Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει προτάσεις για να βοηθήσει όσους υιοθετούν τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά

29 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις με τις οποίες ορίζει περαιτέρω εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), όταν αυτά υιοθετούνται για πρώτη φορά....
Το IASB δημοσιεύει προτάσεις για να βοηθήσει όσους υιοθετούν τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά


Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε  για δημόσιο σχολιασμό προτάσεις με τις οποίες ορίζει περαιτέρω εξαιρέσεις από τις  απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), όταν αυτά υιοθετούνται για πρώτη φορά. Οι προτάσεις παρουσιάζονται σε ένα Έγγραφο Διαβούλευσης (Exposure Draft) που αποτελείται από προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι προτάσεις αποτελούν απάντηση στις ανησυχίες για τις δυσκολίες που συναντούν οι μητρικές εταιρίες στην επιμέτρηση του κόστους μιας επένδυσης σε θυγατρική κατά την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Αυτή τη στιγμή, τα ΔΠΧΠ απαιτούν από μια μητρική εταιρία να επιμετρά μια επένδυση σε  θυγατρική είτε στο κόστος της είτε σε εύλογη αξία. Σε μερικές περιπτώσεις η μητρική εταιρία δεν μπορεί να  προσδιορίσει το κόστος σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, αποτρέπεται όμως από τη χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίμηση της επένδυσης λόγω της επακόλουθης ανάγκης για επιμέτρησή της σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

Το  Έγγραφο Διαβούλευσης προτείνει να επιτραπεί σε μια μητρική εταιρία να χρησιμοποιήσει τεκμαρτό κόστος (deemed cost)  για να επιμετρήσει την επένδυσή της σε θυγατρικές όταν υιοθετεί τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά. Αυτό το τεκμαρτό κόστος (deemed cost) μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά της επένδυσης της μητρικής εταιρίας στην καθαρή θέση της θυγατρικής  ή της εύλογης αξίας της επένδυσης της μητρικής εταιρίας. Ακόμη οι προτάσεις παρέχουν επιπλέον βοήθεια περιορίζοντας την ανάγκη να καθοριστούν εκ νέου τα σωρευμένα κέρδη προεξαγοράς μιας θυγατρικής με σκοπό την κατηγοριοποίηση μερισμάτων.

Παρουσιάζοντας το Έγγραφο Διαβούλευσης, ο σερ David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, δήλωσε:

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν την απάντηση του Συμβουλίου στις ανησυχίες των συντακτών σχετικά με μια απαίτηση που θεωρούν εμπόδιο για την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Αν επικυρωθούν, οι προτεινόμενες αλλαγές θα μειώσουν τη δυσκολία των συντακτών στην υιοθέτηση για πρώτη φορά των ΔΠΧΠ, ενώ θα συνεχίσουν να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Το IASB δέχεται σχόλια για το Έγγραφο Διαβούλευσης μέχρι τις 27 Απριλίου 2007.

Το βασικό μέσο για τη δημοσίευση των προτεινόμενων Προτύπων και των τροποποιήσεών τους είναι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της συνδρομητικής ιστοσελίδας του IASB. Οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Έγγραφο Διαβούλευσης που δημοσιεύτηκε σήμερα μέσω των online υπηρεσιών του eIFRS. Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν συνδρομητές θα πρέπει να επισκεφτούν το online κατάστημά μας στο www.iasb.org ή να επικοινωνήσουν με:

IASC Publications Department,

30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax +44 (0)20 7332 2749

Email: [email protected]  Web: www.iasb.org

Αντίτυπα του  Εγγράφου Διαβούλευσης των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων του ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική εταιρία (ISBN 978-1-905590-24-7) διατίθενται στην τιμή των £ 10, από το Εκδοτικό Τμήμα του IASCF.

Από τις 5 Φεβρουαρίου 2007 το κείμενο του Εγγράφου Διαβούλευσης θα διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του IASB.

Έρευνες τύπου:

Mark Byatt, Director of Corporate Communications, IASB,

Τηλ: +44 (0)20 7246 6472, email: [email protected]

Τεχνικές έρευνες:

Elizabeth Hickey, Director of Technical Activities, IASB

Τηλ: +44 (0)20 7246 6458, email: [email protected]

Jeff Singleton, Project Manager, IASB

Τηλ: +44 (0)20 7246 6463, email: [email protected]

Σημειώσεις προς Εκδότες   Σχετικά με το Έγγραφο Διαβούλευσης

1. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΠΧΠ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης έχουν σκοπό να άρουν τις δυσκολίες που αποτρέπουν μερικές οντότητες από την  υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Οι τροποποιήσεις θα αποδεσμεύσουν από κάποιες απαιτήσεις του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις. Το IASB αποφάσισε ότι η παροχή των εξαιρέσεων με τον προτεινόμενο τρόπο δεν θα αποβεί σε βάρος της ποιότητας της πληροφόρησης που παρέχεται στους χρήστες οικονομικών καταστάσεων. Το IASB δεν έχει αναθεωρήσει τους άλλους όρους του ΔΠΧΠ 1.

2. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα επιτρέψουν σε μια μητρική εταιρία να χρησιμοποιήσει τεκμαρτό κόστος (deemed cost) για τις επενδύσεις της σε μια θυγατρική αντί να καθορίσει εκ νέου το ποσό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 27. Το τεκμαρτό κόστος (deemed cost) μπορεί να βασιστεί στην επένδυση της μητρικής στην καθαρή θέση της θυγατρικής ή στην εύλογη αξία της επένδυσης της μητρικής εταιρίας.

3. Επιπλέον, οι προτάσεις θα μειώσουν την ανάγκη για εκ νέου καθορισμό των σωρευμένων κερδών προεξαγοράς της θυγατρικής σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ με σκοπό την κατηγοριοποίηση μερισμάτων.

 

Μετάφραση Ρένα Λιαπάτη
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης