Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πιο αυστηρό πλαίσιο για το πόθεν έσχες

Την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και των ποινών που φτάνουν σε δεκαετή κάθειρξη και χρηματικό πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ προβλέπουν οι νέες διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για το πόθεν έσχες που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου προβλέπουν:

Με το άρθρο 228 αντικαθίσταται το ισχύον ά. 6 του ν. 3213/2003.

Στην πρώτη παράγραφο, που προβλέπει το βασικό έγκλημα της μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, προβλέπονται πλέον δυο πλαίσια ποινής. Το ελάχιστο όριο  φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών θα ισχύει πλέον για τη διακεκριμένη παραλλαγή της τέλεσης της πράξης με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε ο υπόχρεος επωφελούμενος της ιδιότητάς του. Επίσης, στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου προβλέπεται η τιμωρία της πράξης σε βαθμό κακουργήματος στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

Με το άρθρο 229 αντικαθίσταται το ισχύον ά. 12 του ν. 3213/2003.

Στη νέα διάταξη προβλέπεται ο αποκλεισμός του καταλογισμού χρηματικού ποσού μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει δημευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής τιμώρησης για την ίδια συμπεριφορά και για τη διαφύλαξη της αναλογίας της κύρωσης προς την παράβαση που τελέσθηκε.

Με το άρθρο 230 θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η υποχρέωση υποβολής, παράλληλα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που αφορά στον υπόχρεο και τη σύζυγο. Η δήλωση θεσπίζεται προδήλως για λόγους διαφάνειας και αποτροπής της σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόχρεου. Λαμβάνοντας υπόψη αλλοδαπά πρότυπα, η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει να δηλώνονται ιδίως οι επαγγελματικές  δραστηριότητες, η συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και  εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι αμειβόμενες δραστηριότητες καθώς και οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά των υπόχρεων προσώπων.

Με τα άρθρα 231 και 232 προβλέπονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις και τελικές ρυθμίσεις, ιδίως δε η αναγκαία μεταβατική περίοδος για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου συστήματος ελέγχου καθώς και η έναρξη ισχύος ειδικών διατάξεων αλλά και του συνόλου των διατάξεων του νόμου.

Άρθρο 228

Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Υπόχρεος σε δήλωση που παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

3. Αν οι πράξεις της παραγράφου 1 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

5. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Άρθρο 229

Το άρθρο 12 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12
Καταλογισμός

Σε βάρος του ελεγχόμενου καταλογίζεται χρηματικό ποσό μέχρι της αξίας περιουσιακού αποκτήματος, το οποίο απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγος του ή το ανήλικο τέκνο του, εφόσον η προέλευση του περιουσιακού οφέλους δεν δικαιολογείται. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Δημοσίου από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο καταλογισμός αποκλείεται εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει δημευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9.».

Άρθρο 230
Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους, η οποία περιλαμβάνει:

α) τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
β) τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων
γ) οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν παράλληλα
με την άσκηση των καθηκόντων τους, είτε ως υπάλληλοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι
δ) οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλαμβάνουν παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τα 5.000 Ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
ε) τη συμμετοχή σε εταιρεία ή σύμπραξη, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική, ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,
στ) για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητά τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τα 3.000 Ευρώ.
η) οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο βουλευτής αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.
Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003
α. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά το νόμο δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, μπορεί, υπό τους ίδιους όρους, να δημοσιοποιηθούν και στοιχεία των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης