Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άμεση η είσπραξη της φορολογικής απαίτησης για τις τράπεζες - Κατατέθηκε η τροπολογία

16 Οκτώβριος 2014

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α' 136)και άλλες διατάξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ κρίθηκε σκόπιμη για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία III και CRR) και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό του ελληνικού ειδικού πλαισίου διατάξεων περί μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, όπως αντιστοίχως έχει γίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας εποπτικών κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές από τη χρεωστική διαφορά του PSI και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από την απευθείας διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (χωρίς προηγούμενη ληφθείσα πρόβλεψη) αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Με την παράγραφο 1 θεσπίζεται η προαιρετική ένταξη του νομικού προσώπου στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 27Α καθώς και η δυνατότητα απόσυρσης από το καθεστώς με σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων .Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου λήγει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους εκείνου στο οποίο αφορά, δηλαδή εκείνου στο οποίο γεννάται η απαίτηση της παραγράφου 2.

Το νομικό πρόσωπο γνωστοποιεί την απόφαση ένταξης στο ειδικό πλαίσιο στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική αρχή ενώ ειδικά για την απόσυρση από το καθεστώς απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Εποπτική αρχή λόγω της επίπτωσης που πιθανόν να έχει η απόφαση αυτή στα εποπτικά κεφάλαια του νομικού προσώπου.

Περαιτέρω, με τις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 η θέσπιση της υποχρέωσης του νομικού προσώπου να εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής "conversion rights"), κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Για το σκοπό αυτό το νομικό πρόσωπο σχηματίζει ισόποσο αποθεματικό που προορίζεται για κεφαλαιοποίηση.
Τόσο η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η μετατροπή τους πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι μέτοχοι του νομικού προσώπου ( με εξαίρεση μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως πχ. Ν.3864/2010, που επιβάλλουν περιορισμούς) δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής.

Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν τo ποσοστό συμμετοχής τους στο νομικό πρόσωπο, καταβάλλοντος το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα καθώς και τις, εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα αυτά θα είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά. Σχετικά με την αναφορά περί συμψηφισμού σε επίπεδο εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόμου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή θα έχει εφαρμογή κατά το μέρος που είναι δυνατή η φορολόγηση Ομίλου (Group Taxation).

Με τον ως άνω περιγραφόμενο μηχανισμό, στην περίπτωση άμεσης εκπλήρωσης της απαίτησης του νομικού προσώπου από το Δημόσιο, δημιουργείται και μία ανταπαίτηση του Δημοσίου από το νομικό πρόσωπο, η οποία υπερβαίνει την υποχρέωσή του, αφού είναι ίση με το 110% του πληρωτέου ποσού απαίτησης και η οποία εκπληρώνεται με την (δωρεάν) παροχή στο Δημόσιο, κατ' αρχήν, παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών και, εν συνεχεία, κατά την μετατροπή των τίτλων, των αντίστοιχων κοινών μετοχών του νομικού προσώπου.

Αυτό θεωρείται, ότι αντισταθμίζει επαρκώς το όποιο ενδεχόμενο για οικονομική ή δημοσιονομική απώλεια του κράτους, το οποίο, σημειωτέον, μπορεί να μεταβιβάσει τους παραστατικούς τίτλους είτε στους υπάρχοντες μετόχους εφόσον ασκήσουν το call option είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο
Το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225 Α'), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Μετά το άρθρο 27 του Ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«27Α
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 11 του παρόντος άρθρου αφορούν στην προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαντήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Προς το σκοπό της ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για την ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αφορά στο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Η ως άνω απόφαση γνωστοποιείται στην Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική Αρχή.
Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου λήγει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του νομικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους εκείνου στο οποίο αφορά
Οι αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικά, όσον αφορά στη λήξη της ένταξης, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει προς την Εποπτική Αρχή σχετική αίτηση προς έγκριση τουλάχιστον τρεις(3) μήνες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία αυτή εγκρίνει ή απορρίπτει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.

2. Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές που αφορούν:
α) στο υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27, που έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 και
β) στο ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις των προαναφερθέντων νομικών προσώπων ,υφιστάμενες κατά την 31 π Δεκεμβρίου 2014, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν.2238/1994, και εμφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφ' όσον έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ, μετατρέπεται, στο σύνολο του ή μερικά με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση αυτού έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσης του νομικού προσώπου είναι ζημία, σύμφωνα με τις, κατά τα παραπάνω, νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων Χ λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/ (ίδια κεφάλαια - Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης)].
Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόμου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις. Προκειμένου για τον συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, το νομικό πρόσωπο ή η συνδεδεμένη επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει εμπρόθεσμα συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία ένταξης στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης καχ κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το υπόλοιπο (μη συμψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της (αρχικής ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής ), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Ως αγοραία αξία των μετοχών νοείται: (α) εφόσον οι μετοχές του νομικού προσώπου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση ή (β) εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό του νομικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού.

3. Στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί
ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, το μη συμψηφισθέν μέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτηση του από το Δημόσιο.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που έχει λογισθεί επί των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου καθώς και μετόχων, εταίρων, μελών διοικητικών συμβουλίων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών και διευθυντών αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού ομίλου νοείται κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

5. Σε περίπτωση συμψηφισμού ή είσπραξης της απαίτησης, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, το σχετικό ποσό αφαιρείται από την συνολική φορολογική απαίτηση του νομικού προσώπου,

6. Για το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 110% του ποσού της ανωτέρω απαίτησης, που δεν έχει συμψηφισθεί με το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, το νομικό πρόσωπο σχηματίζει ισόποσο ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) προς το Ελληνικό Δημόσιο . Για το σκοπό αυτό, κατά το χρόνο σχηματισμού του κατά τα ανωτέρω ειδικού αποθεματικού, το νομικό πρόσωπο εκδίδει προς το Ελληνικό Δημόσιο παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής) η συνολική αξία των οποίων προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οι οποίες μπορεί να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο.
Οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι από τους κατόχους. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής από τους κατόχους τους πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του ν .3401/2005. Δεν αποτελεί, επίσης, δημόσια προσφορά η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες μετόχους. Μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή την παρέλευση του ευλόγου χρονικού διαστήματος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι έναντι ανταλλάγματος και διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά.

7. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζονται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα και ιδίως η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης κατά του Δημοσίου, η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπόλοιπου της φορολογικής απαίτησης της παραγράφου 2, ο τρόπος αποπληρωμής της , ο οποίος είναι είτε μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα , όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η πιστοποίηση της εξόφλησης της απαίτησης αυτής, οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόμενους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής ), η μεταβίβαση τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους του νομικού προσώπου, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τον χρόνο και τη διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών μετοχών των νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, και για όσα νομικά πρόσωπα αποφασίσουν την ένταξη τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται ως προς τις σε αυτό αναφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις κάθε άλλη διάταξη νόμου, η οποία τυχόν θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις ή προθεσμίες στην επιστροφή από το Δημόσιο φόρου εισοδήματος. Η τυχόν μείωση του ποσού της φορολογικής απαίτησης, κατόπιν του ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης, συνεπάγεται την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή πράξης διόρθωσης αυτού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος οποιουδήποτε κατόχου σχετικά με τους παραστατικούς τίτλους της παραγράφου 6 ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9. Σε περίπτωση μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, το δικαιούχο νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του το ποσό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της κατά τα ανωτέρω μετατραπείσας φορολογικής απαίτησης σε οριστική. Το ως άνω ποσό εγγράφεται και αποτυπώνεται σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

10.Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Δημοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόμενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς, που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νομικού προσώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, η φορολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε συντρέξουν τα γεγονότα αυτά μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.».

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
 


Αριθμ. 301/44 /2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία αναμορφώνεται το νέο άρθρο 27Α που προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4302/2014. Το εν λόγω άρθρο, με το οποίο προβλέφθηκε η μετατροπή μέρους ή του συνόλου των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων (ΑΦΑ) των οριζομένων νομικών προσώπων (τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών κατά του Δημοσίου, τροποποιείται στα ακόλουθα, κυρίως, σημεία:

1.    Η μετατροπή των ΑΦΑ σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, διευκρινίζεται ότι είναι προαιρετική και περιγράφονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ένταξη και την λήξη της ένταξης στις σχετικές διατάξεις. Οι απαιτούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του νομικού προσώπου λαμβάνονται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται κατά τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 για την τροποποίηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της ένταξης γνωστοποιείται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική Αρχή.

2.    α.    Η απαίτηση από την μετατροπή μέρους ή του συνόλου των ΑΦΑ συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος όχι μόνο του νομικού προσώπου αλλά και εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του ΚΦΕ) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, ενώ δεν συμψηφίζεται πλέον με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου των επόμενων τριάντα (30) φορολογικών ετών.
Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφισθεί, το νομικό πρόσωπο έχει πλέον άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το μη συμψηφισθέν ποσό, η οποία καλύπτεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της (αρχικής ή συμπληρωματικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής), οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας (όπως αυτή ορίζεται) ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που σχηματίζει το νομικό πρόσωπο αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι είναι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν υπέρ το άρτιο. Επίσης, οι τίτλοι αυτοί είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι και οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, εντός ευλόγου διαστήματος, δικαίωμα εξαγοράς τους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο έκδοσης των τίτλων. Μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή την παρέλευση του ευλόγου χρονικού διαστήματος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι έναντι ανταλλάγματος και διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά.

Η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων μετατροπής από τους κατόχους τους πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά. Δεν αποτελεί, επίσης, δημόσια προσφορά η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες μετόχους.

β. Στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, εάν η φορολογική απαίτηση (από την μετατροπή ΑΦΑ) δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, το μη συμψηφισθέν μέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτηση του από το Δημόσιο.
[Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις (άρθρο 23 παρ. 1 ν.4302/2014), τα μη συμψηφισθέντα ποσά της οριστικής απαίτησης έναντι του Δημοσίου, τόσο των νομικών προσώπων που εμφανίζουν λογιστική ζημία, όσο και αυτών που τίθενται σε πτώχευση, εκκαθάριση κ.λπ. εξοφλούνται με την χορήγηση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που στην περίπτωση των νομικών προσώπων με λογιστική ζημία χορηγούνται μετά από 30 έτη και εκδίδονται δωρεάν κοινές μετοχές κυριότητας του Δημοσίου αγοραίας αξίας ίσης με την ονομαστική αξία των εκδοθέντων τίτλων.]

3. Τα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων θέματα ρυθμίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (αντί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). Σε αυτά προστίθενται και: α) η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης β) ο τρόπος αποπληρωμής, ο οποίος θα είναι είτε με μετρητά είτε με ταμειακά ισοδύναμα (όπως αυτά ορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και γ) οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόμενους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών, η μεταβίβαση τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους του νομικού προσώπου, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τον χρόνο και τη διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών μετοχών των νομικών προσώπων προς το Δημόσιο.

4.    Η τυχόν μείωση του ποσού της φορολογικής απαίτησης, κατόπιν του ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης, συνεπάγεται την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή πράξης διόρθωσης αυτού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος οποιουδήποτε κατόχου, σχετικά με τους παραστατικούς τίτλους, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2015 και μετά. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, η φορολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε συντρέξουν τα γεγονότα αυτά μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β. Βάσει των προτεινομένων διατάξεων τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 277/40/2014 έκθεση μας οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού αναμορφώνονται ως εξής:
1. Απώλεια εσόδων από την μετατροπή (από το έτος 2016 και μετά) σε οριστικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου των οριζόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (ΑΦΑ) που θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εφόσον το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα αυτών είναι ζημία και τον συμψηφισμό των απαιτήσεων αυτών τόσο με φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων όσο και των συνδεδεμένων τους εταιρειών.
2. Ενδεχόμενη δαπάνη για την εξόφληση των απαιτήσεων από μετατροπή των οριζόμενων ΑΦΑ, σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα τεθούν σε εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή κηρυχθούν σε πτώχευση.
3. Δαπάνη για την εξόφληση των απαιτήσεων από μετατροπή των οριζόμενων ΑΦΑ, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις αυτές των νομικών προσώπων (τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) δεν θα συμψηφίζονται στο σύνολο τους με φόρο εισοδήματος των ιδίων νομικών προσώπων ή των συνδεδεμένων  τους εταιρειών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα προκύψει παράλληλα και αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου (και συνεπώς και έσοδα από την μελλοντική πώληση των τίτλων ή από μελλοντικά μερίσματα) από την έκδοση δωρεάν παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών των νομικών αυτών προσώπων που θα ανήκουν στο Δημόσιο.

Τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, διότι εξαρτώνται από τις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (κερδοφορία ή μη, ύψος αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, λόγος ενδεχόμενης λογιστικής ζημίας προς ιδια κεφάλαια), τους μελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές, τους όρους των παραστατικών τίτλων που τυχόν εκδοθούν, τη πορεία των μετοχών των νομικών προσώπων που θα ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση κ.λπ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1. Απώλεια εσόδων από την μετατροπή (από το έτος 2016 και μετά) σε οριστικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου των οριζόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (ΑΦΑ) που θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εφόσον το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα αυτών είναι ζημία και τον συμψηφισμό των απαιτήσεων αυτών τόσο με φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων όσο και των συνδεδεμένων τους εταιρειών.
2. Ενδεχόμενη δαπάνη για την εξόφληση των απαιτήσεων από μετατροπή των οριζόμενων ΑΦΑ, σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα τεθούν σε εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή κηρυχθούν σε πτώχευση.
3. Δαπάνη για την εξόφληση των απαιτήσεων από μετατροπή των οριζόμενων ΑΦΑ, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις αυτές των νομικών προσώπων (τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων) δεν θα συμψηφίζονται στο σύνολο τους με φόρο εισοδήματος των ιδίων νομικών προσώπων ή των συνδεδεμένων τους εταιρειών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα προκύψει παράλληλα και αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου (και συνεπώς και έσοδα από την μελλοντική πώληση των τίτλων ή από μελλοντικά μερίσματα) από την έκδοση δωρεάν παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών των νομικών αυτών προσώπων που θα ανήκουν στο Δημόσιο.
Τα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, διότι εξαρτώνται από τις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (κερδοφορία ή μη, ύψος αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, λόγος ενδεχόμενης λογιστικής ζημίας προς ιδία κεφάλαια), τους μελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές, τους όρους των παραστατικών τίτλων που τυχόν εκδοθούν, τη πορεία των μετοχών των νομικών προσώπων που θα ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση κ.λπ.

 Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ οι δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, Α5 Οκτωβρίου 2014
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α' 136)και άλλες
διατάξεις.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Η ενίσχυση της επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων δια της αναβαλλόμενης φορολογίας και η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A1
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης

Η προτεινόμενη αναδιατύπωση του άρθρου 27Α του ΚΦΕ κρίθηκε σκόπιμη για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία III και CRR) και την πλήρη εναρμόνιση με αυτό του ελληνικού ειδικού πλαισίου διατάξεων περί μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, όπως αντιστοίχως έχει γίνει στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Πορτογαλίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας εποπτικών κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η διάταξη αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές από τη χρεωστική διαφορά του PSI και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, ως τέτοιων νοουμένων των απωλειών από διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 311 Δεκεμβρίου 2014.

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικό στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων Με την παράγραφο 1 θεσπίζεται η προαιρετική ένταξη του νομικού προσώπου στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 27Α καθώς και η δυνατότητα απόσυρσης από το καθεστώς με σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων . Το νομικό πρόσωπο γνωστοποιεί την απόφαση ένταξης στο ειδικό πλαίσιο στη Φορολογική Διοίκηση και στην Εποπτική αρχή ενώ ειδικά για την απόσυρση από το καθεστώς απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την
Εποπτική αρχή λόγω της επίπτωσης που πιθανόν να έχει η απόφαση αυτή στα εποπτικά κεφάλαια του νομικού προσώπου.
Περαιτέρω, με τις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 η θέσπιση της υποχρέωσης του νομικού προσώπου να εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής "conversion rights"), κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης. Για το σκοπό αυτό το νομικό πρόσωπο σχηματίζει ισόποσο αποθεματικό που προορίζεται για κεφαλαιοποίηση. Τόσο η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η μετατροπή τους πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι μέτοχοι του νομικού προσώπου ( με εξαίρεση μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως πχ. Ν.3864/2010, που επιβάλλουν περιορισμούς) δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής.

Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο νομικό πρόσωπο, καταβάλλοντος το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα καθώς και τις, εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα αυτά θα είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά. Σχετικά με την αναφορά περί συμψηφισμού σε επίπεδο εταιρειών του ιδίου εταιρικού ομίλου («συνδεδεμένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόμου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν οι εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή θα έχει εφαρμογή μόνο κατά το μέρος που είναι δυνατή η φορολόγηση Ομίλου (Group Taxation).
Με τον ως άνω περιγραφόμενο μηχανισμό, στην περίπτωση άμεσης εκπλήρωσης της απαίτησης του νομικού προσώπου από το Δημόσιο, δημιουργείται και μία ανταπαίτηση του Δημοσίου από το νομικό πρόσωπο, η οποία υπερβαίνει την υποχρέωσή του, αφού είναι ίση με το 110% του πληρωτέου ποσού απαίτησης και η οποία εκπληρώνεται με την (δωρεάν) παροχή στο Δημόσιο, κατ' αρχήν, παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών και, εν συνεχεία, κατά την μετατροπή των τίτλων, των αντίστοιχων κοινών μετοχών του νομικού προσώπου. Αυτό θεωρείται, ότι αντισταθμίζει επαρκώς το όποιο ενδεχόμενο για οικονομική ή δημοσιονομική απώλεια του κράτους, το οποίο, σημειωτέον, μπορεί να μεταβιβάσει τους παραστατικούς τίτλους είτε στους υπάρχοντες μετόχους εφόσον ασκήσουν το call option είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η  αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής
Πιστωτικά ιδρύματα και θυγατρικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 26 παρ.5,6,7 του ν.4172/2013

2. Καταλληλότητα

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Η ανάγκη εισαγωγής της προτεινόμενης ρύθμισης καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ανάλογες ή πανομοιότυπες διατάξεις έχουν ήδη νομοθετηθεί και ψηφιστεί από μία σειρά χωρών της Ευρωζώνης και μάλιστα από τις χώρες του Νότου, για την στήριξη των δικών τους τραπεζικών συστημάτων και την κατοχύρωση της σταθερότητας τους, ήτοι αντίστοιχη νομοθεσία ισχύει ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ πολύ πρόσφατα υιοθετήθηκε και στην Πορτογαλία- δηλαδή αποτελεί κοινή πρακτική η οποία ήδη αξιοποιείται.

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της

3. Συνέπειες στην Οικονομία

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
Για την παράγραφο 1 , τα πιστωτικά ιδρύματα και θυγατρικές επιχειρήσεις

3.2 Αναφέρατε αναλυτικό την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς
Για την παράγραφο 1, η ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και η μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης