκειμένου να αλλάξει ουσιαστικά το σκηνικό για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και να αποδώσει απτά οφέλη για τους πολίτες. Πρόκειται για πρόγραμμα δράσης για αλλαγή.

Οι πολίτες θέλουν λιγότερες παρεμβάσεις της ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους, ιδίως όταν τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση να δράσουν και να δώσουν λύσεις. Αναμένουν από την ΕΕ να αποτελέσει παράγοντα διαφοροποίησης απέναντι στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως στον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι πολίτες προσδοκούν ότι η ΕΕ θα φανεί πιο ανοικτή σχετικά με το τι πράττει, αλλά και το πώς το πράττει. Η έγκριση του προγράμματος εργασίας αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης, δεδομένου ότι σκιαγραφεί με απόλυτη διαφάνεια ό, τι η ΕΕ θα πράξει, αλλά και ό, τι δεν πρόκειται να πράξει το 2015.

Ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα Επιτροπή έχει εκλεγεί με βάση σαφή πολιτική εντολή: τις δέκα προτεραιότητες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής μας. Το σημερινό πρόγραμμα εργασίας αποτελεί τη μετουσίωση αυτών των δέκα προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένα αρχικά παραδοτέα. Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ να κάνει αισθητή τη διαφορά για τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και θέλουν να υπάρχουν λιγότερες παρεμβάσεις, όποτε τα κράτη μέλη είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δεσμευθεί να αποτελέσουμε τον κινητήριο μοχλό των αλλαγών και να ηγηθούμε μιας ΕΕ που θα είναι μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη στα μεγάλα ζητήματα και μικρότερη και πιο περιορισμένη στα μικρά ζητήματα.»

Ο αντιπρόεδρος Frans TIMMERMANS έκανε τις εξής δηλώσεις: «Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί τον χάρτη πορείας για να επανέλθει η Ευρώπη στο δρόμο της εργασίας, με βάση σαφείς προτεραιότητες. Το 2015 θα είναι το έτος της υλοποίησης του εξαγγελθέντος επενδυτικού σχεδίου για την τόνωση της οικονομίας μας, διανοίγοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δρομολογώντας την ΕυρωπαϊκήΕνεργειακή Ένωση και προωθώντας ένα νέο, εξισορροπημένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση.

Είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε το έδαφος, ώστε οι πολιτικές προσπάθειες να εστιαστούν στις πραγματικές προτεραιότητες: έχουμε διερευνήσει κάθε πρόταση που είναι επί του παρόντος υπό εξέταση στα όργανα της ΕΕ και έχουμε καταλήξει σε απόφαση κατά πόσο θέλουμε να τη διατηρήσουμε, να την τροποποιήσουμε ή να την αποσύρουμε. Θέλουμε να υπάρξουν αποτελέσματα επί τόπου, έτσι ώστε, όταν είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία επί των υφιστάμενων προτάσεων κατά τρόπο που να ικανοποιεί τους στόχους μας, να προτείνουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε ότι η Ένωσή μας θα εστιάσει την προσοχή της τόσο στα ζητήματα που έχουν ουσιαστική σημασία, όσο και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους πολίτες. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά.»

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 προβλέπει: 23 νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Επιτροπή Juncker, μετά τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 80 υφιστάμενες προτάσεις που η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει ή να τροποποιήσει για πολιτικούς ή τεχνικούς λόγους. Στο πρόγραμμα εργασίας παρουσιάζονται οι στοχευμένες δράσεις στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα υλοποιήσει τις ενέργειες μέσα στο 2015. Επιπλέον, σε πολλούς τομείς, η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι υπάρχουσες πολιτικές και κανόνες είναι κατάλληλοι για την επίτευξη του σκοπού τους, ότι αποφέρουν απτά αποτελέσματα επί τόπου και ότι υλοποιούνται προσηκόντως.

23 Νέες πρωτοβουλίες για να υπάρξει διαφορά

Στο πρόγραμμα, που εγκρίθηκε σήμερα, εκτίθενται οι 23 πρωτοβουλίες για τις οποίες η Επιτροπή αναλαμβάνει την πολιτική δέσμευση να τις μετουσιώσει το 2015. Ο εν λόγω δωδεκάμηνος «κατάλογος εκτελεστέων ενεργειών» έχει ως επίκεντρο τα «μείζονα ζητήματα» όπως τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με βάση τις δέκα προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής. του Προέδρου κ. Juncker.

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε ιδίως να υλοποιήσει το 2015:
-Το πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρώπη: τη νομοθετική συνέχεια του προγράμματος που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, για την διοχέτευση στην πραγματική οικονομία δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία έτη.
-Την φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά: τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια σφύζουσα ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, με τη συμπλήρωση του κανονιστικού περιβάλλοντος των τηλεπικοινωνιών, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την απλούστευση των κανόνων για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν επιγραμμικές και ψηφιακές αγορές, την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης.
-Τα πρώτα βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση: την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, την περαιτέρω ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας, τη μείωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ζήτησης και την απαλλαγή του συνδυασμού ενεργειακών πηγών από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
-Την εφαρμογή πιο δίκαιης προσέγγισης στα θέματα της φορολογίας: ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μετάβαση προς ένα σύστημα βάσει του οποίου η χώρα στην οποία παράγονται τα κέρδη είναι επίσης η χώρα της φορολογίας· περιλαμβάνεται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές ρυθμίσεις και η σταθεροποίηση της βάσης για τη φορολόγηση των εταιρειών.
-Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση: την χάραξη νέας προσέγγισης για τη νόμιμη μετανάστευση, ώστε να μετατραπεί η ΕΕ σε ελκυστικό προορισμό για ταλέντα και δεξιότητες και για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
-Την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: τη συνέχιση των προσπαθειών για την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας και την προσέλκυση επενδυτών στην Ευρώπη.

Για τον πλήρη κατάλογο των 23 νέων πρωτοβουλιών σε καθέναν από τους 10 τομείς πολιτικής που έχουν προτεραιότητα μπορείτε να ανατρέξετε στο παράρτημα 1.

Εφαρμογή ασυνεχούς πολιτικής

Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας η Επιτροπή εξέτασε περίπου 450 προτάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση εν αναμονή της απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ προτίθεται να αποσύρει ή να τροποποιήσει 80 από αυτές. Ορισμένες προτείνεται να αποσυρθούν επειδή δεν ανταποκρίνονται στις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η Επιτροπή παραμένει απαρέγκλιτα προσηλωμένη στη δέσμευση που είχε αναλάβει όσον αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους – όμως, οι προτάσεις είναι άχρηστες, εάν τελούν απλώς σε λήθαργο στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων ή εάν αποδυναμώνονται σε τέτοιο βαθμό κατά τις διαπραγματεύσεις, ώστε να μην μπορούν πλέον να επιτελέσουν τον αρχικό τους σκοπό. Όταν συμβαίνει αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει νέες, βελτιωμένες μεθόδους για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Επιτροπή θα αναμείνει τη διατύπωση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των προτάσεων αυτών, πριν από την επισημοποίηση των περιπτώσεων απόσυρσης.

Για τον πλήρη κατάλογο των προτάσεων απόσυρσης μπορείτε να ανατρέξετε στο παράρτημα 2.

Όπως εξήγησε ο Αντιπρόεδρος Frans Timmermans: ««Θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Αυτή η Επιτροπή συμφωνεί ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη, μεταξύ άλλων και στα θέματα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Θα ήταν όμως άσκοπο να αφήσουμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σπαταλήσουν χρόνο και ενέργεια για προτάσεις που δεν έχουν καμία πιθανότητα να εγκριθούν – που δεν πρόκειται να αποφέρουν τα αποτελέσματα που θέλουμε να δούμε να υλοποιούνται στην πράξη. Έτσι, όποτε συμβαίνει αυτό, θα αναζητήσουμε άλλους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.»

Περιστολή της γραφειοκρατίας και άρση των κανονιστικών επιβαρύνσεων

Το πρόγραμμα εργασίας του 2015 αντανακλά την ενισχυμένη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, με υπόβαθρο το Πρόγραμμα Βελτίωσης της Καταλληλότητας, σκοπός του οποίου είναι η περιστολή της γραφειοκρατίας και η άρση των κανονιστικών επιβαρύνσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις. Το Σώμα των Επιτρόπων έχει εντοπίσει σειρά προτάσεων και υφιστάμενης νομοθεσίας, που θα αναθεωρηθούν και θα τροποποιηθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Στις ενέργειες αυτές συγκαταλέγονται επίσης οι προσπάθειες απλούστευσης, της κοινής γεωργικής πολιτικής για παράδειγμα.