Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει προσχέδιο ΔΠΧΠ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

16 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε χθές 15.02.07 για δημόσιο σχολιασμό το Έγγραφο Διαβούλευσης του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΔΠΧΠ για ΜΜΕ).
Το IASB δημοσιεύει προσχέδιο ΔΠΧΠ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

15 Φεβρουαρίου 2007

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε χθές 15.02.07 για δημόσιο σχολιασμό το Έγγραφο Διαβούλευσης του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΔΠΧΠ για ΜΜΕ). Ο σκοπός του προτεινόμενου προτύπου είναι να προσφέρει ένα απλοποιημένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών οι οποίες  είναι κατάλληλες για μικρότερες, μη εισηγμένες εταιρίες, και βασίζονται στα πλήρη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία αναπτύχθηκαν πρωταρχικά για εισηγμένες εταιρίες. Καταργώντας επιλογές λογιστικής μεταχείρισης, απαλείφοντας  θέματα που γενικά δεν σχετίζονται με τις ΜΜΕ και απλοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης, το προσχέδιο προτύπου που προέκυψε μειώνει τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρμόζεται στις ΜΜΕ περισσότερο από 85 τοις εκατό σε σχέση με το πλήρες σύνολο των ΔΠΧΠ. Σαν αποτέλεσμα, το Έγγραφο Διαβούλευσης προσφέρει ένα εύχρηστο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών προτύπων που θα επιτρέπει για πρώτη φορά στους επενδυτές να συγκρίνουν την οικονομική απόδοση των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο με .βάση σύγκρισης όμοιων στοιχείων.

Για να βοηθηθούν οι εταιρίες στην προετοιμασία λογαριασμών βασισμένων στο προτεινόμενο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, οι απαιτήσεις των ΔΠΧΠ έχουν απλοποιηθεί και ξανασχεδιαστεί με τη χρήση απλών Αγγλικών όπου ήταν δυνατόν. Ωστόσο, οι ΜΜΕ που αποφασίζουν να αναβαθμιστούν ώστε να χρησιμοποιούν τα πλήρη ΔΠΧΠ θα βρουν την μετάβαση εξομαλυσμένη αφού και τα δύο σύνολα προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές.

Παρουσιάζοντας το Έγγραφο Διαβούλευσης, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα πρότυπο που να χρησιμοποιείται από μικρότερες και μη εισηγμένες εταιρίες το οποίο θα προσφέρει τη συγκρισιμότητα των ολοκληρωμένων ΔΠΧΠ ενώ θα μειώνει τις δυσκολίες για την εταιρία που το χρησιμοποιεί. Όταν ολοκληρωθεί, το πρότυπο για τις ΜΜΕ θα κάνει τις λογιστικές απαιτήσεις πιο προσιτές στους μικρότερους χρήστες τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Με αυτή τη δημοσίευση, ζητούμε τώρα  τις απόψεις εταιριών, τραπεζών, ελεγκτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών ως τμήμα μιας ευρείας διαβούλευσης ώστε να δούμε αν όσα έχουμε αφαιρέσει είναι υπερβολικά πολλά ή μάλλον λίγα ή όσα χρειάζεται.

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ για ΜΜΕ θα είναι απόφαση κάθε χώρας ή δικαιοδοσίας που τα υιοθετεί. Για παράδειγμα, η ΕΕ απαιτεί οι εισηγμένες εταιρίες να συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, θα αφήσει όμως κάθε Κράτος-Μέλος να αποφασίσει ποια πρότυπα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΜΜΕ. Το IASB προτείνει οι εισηγμένες εταιρίες, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές είναι, να μην δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα ΔΠΧΠ για  ΜΜΕ.

Το Έγγραφο Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του eIFRS από σήμερα ενώ από τις 26 Φεβρουαρίου 2007 θα διατίθεται δωρεάν από το Website.Το IASB δέχεται σχόλια για το Έγγραφο Διαβούλευσης μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2007. Ως βήμα για τη διευκόλυνση ευρύτερης διαβούλευσης, το IASB θα δημοσιεύσει για πρώτη φορά προτεινόμενο πρότυπο σε μετάφραση. Το Έγγραφο Διαβούλευσης θα δημοσιευθεί στα Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά τον Απρίλιο του 2007: για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το IASB Website.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές στα eIFRS θα πρέπει να επισκεφτούν το online κατάστημα στη διεύθυνση www.iasb.org ή να επικοινωνήσουν με:

IASC Foundation Publications Department,,

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Τηλ: +44 (0)20 7332 2730  Φαξ: +44 (0)20 7332 2749

Email : [email protected]   Web: www.iasb.org

Τυπωμένα αντίγραφα του Εγγράφου Διαβούλευσης για το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σετ τριών μικρών βιβλίων ISBN 978-1-905590-16-2) θα είναι διαθέσιμο σύντομα, στην τιμή των £ 18.00, από το IASC Foundation Publications Department.

Σχετικά με το Έγγραφο Διαβούλευσης (ΕΔ)

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ;

Το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ προορίζεται για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας. Μια επιχείρηση έχει υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας (και κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα πλήρη ΔΠΧΠ) όταν:

         έχει εκδώσει χρεωστικά ομόλογα  ή μετοχές σε μια δημόσια αγορά· ή

         έχει περιουσιακά στοιχεία σε πιστωτική ιδιότητα (fiduciary capacity) για μια ευρεία ομάδα τρίτων, όπως μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρία, ένας χρηματιστής, ένα ιδιωτικό ταμείο συντάξεων, μια εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή μια επενδυτική τράπεζα.

Τροποποιήσεις των ΔΠΧΠ που απεικονίζονται στο ΕΔ

Το προσχέδιο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ απεικονίζει τρία είδη τροποποιήσεων των αρχών που υπάρχουν στα πλήρη ΔΠΧΠ, οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων των ΜΜΕ και των μελετών κόστους-ωφέλειας:

1. Θέματα που παραλείφθηκαν. Θέματα των ΔΠΧΠ που δεν έχουν σχέση με τις τυπικές ΜΜΕ παραλείπονται, με παραπομπές στα ΔΠΧΠ αν χρειάζεται. Αυτά είναι:

   ● αναφορές με τιμαριθμοποίηση του γενικού επιπέδου τιμών σε ένα υπερπληθωριστικό περιβάλλον

   ● παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους  (οι λεπτομέρειες για τον υπολογισμό περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών).

    ● προσδιορισμός της εύλογης αξίας των γεωργικών περιουσιακών στοιχείων (βλέπε ΔΛΠ 41 Γεωργία, το Συμβούλιο όμως προτείνει επίσης την μείωση της χρήσης της εύλογης αξίας για τις γεωργικές ΜΜΕ.)

    ● εξορυκτικές βιομηχανίες (βλέπε ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων).

    ● ενδιάμεση πληροφόρηση (βλέπε ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση).

    ● λογιστική μεταχείριση χρηματοοικονομικών μισθωμάτων από εκμισθωτές (χρηματοοικονομικοί εκμισθωτές είναι πιθανόν να είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που δεν θα μπορούν, ούτως ή άλλως, να χρησιμοποιήσουν τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ ).

    ● Ανακτήσιμο ποσό υπεραξίας (οι ΜΜΕ θα ελέγχουν την υπεραξία για απομειώσεις πολύ πιο σπάνια από ό,τι υπό το ΔΛΠ 38, ¶υλα Περιουσιακά Στοιχεία, αν όμως είναι απαραίτητο να κάνουν έναν τέτοιον έλεγχο, θα πρέπει να κοιτάξουν τις οδηγίες υπολογισμού στο ΔΛΠ 38).

    ● κέρδη ανά μετοχή και πληροφόρηση κατά τομέα, τα οποία δεν απαιτούνται για ΜΜΕ, και ασφαλιστικά συμβόλαια (οι ασφαλιστές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ΔΠΧΠ για ΜΜΕ.)

2. Περιλαμβάνεται μόνο η απλούστερη επιλογή. Ενώ τα πλήρη ΔΠΧΠ παρέχουν επιλογή της λογιστικής πολιτικής, στα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ υπάρχει μόνο η απλούστερη επιλογή. Οι ΜΜΕ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την άλλη επιλογή με παραπομπή στο σχετικό ΔΠΧΠ. Οι απλούστερες επιλογές που επιλέχθηκαν είναι:

    ● το μοντέλο της απόσβεσης κόστους για επενδύσεις σε ακίνητα (εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιτρέπεται με αναφορά στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα)

    ● το μοντέλο κόστος-απόσβεση-απομείωση για ενσώματες ακινητοποιήσεις και άυλα περιουσιακά στοιχεία (το μοντέλο αναπροσαρμογής επιτρέπεται με αναφορές στο ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και το ΔΛΠ 38).

    ● μεταχείριση του κόστους δανεισμού ως δαπάνης (κεφαλαιοποίηση επιτρέπεται με αναφορά στο ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού).

    ● έμμεση μέθοδος για παρουσίαση των λειτουργικών ταμειακών ροών (η άμεση μέθοδος επιτρέπεται με αναφορά στο ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών).

    ● μία μέθοδος για όλες τις επιχορηγήσεις (ή οι ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε εναλλακτική λύση του ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης).

Υιοθετώντας το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, μια μεμονωμένη δικαιοδοσία θα μπορεί να αποφασίσει να μην επιτρέψει την επιλογή που παραπέμπει στα πλήρη ΔΠΧΠ.

3. Απλοποιήσεις καταχώρισης και επιμέτρησης. Ιδού μερικά παραδείγματα:

     ● χρηματοοικονομικά μέσα:

    -- δύο κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων αντί για τέσσερις. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κανόνες που αφορούν την "προτιθέμενη" διακράτηση μέχρι τη λήξη ή σχετικές "επιδεινώσεις", δεν χρειάζεται διαθέσιμη προς πώληση option, και πολλές άλλες απλοποιήσεις.

    -- μια σαφής και απλή αρχή διαγραφής -- αν ο εκχωρητής έχει οποιαδήποτε σημαντική συνεχιζόμενη ανάμιξη, μην κάνετε διαγραφή. Αποφεύγεται η  σύνθετη εξέταση "μεταβίβασης" και "διατήρησης ελέγχου" του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Καταχώρηση και επιμέτρηση.

    -- πολύ απλοποιημένη λογιστική αντιστάθμιση κινδύνων (hedge accounting).

         ●  απομείωση υπεραξίας (goodwill impairement) - μια προσέγγιση δείκτη αντί για τους υποχρεωτικούς ετήσιους υπολογισμούς απομείωσης.

         ● καταχώρηση κάθε κόστους έρευνας και ανάπτυξης ως δαπάνης (το ΔΛΠ 38 θα απαιτούσε κεφαλαιοποίηση μετά από υπολογισμό της εμπορικής βιωσιμότητας).

          ● η μέθοδος κόστους για συνέταιρους και joint ventures (αντί για τη μέθοδο καθαρής θέσης ή αναλογικής ενοποίησης).

          ● λιγότερη εύλογη αξία για τη γεωργία -- μόνο αν είναι "εύκολα υπολογίσιμη χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια".

          ● προγράμματα καθορισμένων παροχών -- μια προσέγγιση αρχής αντί για τους  κανόνες λεπτομερών υπολογισμών και μεταφοράς  του ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους.  Σύνθετη προσέγγιση περιθωρίου παραλείπεται.

          ● παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, μέθοδος εσωτερικής αξίας

          ● χρηματοοικονομικά μισθώματα, απλοποιημένη επιμέτρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του μισθωτή.

          ● υιοθέτηση για πρώτη φορά -- λιγότερα δεδομένα της προηγούμενης περιόδου θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν  από ό,τι υπό το ΔΠΧΠ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Συχνότητα αναβάθμισης του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ

Το Συμβούλιο σκοπεύει να αναβαθμίζει το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ περίπου κάθε δύο χρόνια μέσω ενός εγγράφου διαβούλευσης με διάφορα θέματα.

Οργάνωση του ΕΔ

Το ΕΔ δημοσιεύεται σε τρία έγγραφα: το προσχέδιο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, την εφαρμογή των οδηγιών (που αποτελείται από επεξηγηματικές οικονομικές καταστάσεις και έναν αναλυτικό πίνακα ενεργειών παρουσίασης), και μια βάση για συμπεράσματα. Το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ είναι οργανωμένο θεματικά, αντί για έναν αύξοντα αριθμό των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Έχει 38 παραγράφους και γλωσσάριο.

Μετάφραση Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης