Παράταση για τις δηλώσεις Ε9 έως 19 Δεκεμβρίου 2014 με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Νοέμβριος 2014
Taxheaven.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...
«Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών »

Επί της παραγράφου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε με απόφασή του να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα σε περίπτωση που η συγκρότηση τους επηρεάζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).

Επί της παραγράφου 2

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 (περίπτωση α') καθώς και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ακινήτων της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (περίπτωση β'), οι οποίες εκπνέουν στις 30.11.2014, παρατείνονται μέχρι τις 19.12.2014.

Επί της παραγράφου 3

Ορίζεται ότι η ισχύς των προτεινόμενων διατάξεων του προτεινόμενου άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο ...
«Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα των οποίων η κατά τις κείμενες διατάξεις συγκρότηση επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚΑ178).

2. α.Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α'287 ), η φράση «την 30ή Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014».
β.Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α'312 ), όπως ισχύει, η φράση «την 30ή Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014».

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

-------
Σχόλιο επιστημονικής ομάδας Taxheaven.

Τα εν λόγο άρθρα των νόμων 3427/2005 και ν. 4223/2013 θα διαμορφωθούν ως εξής :

 

Νόμος 3427/2005 άρθρο 23 παρ 9

9. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

Νόμος 4223/2013 Άρθρο 6 παρ 3

β. Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτωσης ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.

Κατά συνέπεια εφόσον ψηφιστεί η ανωτέρω τροπολογία οι διορθώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 για τα έτη 2011,2012,2013,2014 θα γίνονται χωρίς πρόστιμο (με την επιφύλαξη της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005) έως την 19η Δεκεμβρίου 2014

 Για τις περιπτώσεις που επιβάλλονται πρόστιμα στις διορθώσεις στοιχείων ακινήτων δείτε εδώ σχετικό μας άρθρο.