Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα Ο.Α.Ε.Ε.

28 Νοέμβριος 2014
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα ΟΑΕΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη διαμεσολαβήσει τόσο στο θέμα της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους ασφαλισμένους, όσο και στην παροχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για την εξόφληση καθυστερούμενων οφειλών.

Οι τελευταίες εξελίξεις στα θέματα αυτά έχουν ως εξής:

• Ρύθμιση οφειλών

Με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014 θεσπίστηκε νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 7.11.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και ειδικότερα στη με αριθμό 27 από 11.11.2014 Εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον επιθυμείτε την υπαγωγή στο νέο αυτό σύστημα θα πρέπει να επισκεφτείτε το αρμόδιο υποκατάστημα ΟΑΕΕ της περιοχής σας ή το αρμόδιο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Οφειλόμενων Οφειλών) μέχρι 31.3.2015, που έχει οριστεί κατ’ αρχήν ως καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος υπαγωγής στη νέα ρύθμιση.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7.4.2014) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, «Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης».

Περαιτέρω, με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.80000/7870/305/16.6.2014 (ΦΕΚ Β 1619), παρέχεται περίθαλψη και στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 € και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014 (ΦΕΚ Β 1465) Υπουργική Απόφαση δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) καθίστανται οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους για όσο διάστημα χρειάζεται. Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων είναι τριμελής επιτροπή που συγκροτείται από τον Διοικητή σε κάθε νοσοκομείο. Περαιτέρω, αναφορικά με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως ιατρικές εξετάσεις, συνταγογράφηση, σημειώνεται ότι αυτές παρέχονται από τις δομές που υπάγονται στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ισότιμα στους πολίτες, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κατάσταση.

Επίσης, με την υπ’ αρ. Γ.Π./ΟΙΚ.56432/28.6.2014 (ΦΕΚ Β 1753) Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, των ανασφάλιστων ελλήνων πολιτών που στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και των ασφαλισμένων που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους.

Η αναφορά πολιτών στο Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
Τμήμα Επικοινωνίας:
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ. 2131306604

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης