Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνοπτικές παρατηρήσεις βάσει της νεότερης με αριθμ. 29502/85/1.9.2014 απόφασης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

11 Σεπτέμβριος 2014

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης

Κωνσταντίνος Ν. Μπερδές
Λογιστής – Φοροτέχνης


Σύμφωνα με την καινούργια απόφαση: «Αριθμ. 29502/85/1.9.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β'/2163/30.08.2013)», επέρχονται κάποιες αλλαγές, τροποποιήσεις και προσθήκες.

Το έντυπο Ε3, πλέον, γίνεται ενιαίο (Ε3 και Ε4), ως Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).

Στην συνέχεια το ίδιο έντυπο Ε3 διαιρείται σε 4 υποκατηγορίες:

E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και εταιρείες του δημοσίου).

Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση.

Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση.

E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας.

Το έντυπο Ε4, ετήσιος πίνακας προσωπικού, θα υποβάλλεται  ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του συστήματος να συμπληρώνει προαιρετικά το «Έντυπο Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες».

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου 9 της αναφερόμενης απόφασης, η διαδικασία  της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων:

Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), E3.1 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και εταιρείες του δημοσίου)),

Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση),

Ε3.3 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση),

E3.4 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας), εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης. Ειδικότερα το  ΦΕΚ Β΄ 2390 δημοσιεύτηκε στις 08-09-2014.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης