Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών

6 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά
  • Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους 2006...

Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
 
Φ.Ε.Κ.Τεύχος: Β Αριθμός: 109 Ημ/νία ΦΕΚ: 31/01/2007

Ημ/νία Κυκλοφορίας ΦΕΚ: 05/02/2007 

Aριθμ. 31328

Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους 2006».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996.
5. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
6. Τις υπ αριθμ. 2667/41/12.9.2006 και 2920/46/3.10.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάσθηκαν από τον ΟΑΕΔ με τα υπ αριθμ. Β128708/18.9.2006 και Β130317/5.10.2006 έγγραφα του αντίστοιχα.
7. Την υπ αριθμ. 48406/ΔΕ 7573/27.11.2006 απόφαοη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2006, στη ΣΑΕ 034/3 του Προγράμματος Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2006.
8. Την υπ αριθμ. 80030/19.4.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», Φ.Ε.Κ. 501/Β/19.4.2006.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (περί Δημοσ ίου Λογιστικού),

αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε Πρόγραμμα επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους 2006».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων και μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή με την ειδικότητα τους. Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης. Για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστήμονες (ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και λοιποί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών που παρέχουν υπηρεσίες, εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

. Διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ).
. Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ) υποχρεωτικά από την 1.1.2006 και μετά.
. Δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα (την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα) μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές ειδικότητες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς).
. Έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών, πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών.
. Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολογήτου. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α) η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
. Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
. Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Από τις 4.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

. Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη εταιρειών:

- Ομορρύθμων (Ο.Ε.).

- Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους.

- ΕΠΕ,

- Δικηγορικών εταιριών του π.δ. 81/2005 με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο .

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και τρία (3) μέλη Συνεταιρισμών.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι:

. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

. όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ,

. όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοι τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ.

. όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

3. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 12.000,00 ευρώ. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης καταβά λλονται 4.000,00 ευρώ και στην συνέχεια καταβάλλονται από 4.000,00 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου της επιδότησης που είναι δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας να υποβάλει «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα - υπεύθυνη δήλωση» στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις και τη διαβιβάζει σε Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση), προκειμένου να αξιολογηθεί και να εκδοθεί απόφαση προέγκρισης από την Υπηρεσία. Οι Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης θα συνεδριάζουν ανά τρίμηνο και θα κρίνουν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τότε στις υπηρεσίες της αρμοδιότητας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

4.2. ΕΓΚΡΙΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ

Στη συνέχεια μετά την απόφαση προέγκρισης ορίζεται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα, ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου στην έδρα του επαγγελματία, κατά τον οποίο ελέγχονται:

α) Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.

β) Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς σχετικά με τον εξοπλισμό της επιχείρησης, περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βιβλία, που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 40% του ποσού της επιχορήγησης. Συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα ενοικίων καθώς και τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επαγγελματίας για τη φύλαξη των παιδιών της, ώστε να μπορεί να ασκεί το επάγγελμά της. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις 4.2 παρ. στ) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.). Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέω ν Εταιρειών και Συνεταιρισμών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις αγοράς υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.

γ) Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

δ) Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

ε) Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.

στ) Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.

Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:

α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία,

β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς Α βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

ζ) Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Μετά τον θετικό επιτόπιο έλεγχο η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση υπαγωγής η οποία θα ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ΝΕΕ δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

4.3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας κατά την διάρκεια του προγράμματος υποχρεούται να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά από κάθε εξάμηνο:

α) Αίτηση, στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του, είναι τουλάχισ τον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης, που πρόκειται να εισπράξει και

β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων-εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα την αίτηση με τα δικαιολογητικά για την καταβολή προκαταβολής ή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πρέπει να διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, αλλιώς διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα παρακάτω:

. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του για τη διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:

- τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία εμφάνισης του λόγου διακοπής ή της μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου επιχορήγησης,

- ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής τω ν όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος. Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη του. Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.

. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:

α) να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,

β) να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτηση του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος.

. Για θέσεις που θα μείνουν κενές ύστερα από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραμμα είτε στο σύνολο του είτε σε μεμονωμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

. Για κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος που δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, θα εκδίδεται εγκύκλιος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψηφίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση Ειδικής Επιτροπής, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

β. Η ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υ πάγεται η επιχείρηση του ενιστάμενου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

6. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .

Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:

- Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα.

- Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

. Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται:

- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.

- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

. Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:

- οι δεσμευθείσες θέσεις

- οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων

- η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

7. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

- Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Ελεγκτικά Όργανα που αναφέρονται, κατ εφαρμογή του ν. 2860/14.11.2000, στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

- Αρμόδιους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8267/14.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση.

- Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών (ΕΔΕΛ).

8. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης και η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων.

9. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Για το πρόγραμμα «Ν.Ε.Ε - Νέοι Επιστήμονες έτους 2006» υπάρχει πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2006 με τα στοιχεία ΚΑΕ 2493 Η και του φορέα 250, η οποία ανέρχεται στο ύψος των 16.000.000 ευρώ και θα προβλεφθούν πιστώσεις για τα έτη 2007 και 2008 αναλυτικά κατά έτος ως εξής:

Για το έτος 2007 16.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2008 16.000.000 ευρώ.

Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες συνολικού ύψους 48.000.000,00 ευρώ θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα, με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Οι χρηματορροές του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, βάσει του ν. 2860/ 14.11.2000, στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης