Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ. (για το 2013) - Ποιες συναλλαγές καταγράφονται

10 Δεκέμβριος 2014

Τίτλοι τέλους φέτος για τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών, οι οποίες αφορούν τη χρήση 2013 και θα υποβληθούν μέχρι την 31/12/2014.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται γενικά οι συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι επιτηδευματίες για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων (άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Φ.Α.Σ.).

Ειδικά οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

Κατά τα παλαιότερα έτη βάσει των εγκυκλίων ΠΟΛ.1157/28.12.2005 και ΠΟΛ.1056/5.4.2006 εξαιρούνταν και δεν περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις κάποιες συναλλαγές. Ωστόσο σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. «κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές». Κατά συνέπεια δεν ισχύει τόσο το άρθρο 20 του ΚΒΣ όσο και οι εγκύκλιοι διαταγές που αφορούν αυτό, όπως οι προαναφερόμενες.

Έτσι οι όποιες εξαιρέσεις ορίζονται πλέον μόνο στο άρθρο 10 του νόμου και είναι:

  • Η συνολική αξία των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.
  • H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών.
  • Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών.
  • Τα έξοδα μισθοδοσίας.
  • Οι συναλλαγές, για τις οποίες η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
  • Η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
  • Τα ασφάλιστρα, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Διευκρινίζεται ότι στις καταστάσεις αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ακόμη και στην περίπτωση που ο ΦΠΑ δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή, ενώ εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.

Τρόπος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

Τα ηλεκτρονικά αρχεία που υποβάλλονται είναι δύο: ένα ενιαίο αρχείο πελατών - προμηθευτών (με την ονομασία il01) και ένα ενιαίο αρχείο πιστωτικών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών εάν υπάρχουν τέτοια (με την ονομασία il01.pis).

Οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες καταστάσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

γ) Οι συναλλασσόμενοι καταχωρίζονται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ τους.

Για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου προς υποβολή οι υπόχρεοι έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Δημιουργία μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων τους, εφόσον αυτό εκπληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

2. Χρήση της εφαρμογής Ε - ΚΒΣ, που έχει αναπτυχθεί από τη ΓΓΠΣ και η οποία διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο της www.gsis.gr, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου ή

3. Καταχώρηση απευθείας στο site της Γ.Γ.Π.Σ. στην σχετική εφαρμογή, των στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις Πιστωτικών Υπολοίπων.

Υπενθυμίζεται ότι με τις τεχνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων δημιουργίας των σχετικών αρχείων, μπορούν να υποβάλλονται από τους υπόχρεους καταστάσεις όπου στις αναλυτικές γραμμές (πελατών ή προμηθευτών) ο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου εμφανίζεται δύο φορές, αρκεί η ένδειξη υπόχρεου να είναι διαφορετική στις δύο αυτές γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να δηλώσει έναν πελάτη του σε δύο γραμμές, τη μια όπου το πεδίο υπόχρεος έχει την τιμή 0 (υπόχρεος) και τη δεύτερη όπου το πεδίο υπόχρεος έχει την τιμή 1 (μη υπόχρεος), ενώ το ίδιο ισχύει και για τις γραμμές των προμηθευτών (ΠΟΛ.1103/15.7.2008).

Ποινές εκπρόθεσμης υποβολής

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, έχει ισχύ η μεταβατική διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. (Ν 4174/2013) σύμφωνα με την οποία: «για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο 1 του Ν 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». Κατά συνέπεια το πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ, για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων.

Σχόλιο

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του σημειώματος, τα προηγούμενα χρόνια είχε προβλεφθεί κυρίως με την ΠΟΛ.1157/28.12.2005 η εξαίρεση από την αναλυτική καταγραφή και με τις ανά χρόνο εκδοθείσες εγκυκλίους γενικά η καταγραφή μίας σειράς συναλλαγών όπως:

- Ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.).

- Νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημόσιου χαρακτήρα φορείς).

- Τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ).

- Ταχυδρομικά τέλη - περιλαμβάνονται και οι Ταχ. Θυρίδες (μόνο ΕΛΤΑ).

- Φορτωτικές ΟΣΕ.

- Αποδείξεις ΚΤΕΛ.

- Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικές οργανώσεις.

- Κοινόχρηστες δαπάνες.

- Ενοίκια ακινήτων.

- Πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων.

- Διόδια.

- Έξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνομα των μισθωτών κ.λπ.

- Εισιτήρια μεταφορικών μέσων.

- Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων.

Ωστόσο λόγω της κατάργησης του ΚΒΣ και των εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί σε εφαρμογή του, οι σχετικές εγκύκλιοι δεν είναι πλέον σε ισχύ. Επιπλέον δεν έχουν εκδοθεί αντίστοιχες εγκύκλιοι για το άρθρο 10 του Κ.Φ.Α.Σ. ενώ παρεμφερείς εξαιρέσεις από την αναλυτική καταγραφή αρκετών από τις συναλλαγές αυτές, ισχύουν για τις νέες τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις του ΚΦΔ που αφορούν όμως τη χρήση 2014.

Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση αναλυτικής καταγραφής συναλλαγών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) οι οποίες μπορεί να μην προκύπτουν ευθέως και ευχερώς από τα τηρούμενα βιβλία, δεδομένου ότι το 2013 δεν ήταν γνωστή η σχετική υποχρέωση. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το έργο των λογιστών, σε μία ήδη βεβαρημένη περίοδο. Επιπλέον δεν προσφέρει το παραμικρό στη διασταύρωση και τον έλεγχο των συναλλαγών, λόγω της φύσης των συναλλασσόμενων και των συναλλαγών που εξαιρούνται.

Για αυτό τον λόγο προτείνουμε και ελπίζουμε, έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, να επιλυθεί το πρόβλημα από τους αρμοδίους.

 

Βαγγέλης Μιχελινάκης,

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγή: epixeirisi.gr


Παράρτημα:

Άρθρο 10 ΚΦΑΣ

Άρθρο 10
Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υποβάλλουν καταστάσεις, μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, που δύνανται να εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους.

2. Τα αναγκαία για διασταύρωση στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων, λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. – ICIS).

3. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το έτος που αφορούν.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α..
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

4. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου με τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οι ανωτέρω καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).

5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:

α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή πρόσωπα του άρθρου 1 και πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από πρόσωπα του άρθρου 1 ή πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

β) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

γ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπα του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας,

δ) τα πρόσωπα του άρθρου 1 και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Ερμηνευτική: ΠΟΛ.1004/4.1.2013


Άρθρο 10 Διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών

Παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5. Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για τη διασταύρωση των συναλλαγών των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, όπως αυτή ορίστηκε και βάσει των όσων έχουν γίνει δεκτά με τις διατάξεις του άρθρου 20  του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Οι κυριότερες μεταβολές που επέρχονται στην υποχρέωση αυτή με τις παρούσες διατάξεις των εν λόγω παραγράφων συνίστανται στα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ανά ημερολογιακό έτος, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλασσόμενων με τον υποβάλλοντα.

Εκτός από τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, υποχρεούνται να υποβάλλουν καταστάσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μόνο στην περίπτωση που έχουν επιλέξει να εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής τους κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, προκειμένου να είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων, στις περιπτώσεις εισαγωγών ή εξαγωγών αγαθών, δεν απαιτείται πλέον αποστολή στοιχείων από τις Τελωνειακές αρχές στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., αλλά οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται απευθείας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. - ICIS).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ρητά το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων καταστάσεων. Στις καταστάσεις αυτές δεν αναγράφονται πλέον το επάγγελμα, η ταχυδρομική διεύθυνση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων ως η 25η Ιουνίου έκαστου έτους, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191 Β/26-8- 2005) «περί της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπωντου άρθρου 20  του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)», ενώ δεν υποβάλλονται εάν τα δεδομένα του περιεχομένου τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20  του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται ρητά οι συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής καταστάσεων του άρθρου αυτού. Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων τα πρόσωπα του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι παύει να ισχύει η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου ετησίως, για όσους εντάσσονταν σε αυτή την υποχρέωση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις που λήγουν από 1/1/2013 και έπειτα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης