Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφίστηκε η διάταξη για την αναστολή προθεσμίας των ενδικοφανών προσφυγών

7 Αύγουστος 2014
Ψηφίστηκε τελικά η διάταξη του πολυνομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία, αναστέλλεται η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την περίπτωση 1β' του άρθρου 232 του πολυνομοσχεδίου, ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 232 - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

"[...]  1β) Στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Α) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. [...]".


Συνεπώς, η παρ. 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Αρθρο 63. Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή

1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου».Θυμίζουμε ότι με βάση την τροπολογία που είχε κατατεθεί στη βουλή είχε προβλεφθεί  η αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ΚΦΔ ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά και η αναστολή επίσης της  προθεσμίας των 60 ημερών προς έκδοση αποφάσεων από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το διάστημα από την 1n έως την 31η Αυγούστου, δεδομένων των δυσχερειών όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ισχυουσών περί αναστολής διατάξεων που διέπουν τη άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων.


Επίσης, με την περίπτωση Β της παρ. 1β του άρθρου 232 του πολυνομοσχεδίου, προστέθηκε τι ίδιο ακριβώς εδάφιο, στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63. Συνεπώς, η παρ. 5 του άρθρου 63 του ΚΦΔ έχει ως ακολούθως:


5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση. Αν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Στην περίπτωση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι τις 28.2.2014 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου επεκτείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης μπορεί, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, με εντολή του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης