Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...

16 Οκτώβριος 2014

Πληθώρα γνωστών και οικείων τοις πάσι διαδικασιών και διατάξεων, έχουν πλέον καταργηθεί ως επακόλουθο της θέσης σε ισχύ από την 01.01.2014 των νέων κωδικών φορολογίας. Μεταξύ άλλων, δεν ισχύουν πλέον τα παρακάτω:

• Η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων και τόκων δανείων στο Δημόσιο. (για το οικ. 2015)

• Η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών, εταιρικών μεριδίων και ποσοστών συμμετοχών σύμφωνα με την οποία σε συνέχεια της μεταβίβασης υποβάλλονταν η σύμβαση στην εφορία και πληρωνόταν ο ανάλογος φόρος. (αναμένεται εφαρμογή στο taxis)

• Η υποχρέωση καταβολής φόρου και υποβολής δήλωσης πριν από τη μεταβίβαση τίτλων.

Η διαδικασία υπολογισμού:

i) της κατώτατης πραγματικής αξίας μεταβιβαζόμενης επιχείρησης η οποία εξευρίσκονταν σύμφωνα με τον ν.2238/1994 λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα της άυλης αξίας, της καθαρής θέσης της επιχείρησης και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης,

ii) του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση υποκαταστήματος,

iii) της κατώτατης πραγματικής αξίας μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, καθώς και ποσοστών συμμετοχής ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών και κοινωνιών.

• Η αυτοτελής φορολόγηση 5% κατά τη μεταβίβαση των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.

• Η υποχρέωση απόδοσης από τον ίδιο τον δικαιούχο του εισοδήματος, του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής που προέρχεται από τόκους καταθέσεων και πώληση χρεογράφων και τίτλων αλλοδαπής, όταν δεν έχει διενεργηθεί παρακράτηση από τράπεζα.

• Ο προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και κάθε είδους τεκμαρτός υπολογισμός των κερδών επιχειρήσεων.

• Η παρακράτηση στα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης από τη μεσολαβούσα τράπεζα που ενεργεί την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.

• Το όριο για τον υπολογισμό του ελάχιστου ακαθάριστου εισοδήματος στα ακίνητα, ορισθέν στο 3,5% της αντικειμενικής αξίας για τις ενοικιάσεις ακινήτων. Ενώ το όριο για τη δωρεάν παραχώρηση μειώθηκε από 3,5% σε 3% με κατάργηση του ανώτατου ορίου 5% που όριζε o ν.2238/1994.

• Η διάταξη σχετικά με τον τεκμαρτό τόκο, ο οποίος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά τον χρόνο σύναψης του δανείου, για κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρεία προς τα μέλη της ή τρίτους.

• Η προνομιακή μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούσαν οι επιχειρήσεις τα οποία θεωρούνταν αφορολόγητα ή κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα, όπως το εισόδημα από εξαγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, το κέρδος από πώληση μετοχών, η υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο έχει στη συνέχεια συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale & lease back), κ.ά. Πλέον, το μόνο εισόδημα που δεν συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα προς φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις είναι το εισόδημα από θυγατρικές σε άλλο κράτος- μέλος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του 4172/2013.

• Η δυνατότητα τήρησης ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων του άρθρου 28 του ν.2238/1994 δηλαδή α) τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου το οποίο ιδιοχρησιμοποιείτο καθώς και β) τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας εταιρείας.


Πηγή: Grant Thornton

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης