Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

13 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 1114305/8860/…
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων».

2. Προστίθεται νέο εδάφιο στο άρθρο 31 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι εξακόσια (600) ευρώ μηνιαίως.
Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ μηνιαίως επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 25% αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ.

Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι και 31.12.2006 σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση, μόνο μετά από αίτηση του οφειλέτη στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων (διατάξεις παρ.4 άρθρου 18).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει ή μισθό ή ασφαλιστικά βοηθήματα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι μικρότερο των εξακοσίων ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο των εξακοσίων (600) ευρώ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αντώνιος Μπέζας


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523.347, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 1099921/2034/…
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγο».


Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 5, 2 του άρθρου 61 και 4 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα του καθενός συζύγου. Σε αυτήν την περίπτωση το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος σε επίδοση της δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου. Εφόσον όμως δηλώνονται εισοδήματα της συζύγου, η δήλωση υπογράφεται και από αυτή.
2.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο σύζυγος λόγω της υποβολής της δήλωσης στο όνομά του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογία εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος, τα οποία περιλαμβάνουν και εισοδήματα της συζύγου.
    Επειδή, όμως η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη σύζυγο είναι και δική της δήλωση. Επομένως μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ.ΦΩΤΙΑΔΗΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης