Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλεγχος δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. ετών 2003,2004 και 2005 που υποβλήθηκαν μέσω Διαδικτύου μέχρι της 30/07/07

24 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Μέχρι την 30η Ιουλίου θα πρέπει οι ΔΟΥ να έχουν ολοκληρώσει το έλεγχο δείγματος φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων ....

Μέχρι την 30η Ιουλίου θα πρέπει οι ΔΟΥ να έχουν ολοκληρώσει το έλεγχο δείγματος φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οι οποίες υποβλήθηκαν μέσω διαδυκτίου και αφορούν οικονομικά έτη 2003,2004,2005.

To κείμενο της εγκυκλίου

ΕγκΥπΟικ 1006637/116/Α0012/18.1.2007
Θέμα : Έλεγχος δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. ετών 2003,2004 και 2005 που υποβλήθηκαν μέσω Διαδικτύου .
 
Σχετικά με την απόφαση 10917542118/Α0012/24-11-2006 περί δημιουργίας δείγματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων που υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα οικ. έτη 2003,2004 και 2005 μέσω Διαδικτύου, σας πληροφορούμε ότι το  δείγμα με τους φορολογούμενους και των τριών ετών, βρίσκεται στους server των Δ.Ο.Υ, στο path F/TMP/xls, υπό μορφή αρχείων excel.
 
Το κάθε αρχείο excel περιέχει τα στοιχεία των φορολογουμένων (Α.Φ.Μ, ονοματεπώνυμο),  την διεύθυνσή τους (οδός, αριθμός, Τ.Κ.),καθώς και το οικ. έτος.
 
Για τα οικ έτη 2003, 2004 και 2005 το ενιαίο αρχείο excel είναι το DMXXXX.xls, όπου ΧΧΧΧ  είναι ο κωδικός της Δ.Ο.Υ.
 
Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να ειδοποιηθούν να προσκομίσουν στις Δ.Ο.Υ τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για έλεγχο.
 
Εάν ο φορολογούμενος είναι στο δείγμα για περισσότερα του ενός έτη, στη σχετική ειδοποίηση να περιλαμβάνονται όλα τα έτη που τον αφορούν.
 
Παρακαλούμε, όπως οι ενέργειες σας ολοκληρωθούν μέχρι 30/7/2007, γνωρίζοντας σχετικά και στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος τον αριθμό των δηλώσεων που ελέγχθηκαν και το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης