Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διακοπή λειτουργίας του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τις αλλαγές στα έντυπα Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. τη Δευτέρα 29/9 από 18.00 έως 21.00

25 Σεπτέμβριος 2014


Σύμφωνα με την απόφαση 32902/31/25.9.14:

"Με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) επέρχονται αλλαγές-βελτιώσεις στην ισχύουσα μέχρι σήμερα υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ : 6Γ4ΜΛ-0Ω7 και η εγκύκλιος εφαρμογής της με ΑΔΑ :Ψ9Ρ4Λ-4ΘΘ, με αρ. πρωτ. 31349/95/15.9.2014.

Στα πλαίσια των ανωτέρω βελτιώσεων της αρ. πρωτ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωστοποιούμε ότι, η τακτική διακοπή λειτουργίας του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» της Τετάρτης 01/10/2014 από 18.00 έως 21.00, μεταφέρεται για την Δευτέρα 29/09/2014 από 18.00 έως 21.00, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» στα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε8 και Ε9.

(Βλέπε απόφαση 32902/31/25.9.14)

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερθείσα διακοπή λειτουργίας του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» σαφώς δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 29502/85/1.9.2014 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014), βάσει της οποίας, «όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα εκ του Νομού προθεσμία της ανωτέρω υποβολής».

Επομένως, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ θα αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων κατά τα οποία το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω τακτικής συντήρησης, βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους."

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης