Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΛΠ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ενημέρωση

12 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ο σκοπός αυτού του project είναι η ανάπτυξη ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ειδικά φτιαγμένου για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και σχεδιασμένου για χρήση μόνο από αυτές....
ΔΛΠ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - ενημέρωση
Ο σκοπός αυτού του project είναι η ανάπτυξη ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ειδικά φτιαγμένου για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και σχεδιασμένου για χρήση μόνο από αυτές. Οι ΜΜΕ είναι οντότητες που (1) δεν υπόκεινται σε  δημόσια λογοδοσία  και (2) δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσεως για εξωτερικούς χρήστες. Παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών χρηστών αποτελούν οι  ιδιοκτήτες που δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της επιχείρησης, οι υπαρκτοί και εν δυνάμει πιστωτές (όπως δανειστές και πωλητές), οι πελάτες, και οι εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Μία οντότητα υπόκειται σε δημόσια λογοδοσία αν:

έχει υποβάλει, ή βρίσκεται στην διαδικασία της υποβολής, των οικονομικών της καταστάσεων σε μια επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλον κανονιστικό οργανισμό με σκοπό την έκδοση οποιασδήποτε κατηγορίας τίτλων σε μία δημόσια αγορά· ή

Kατέχει περιουσιακά στοιχεία σε πιστωτική ιδιότητα για μια ευρεία ομάδα τρίτων, όπως μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρία, ένας χρηματιστής, ένα ιδιωτικό ταμείο συντάξεων, μια οντότητα αμοιβαίων κεφαλαίων ή επενδυτικής τραπεζικής.

Γιατί αναλαμβάνει το Συμβούλιο αυτό το project;

Το Συμβούλιο αναπτύσσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για ΜΜΕ με σκοπό:

να παρέχει υψηλής ποιότητας, κατανοητά και εκτελεστά λογιστικά πρότυπα κατάλληλα για ΜΜΕ παγκοσμίως·

να ελαφρύνει  το φορτίο των οικονομικών αναφορών των ΜΜΕ που θέλουν να χρησιμοποιήσουν παγκόσμια πρότυπα· και

να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων των ΜΜΕ.

Είναι αυτό το σχέδιο μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding);

Όχι. Το ΜΣ παρουσιάζει ένα Χάρτη Σύγκλισης ανάμεσα στα ΔΠΧΠ και τις Αμερικανικές Λογιστικές Αρχές Γενικής Αποδοχής (US GAAP) 2006-2008. Οι  US GAAP δεν έχουν ξεχωριστά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τις ΜΜΕ.Επόμενο βήμα της δέουσας διαδικασίας

Αναμένουμε να εκδώσουμε ένα Σχέδιο Κειμένου ενός Διεθνούς  Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις ΜΜΕ τον Φεβρουάριο του 2007. Σκοπεύουμε να κάνουμε επιτόπιες επισκέψεις και/ή επιτόπιες δοκιμές των προτάσεων του Σχεδίου.

Ολοκλήρωση βημάτων της δέουσας διαδικασίας

Σεπτέμβριος 2003 Επισκόπηση των Standard-setters Παγκόσμιων Λογιστικών Προτύπων

Ιούνιος 2004 Έγγραφο Διαβούλευσης, Προκαταρκτικές Απόψεις για Λογιστικά Πρότυπα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Απρίλιος 2005 Ερωτηματολόγιο του Προσωπικού για Πιθανή Αναγνώριση και Μετατροπές Επιμέτρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οκτώβριος 2005 Συναντήσεις ανοιχτής στρογγυλής τραπέζης σχετικά με πιθανή αναγνώριση και απλοποιήσεις επιμέτρησης (13-14 Οκτωβρίου 2005)

Συζητήσεις από το Συμβούλιο σε 24 δημόσιες συναντήσεις του (κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2006)

Συζητήσεις από τη SAC σε 5 συναντήσεις της.

Ομάδα εργασίας

Το Συμβούλιο σχημάτισε μια Ομάδα Εργασίας τα μέλη της οποίας εκφράζουν απόψεις και σχόλια για συγκεκριμένα ζητήματα που τους παρουσιάζονται.


Η Ομάδα εργασίας συναντήθηκε:

  στις 23 Απριλίου 2003

  στις 29-30 Ιουνίου 2005

  στις 30-31 Ιανουαρίου 2006

Η Ομάδα Εργασίας έκανε γραπτά σχόλια στο εσωτερικό προσχέδιο του Μαΐου 2006 για ένα Σχέδιο Κειμένου για ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ.

Η επόμενη συνάντηση της Ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 2007 για να μελετήσει σχόλια για το Σχέδιο Κειμένου και να κάνει προτάσεις στο Συμβούλιο.

Εκτιμώμενη ολοκλήρωση  του project

Το προσωπικό υποθέτει ότι το τελικό ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ θα εκδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Περισσότερες πληροφορίες


Μετάφραση: Ρένα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης