Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 6,2 δις τα ληξιπρόθεσμα για το πρώτο εξάμηνο του 2014
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2013 2014
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ Στόχος 2014: α)Είσπραξη 1,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 2,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2014 , β) Είσπραξη 16% των νέων οφειλών μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 25% των νέων οφειλών μέχρι 31/12/2014 ]Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 62,552 62,303 62,096 61,883 61,644 61,172 61,025
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) 4,901 4,901 4,899 4,887 4,880 4,606 4,604
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,508 9,501 9,533 9,543 9,531 9,535 9,530
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 47,970 47,728 47,491 47,282 47,063 46,862 46,721
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) 0,173 0,173 0,173 0,171 0,170 0,170 0,170
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,518 0,205 0,401 0,561 0,702 0,852 0,994
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,040 0,068 0,115 0,190 0,523 0,544
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8) 0,962 2,356 3,562 4,325 5,198 6,225
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) 0,061 0,211 0,328 0,432 0,585 0,739
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) 0,002 0,014 0,026 0,043 0,055 0,069
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/((8)-(10)) 18,69% 6,38% 9,02% 9,27% 10,10% 11,37% 12,01%
Πλήρεις Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 250 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 500 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου] ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 988 880 811 804 791 754
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 9 29 42 36 22 41 179
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*
5 2 8 0 15
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 14 31 50 36 22 41 194
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,56 5,7 6,8 6,3 11,6 18,1 53,95
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,51 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,75
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,00 0,00 0,00 0,00 107,27 0,00 107,27
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 120,06 0,3 22,3 0,2 2,3 8,6 153,78
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) 0,00 0,00
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)* 2,84 2,0 13,9 2,3 21,00
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,00 0,0 0,1 0,0 0,0 43,2 43,32
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)* 0,00 0,08 0,0 1,5 1,56
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 128,97 8,16 43,13 10,27 13,96 69,88 274,37
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 2,30 0,26 0,82 0,33 1,47 1,6 6,76
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 8,56 12,06 7,98 7,0 7,36 14,1 57,08
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,00 0,07 16,09 0,19 1,76 0,1 18,19
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)* 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 10,91 12,39 24,89 7,54 10,60 15,75 82,07
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 54,62% 8,46% 151,83% 57,71% 73,45% 75,91% 22,54% 29,91%
Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των μερικών ελέγχων
Μερικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 340 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 416 369 343 370 313 285
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 50 44 27 47 71 48 287
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)*
1 0 3 0 4
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 51 44 30 47 71 48 291
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 0,6 10,4 1,7 3,2 13,7 7,2 36,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013(€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 47,6
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) 12,2 12,2
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β)* 6,1 0,0 0,5 0,3 6,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 7,0 10,4 2,2 3,5 13,7 54,7 91,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,0 7,2 0,0 0,0 0,2 0,2 7,6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 4,5 2,1 7,4 1,2 4,2 13,2 32,6
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β)* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 4,9 9,3 7,4 1,2 4,4 13,4 40,6
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 69,5% 89,3% 333,6% 33,6% 32,2% 24,5% 44,4%
*Από τον Μάϊο 2014 οι υποθέσεις , οι βεβαιώσεις και οι εισπράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών συμπεριλαμβάνονται στο γενικό πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων, στην γενική βεβαίωση και στην γενική είσπραξη (Η παρατήρηση αφορά και τους πλήρεις και τους μερικούς ελέγχους)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή , Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 5 1 3 4 4 2 19
Έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου , [Στόχος 2014: 307 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 720 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 142 393 1277 1307 1222 1122
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 43 7 18 19 86 171 344
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
14 10 2 3 0 4 33
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 57 17 20 22 86 175 377
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,7 0,6 0,1 0,2 12,8 51,3 70,7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) -6,5 -3,3 -3,5 -1,5 -1,2 0,0 -16,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 2,1 2,6 3,8 1,5 0,5 0,0 10,5
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 8,6 2,4 0,3 0,1 0,0 0,5 11,9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Γενικό Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 16,5 5,6 4,2 1,8 13,3 51,8 93,2
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)* 0,5 0,1 0,05 0,03 0,24 0,22 1,1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)* 1,9 8,1 1,43 0,98 1,24 2,1 15,7
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,2 0,3 0,1 0,0 0,10 0,0 0,7
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0,0 1,6 0,0 0,0 0,00 0,0 1,6
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 2,6 10,0 1,6 1,0 1,6 2,3 19,1
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 15,71% 179,33% 37,74% 55,82% 11,88% 4,41% 20,5%
*Η είσπραξη του Ιανουαρίου αφορά μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η είσπραξη του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
*Για τον Απρίλιο 2014 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης.Επικαιροποίηση στοιχείων Φεβρουαρίου
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 11 1 0 0 3 49 64
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1.202 816 2.018
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 78 22 21 25 9 5 160
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 42 12 6 21 7 5 93
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.) 15,31 2,88 0,73296624 11,28559035 3,365 4,948 38,52
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης