Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 43449/01.09.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 και ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 15/09/2014, ώρα 14:30, αντί της 05/09/2014.

Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) της ενότητας (Α) για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα ΝΠΔΔ, (θ) και (ια) της ενότητας (Β) για τα ΝΠΙΔ, (β) και (ε) της ενότητας (Γ) για τους Διεθνείς Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, δύναται αυτά να υποβληθούν ξεχωριστά, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης-αξιολόγησης των προτάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της. Για την πιστοποίηση της αδυναμίας προσκόμισης τους θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι εξ αντικειμένου λόγοι αδυναμίας προσκόμισης τους.
 
Δημοσίευση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων   του Ετησίου Προγράμματος 2013  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα προκηρύσσει δράσεις στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Προτάσεις για τις προκηρυσσόμενες δράσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς: οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και κοινοπραξίες και ενώσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως «συνεργασίες»).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 05/09/2014

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου,

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης