Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

5 Φεβρουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σύμφωνα με το ¶ρθρο 41 του ΚΕΔΕ το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται: Α) Προς τον οφειλέτη,Β) Προς τον τρίτον κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτει τοιούτος μέχρι της, κατά το άρθρο 36 παράγραφος 4 εδάφιον β΄και άρθρο 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351.478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6944306622

Αθήνα,5/2/2007

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ»

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
 
Σύμφωνα με το ¶ρθρο 41 του ΚΕΔΕ το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται:
    Α) Προς τον οφειλέτη,
    Β) Προς τον τρίτον κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτει τοιούτος μέχρι  της, κατά το
         άρθρο 36 παράγραφος 4 εδάφιον β΄  και    άρθρο   37   του παρόντος  Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως,
    Γ) Προς τους εγγεγραμμένους  ενυπόθηκους δανειστάς  μέχρι της προτεραίας της κατά το άρθρο 36
        παράγραφος 4 εδάφιον β΄ και άρθρο 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος,κοινοποιήσεως,
    Δ) Το πρόγραμμα τοιχοκολλάται εις το δημοσιώτερον μέρος του τόπου πλειστηριασμού,
    Ε) Περίληψης του προγράμματος δημοσιεύεται εν εφημερίδι εκδιδόμενη εν τη Κοινοτική  ή Δημοτική  
         περιφέρεια, ένθα κείται το ακίνητο, ελλειπούσης δε τοιαύτης εφημερίδος, εν εκδιδομένη εις την
         πρωτεύουσαν της Επαρχίας ή του Νομού. Εις περίπτωσιν καθΆ ην δεν εκδίδεται εφημερίς κατά το
         ανωτέρω δεν απαιτείται δημοσίευσις.
  ΣΤ) Αι ανωτέρω κοινοποιήσεις, τοιχοκολλήσεις και δημοσιεύσεις ενεργούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρας
         προ του πλειστηριασμού.
         Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε να μην προκύπτει λόγος ακυρώσεως του προγράμματος πλειστηριασμού σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο.
         Το άρθρο 88 παράγραφος 1 περίπτωση β) του Ν.2362/95 καθορίζει ότι η παραγραφή της χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου διακόπτεται όταν έχουμε « έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού ανεξάρτητα από τις κοινοποιήσης τους ή μη αυτού στον καθΆ ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα».
         Τηρώντας το παραπάνω άρθρο και μη θέλοντας οι εφορίες αφ ενός μεν να φορτώσουν τον φορολογούμενο οφειλέτη με όλα τα έξοδα των παραπάνω κοινοποιήσεων και αφ ετέρου να εισπράξουν και το οφειλόμενο ποσό και φυσικά να μην έχουν και παραγραφή τους χρέους κοινοποιούν το πρόγραμμα πλειστηριασμού μόνο στον οφειλέτη, το πρόγραμμα είναι άκυρο και το επιθυμητό αποτέλεσμα ο εκφοβισμός του οφειλέτη η προσέλευση του στην Δ.Ο.Υ. και η εξόφληση της οφειλής εύκολη υπόθεση.
        Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να κοινοποιείται για λόγους Χρηστής Διοίκησης οποιαδήποτε κατάσχεση ( π.χ γλάστρα – χαλί – γραφομηχανή- τηλεόραση τραπέζι – καρέκλες) όσο ευτελούς αξίας και αν είναι, διακόπτει κάθε κατάσχεσης την παραγραφή για μια πενταετία. Απαιτείται να γίνεται αμέσως ΑΝΑΚΟΠΗ για την ακύρωση της κατάσχεσης ακόμη και για ευτελούς αξία προκειμένου να αποφύγει την διακοπή της παραγραφής (πενταετίας).
       Όσο αφορά τους πλειστηριασμούς πρέπει να τονιστεί ότι από την 17/06/2005 (Ν.3346/05) έχουν τεθεί σε ισχύ πολύ ενδιαφέρουσες διατάξεις, μεταξύ των οποίων κανένας πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει με τίμημα μικρότερο των 2/3 της αξίας των στοιχείων που πλειστηριάζονται, δηλαδή η τιμή της πρώτης προσφοράς πρέπει να ξεκινά από τα 2/3 της αξίας του πλειστηριαζόμενου στοιχείου (έως σήμερα ήταν το ½ της αξίας). Επίσης άλλη ενδιαφέρουσα τροποποίηση αφορά το φαινόμενο των υπερθεματιστών που ενεργούν στο όνομα τρίτων. Με τη νέα τροποποίηση ο αρμόδιος υπάλληλος του πλειστηρι5ασμού πρέπει να έχει στα χέρια του σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με το οποίο ο εμφανιζόμενος ενώπιον του για να υπερθεματίσει ενεργεί για λογαριασμό στο πληρεξούσιο και όχι « διΆ ίδιον λογαριασμών»

Μετα τιμής
Για το Δ.Σ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ      ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                  
      ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης