Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής μέχρι την 30ή Αυγούστου

5 Αύγουστος 2014

Με τροπολογία  που εισήχθει στην βουλή χθες προβλέπεται η αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ΚΦΔ ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά και η αναστολή επίσης της  προθεσμίας των 60 ημερών προς έκδοση αποφάσεων από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το διάστημα από την 1n έως την 31η Αυγούστου, δεδομένων των δυσχερειών όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ισχυουσών περί αναστολής διατάξεων που διέπουν τη άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία και τις επιμέρους αλλαγές σε μερικά ακόμα θέματα του Υπ.Οικονομικών του Υπ. ανταγωνιστικότητας και του Υπ. Υγείας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικοί θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 1: Διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αποσαφηνίζεται ποιος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή των μισθωμάτων καθώς και για την εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μίσθωση και βαρύνουν τον μισθωτή, όταν το Δημόσιο συνάπτει, υπό την ιδιότητα αυτή, συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007. Ειδικότερα, εξειδικεύεται ο κατά περίπτωση φορέας του Δημοσίου που σε κάθε σύμβαση είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή, όταν ως τέτοιος αναφέρεται γενικά το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε κατ' αποτέλεσμα να είναι σαφές ποιος είναι εντέλει ο αρμόδιος να παρακολουθεί την σύμβαση και να μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προβλέπεται η αναστολή της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 63 του ΚΦΔ ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, αλλά και της 60νθήμερης προθεσμίας προς έκδοση αποφάσεων από την ως άνω Υπηρεσία, κατά το διάστημα από την In έως την 31 π Αυγούστου, δεδομένων των δυσχερειών όλων των εμπλεκόμενων στην διαδικασία άσκησης και εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής αλλά και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ισχυουσών περί αναστολής διατάξεων που διέπουν τη άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων (αρ.61 παρ. 4 ΚΔΔ).

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο της απόφασης εξυγίανσης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4261/2014, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ ΑΊ54). Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης των ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και την προστασία των καταθετών αλλά και για λόγους άρσης κάθε σχετικής ερμηνευτικής αμφιβολίας, σχετικά με την εφαρμογή της, ήδη, υφιστάμενης αυτής διάταξης και στην εν λόγω περίπτωση.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ορίζεται ότι ποσά φόρου μέχρι 5 (πέντε) ευρώ, δεν είναι απαιτητά από τη Φορολογική Διοίκηση. Τα ποσά αυτά είτε θα συμψηφιστούν αυτεπαγγέλτως από τη Φορολογική Διοίκηση έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά αυτής είτε θα συνυπολογιστούν σε μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών. Αυτονόητα, εφ' όσον οι οφειλές μέχρι του ως άνω ποσού δεν είναι απαιτητές, δεν υπόκεινται (μέχρι την εξόφληση ή τον συμψηφισμό τους) σε τόκους και πρόστιμα ούτε συνδέονται με άρνηση χορήγησης ενημερότητας. 

Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι οι οφειλές αυτές συμπεριλαμβάνονται σε τυχόν αναγγελίες του Δημοσίου ή άλλες διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν λοιπές εισπρακτέες απαιτήσεις του Δημοσίου.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τίθενται μεταβατικές ρυθμίσεις για τις εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, ενόψει των τροποποιήσεων του ν. 2971/2001 που εισάγονται με το άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου.

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο, η διαχείριση των διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997. Σύμφωνα με το στοιχ. γ' της εν λόγω παραγράφου 11, το ενεργητικό του ΚΚΝΠΑΑκαιΑΦ επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών και, ιδίως, η αναδιάταξη του δημοσίου χρέους με το ν. 4050/2012, στο πλαίσιο του οποίου τα παλαιά Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αντικαταστάθηκαν από νεότερα, καθώς και από τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - στη θέση του οποίου υφίσταται σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης - συνηγορούν υπέρ της διεύρυνσης των τίτλων, στους οποίους δύναται να επενδύει το Κοινό Κεφάλαιο. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης γ' επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης των διαθεσίμων του Κοινού Κεφαλαίου, με σκοπό την άμεση επένδυση των διαθεσίμων αυτού, για την αποφυγή της μείωσης των αποδόσεων μετά και την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 5η Ιουνίου 2014, και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, πέραν της υφιστάμενης δυνατότητας επένδυσης σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της δευτερογενούς αγοράς, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον του Ελληνικού Δημοσίου για την πρωτογενή διάθεση τίτλων. Επίσης, με ανάλογο τρόπο προστίθεται η παραπάνω δυνατότητα και στις διατάξεις της περίπτωσης ζ' που αφορούν την επένδυση των κεφαλαίων των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των Δημοσίων Οργανισμών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προτείνεται η αναβίωση της διάταξης του άρθρου 15 του Ν. 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013, και αυτή τροποποιείται σχετικά, ώστε αντί του Γενικού Γραμματέα να μπορεί να υποβοηθηθεί ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 2
Διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 μετατίθεται η σύσταση και λειτουργία των Τριμελών Επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4264/2014 κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες και ρυθμίζεται η μεταβατική λειτουργία των υφιστάμενων Επιτροπών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών στο σύνολο της επικράτειας.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 χορηγείται δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις και τα παζάρια και στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό επί του συνολικού αριθμού των αδειών για κάθε εμποροπανήγυρη και παζάρι. Στην περίπτωση που οι αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το δικαιούμενο ποσοστό, οι άδειες χορηγούνται με δημόσια κλήρωση προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 σκοπείται η απλοποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης σήματος. Η εν λόγω διάταξη, όπως ισχύει σήμερα, απαιτεί την χρήση ψηφιακής υπογραφής από τον εκδότη του κάθε εγγράφου, ωστόσο μια τέτοια υποχρέωση είναι προς το παρόν τεχνικά ανέφικτη, δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται ακόμα συστημικά. Ως εκ τούτου, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να εισαχθεί και η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής μόνον και όχι προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακή υπογραφή), μέχρι να καταστεί τεχνικά εφικτή η χρήση της τελευταίας.

Η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προβλέπεται, μέχρι σήμερα, κυρίως από τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 αλλά και από τον κατ' εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ. 118/2007), ενώ για τις συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τη θέση σε ισχύ του π.δ. 118/2007 και είναι ακόμη υπό εκτέλεση εφαρμόζεται το π.δ. 394/1996. Σύμφωνα με αυτά, με απόφαση του αρμοδίου υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να μετατίθεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων υπηρεσιών ή και αγαθών κατά τη σύμβαση. Επειδή λόγω λήξης της θητεία του αρμοδίου προς γνωμοδότηση - κατά τα ανωτέρω - συλλογικού οργάνου, δηλαδή της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, δεν κατέστη εφικτή, η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αγαθού, σε περιπτώσεις που ήταν αναγκαία από τα πράγματα, με αποτέλεσμα εν τω μεταξύ να λήξει η συμβατική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας, εισάγεται, με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, η δυνατότητα αναδρομικής μετάθεσης του χρόνου παράδοσης, κατόπιν γνώμης του στο μεταξύ συγκροτούμενου αρμοδίου οργάνου.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011, προκειμένου να έχει επαρκή χρόνο για την ενδελεχή εξέταση των αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ασκεί τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε εργασίμων ημερών.

Αρθρο 3
Διάταξη αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας


Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 3 εξυπηρετεί την επιτάχυνση της δυνατότητας τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των ιατρείων και οδοντιατρείων. Καθίσταται εφικτή η επικαιροποίηση των προδιαγραφών αυτών, που πρέπει να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης αντί προεδρικού διατάγματος που προϋποθέτει χρονοβόρα διαδικασία.

Άρθρο 5
Διάταξη αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 5, διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση και τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών για τουριστικά καταλύματα, μόνο όταν αυτά εντάσσονται σε επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσεται εντός ΕΣΧΑΔΑ. Η διευκρίνιση αυτή αφενός αποδίδει τη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος θέλησε η ειδική αυτή διαδικασία να εφαρμόζεται μόνο επί τουριστικών καταλυμάτων που εντάσσονται σε ΕΣΧΑΔΑ, αποκλειόμενης της γενικευμένης εφαρμογής της (όπως προκύπτει άλλωστε και από τη συστηματική ένταξη της ρύθμισης στο οικείο κεφάλαιο του ν.3986/2011) και, αφετέρου, αίρει τυχόν αμφιβολίες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εφαρμογή της ρύθμισης.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών


Ια) Στο άρθρο 2 του ν. 3581/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.Όταν στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 συμβάλλεται, ως μισθωτής, το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ως μισθωτή, βαρύνουν τον φορέα ο οποίος στεγάζεται στο μίσθιο και, εάν αυτό παραμένει κενό κατά την υπογραφή της σύμβασης, τον φορέα στον οποίο είχε μεταβιβαστεί η χρήση του ακινήτου πριν από την υπογραφή αυτής, και, εάν αυτός δεν υπάρχει, τον φορέα που ήταν κύριος του ακινήτου. Εάν το μίσθιο, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι κενό και δεν υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο, οι υποχρεώσεις του μισθωτή συνεχίζουν να βαρύνουν τον φορέα, ο οποίος είχε τελευταίος τη χρήση του ακινήτου. Εάν στο ίδιο μίσθιο στεγάζονται περισσότεροι φορείς, οι υποχρεώσεις επιμερίζονται κατ' αναλογία της χρήσης αυτού από τους εν λόγω φορείς. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχουν υπογραφεί μέχρι την έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου.»

1β)Στο άρθρο 63 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές: Α)Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.»

Β)Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.»

1γ)Στο άρθρο 141 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ ΑΊ07), προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής:
«18. Σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997(ΦΕΚ ΑΊ54).»

1δ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ποσά φόρου μέχρι 5 (πέντε) ευρώ δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ιδίου φόρου επόμενων ετών.» 1ε) Στο τέλος του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» νέα προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7.Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μπορούν, μετά από γραπτή δήλωση του αιτούντος, υποβαλλόμενη στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώνονται είτε κατά τις διατάξεις του ν.2971/2001, όπως αυτός ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, είτε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. Αν επιλεγεί η διαδικασία του ν.2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, και ο καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης δεν έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών (12) μηνών από την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν.2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι λοιπές εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.»

2α) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α' 38) τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: "Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δύναται να επενδύεται και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω."

β. Στο υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο η φράση "να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά" αντικαθίσταται με τη φράση "να αγοράζει τίτλους του Ε.Δ. στη δευτερογενή αγορά ή τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης."

γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαθίσταται ως εξής: "Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις αγοράς/πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης με σύμφωνο επαναπώλησης/επαναγοράς (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back)."

2β) Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 η φράση "σε τίτλους του Δημοσίου" αντικαθίσταται με τη φράση "στους οριζόμενους στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου τίτλους".

3) Η διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 4110/2013, η οποία είχε καταργηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013, αναβιώνει και τροποποιείται, ως εξής: στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μετά τη λέξη «υποβοήθηση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «των Γενικών Γραμματέων» και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2: α)μετά τις λέξεις «με απόφαση», προστίθενται οι λέξεις «του Υπουργού» και διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Γραμματέα» και β) διαγράφονται οι λέξεις «λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «λήξη της θητείας του.».

Άρθρο 2
Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


1)    Στο άρθρο 11 του ν. 4264/2014 (Α' 118) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.11.2014. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31.10.2014. Οι οικείοι Περιφερειάρχες οφείλουν να εκδώσουν τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της παραγράφου 2 εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1. Μέχρι την 31.10.2014 οι Τριμελείς Επιτροπές που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν.»

2)    Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 4264/2014 (ΑΊ18) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση.»

3)    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 136 του ν. 4072/2012 (Α' 86) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης μπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 150/2001 (Α' 125), οπότε η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήματος θεωρείται ότι κατατέθηκαν εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την υπηρεσία του άρθρου 134 ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135.»

4)    Σε δημόσιες συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έληγε ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς τους μέχρι 30 Ιουνίου 2014, για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των παραδοτέων λόγω έλλειψης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του π.δ 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) αλλά και της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α' 266), μπορεί να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή άλλου αρμοδίου οργάνου, εκδιδόμενη εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και με ισχύ από 30 Ιουνίου 2014, κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

5α) Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), πριν τη λέξη «ημερών», τίθεται η λέξη «εργασίμων».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204), πριν τη λέξη «ημέρες», τίθεται η λέξη «εργάσιμες».

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3

Διάταξη Υπουργείου Υγείας

«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιούνται το παράρτημα Α και το παράρτημα Β του π.δ. 84/2001».

Αθήνα 4 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΜΙΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


 
ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Α. Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα θέματα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού. Ειδικότερα:

Ι. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Ι.α. Στις περιπτώσεις μισθώσεων ακινήτων με μισθωτή το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς άλλο ειδικότερο προσδιορισμό, διευκρινίζεται ο κατά περίπτωση υπόχρεος φορέας του Δημοσίου για την καταβολή των μισθωμάτων και για την εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μίσθωση και βαρύνουν το μισθωτή.
β. Αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου η προθεσμία για την άσκηση της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, ενδικοφανούς προσφυγής, που δύναται να υποβάλλει ο υπόχρεος που αμφισβητεί πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και της 60νθήμερης προθεσμίας προς έκδοση αποφάσεων από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
γ. Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, οι περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο της απόφασης εξυγίανσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν.4261/2014.
δ. Ορίζεται ότι ποσά φόρου, μέχρι πέντε (5) Ευρώ, για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δεν είναι απαιτητά και είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης, είτε συνυπολογίζονται έναντι μελλοντικών οφειλών αυτού από την εκκαθάριση του ίδιου φόρου των επόμενων ετών.
ε. Συμπληρώνεται το άρθρο 11 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και διευκρινίζεται η διαδικασία η οποία δύναται να ακολουθηθεί σχετικά με τον καθορισμό του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, εφόσον υφίστανται σχετικά αιτήματα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη 
ισχύος του εν λόγω νόμου πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή των εν λόγω περιοχών.

2.    Προβλέπεται η δυνατότητα επένδυσης του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΚΝΠΔΔ) και Ασφαλιστικών Φορέων (ΑΦ) και σε τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης κ.λπ. (Σήμερα η επένδυση περιορίζεται μόνο σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου).
Ομοίως, ως άνω μπορούν να επενδυθούν και τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα ΝΠΔΔ και ΑΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3.    Αναβιώνουν, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4110/2013, σχετικά με τη σύσταση τριών (3) άμισθων θέσεων ειδικών συνεργατών, για την υποβοήθηση όμως του έργου του Υπουργού Οικονομικών, αντί των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν αρχικά.

II. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4264/2014 (περί της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος) και, κυρίως: Ι.α. Μετατίθεται στην 1.11.2014 (από 15.5.2014) η σύσταση και λειτουργία των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. Οι υφιστάμενες Τριμελείς Επιτροπές εξακολουθούν να λειτουργούν.
β. Δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις και παζάρια χορηγείται και στους επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών για κάθε εμποροπανήγυρη και παζάρι. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των αιτούντων, διενεργείται δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση των αδειών.

2.    Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης κατάθεσης σήματος και ορίζεται ότι, μέχρι την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αρκεί η ηλεκτρονική υπογραφή.

3.    Προβλέπεται η δυνατότητα μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του παραδοτέου υλικού, προκειμένου περί δημοσίων συμβάσεων, που ο συμβατικός χρόνος διάρκειάς τους έληγε μέχρι 30.6.2014, και δεν κατέστη εφικτή η μετάθεση του εν λόγω συμβατικού χρόνου, λόγω έλλειψης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου

III. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας των ιατρείων και οδοντιατρείων.

IV.    Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Προβλέπεται ότι, οι αλλοδαπές μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις δεν είναι υπόχρεες για την καταβολή της εύλογης αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν.2121/1993, για τα προϊόντα που διακινούν ανεξάρτητα εάν τα προϊόντα αυτά διανέμονται στην Ελληνική αγορά ή όχι.
Η ανωτέρω αποζημίωση υπέρ των δικαιούχων παραμένει απαιτητή από το πρώτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, που αποκτά τα προϊόντα από τις αδειοδοτηθείσες αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να τα διανείμει ή πωλήσει στην Ελληνική αγορά.

V.    Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού
Διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση και τις εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών αφορά μόνο τα τουριστικά καταλύματα εντός επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από την απαλλαγή παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ Δημοσίου των ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τη μεταβίβαση περιουσιακών τους στοιχείων, στο πλαίσιο απόφασης εξυγίανση τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης