Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι αλλαγές στο Ε9 του 2014 - Όλες οι αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και στη διόρθωση στοιχείων ακινήτων με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          

Tηλ.:210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου

Με τροπολογία που κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ:

1. Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση των νομικών προσώπων, όπως αποτυπώνεται την 1η Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Νοεμβρίου του 2014, για νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
 

2. Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, εντός της προθεσμίας που αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς, δηλαδή πρακτικά σε χρόνο πέντε μηνών από το θάνατο ή τη δημοσίευση της διαθήκης.

3. Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2011 έως και 2013, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου προκειμένου οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τις δηλώσεις τους, ώστε να δημιουργηθεί ορθή εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης και, συνεπώς, και του Περιουσιολογίου τους.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους για κάθε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014, να υποβάλουν δήλωση μέχρι και την 30η  Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να δηλώσουν τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον έτος.

5. Ορίζεται για οικόπεδα  που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες  υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης  τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ότι λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή της περιοχής.

6. Ορίζεται για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν  στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, και στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), ότι η τιμή ΣΑΟ είναι το 0,60.

7. Δίνεται η σε όλους τους φορολογούμενους η δυνατότητα υποβολής διορθωτικής δήλωσης (συμπλήρωσης, διαγραφής ή τροποποίησης ακινήτων) που αφορούν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ μέχρι και την 30η Νοεμβρίου του 2014, ώστε οι φορολογούμενοι να απεικονίσουν κατ' ορθό τρόπο την περιουσιακή τους κατάσταση. Αν όμως από την εκκαθάριση της διορθωτικής δήλωσης, προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ, τότε θα πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος.
 
Επισυνάπτεται η προσθήκη-τροπολογία.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 καθορίζεται η ημερομηνία εντός της οποίας μπορούν να πραγματοποιούν εμπρόθεσμα τις αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αποτυπώνεται την 1η Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν δηλώσει την περιουσιακή τους κατάσταση όχι με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), αλλά με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου, λόγω του μεγάλου πλήθους των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της χρηστής διοίκησης, η ημερομηνία αυτή συναρτάται με το χρόνο που αναρτάται από τη Φορολογική Διοίκηση η προσωρινή περιουσιακή τους κατάσταση, με καταληκτική, πάντως, ημερομηνία τη 16η Νοεμβρίου 2014.


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής αρχίζει από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς, προκειμένου οι σχετικές προθεσμίες να είναι συμβατές με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Επίσης, ειδικά για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31ι Αυγούστου 2014, ορίζεται ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 παρέχεται, κατά τα αναφερόμενα σ' αυτή, κίνητρο στους φορολογουμένους για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2011 έως και 2013, προκειμένου να δημιουργηθεί ορθή εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, συνεπώς και του Περιουσιολογίου ακινήτων και της βάσης επιβολής του νέου φόρου επί των ακινήτων.
 
Με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 επαναλαμβάνεται εδάφιο το οποίο έχει ήδη ψηφισθεί με το εδάφιο 4 της υποπαραγράφου Α.8 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, αποκλειστικά και μόνο για λόγους νομοτεχνικούς καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, καθώς με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ανασφάλεια αναφορικά με την ισχύ του, λόγω και της διαφορετικής αποτύπωσης της κωδικοποιημένης απόδοσης του άρθρου 32 στις διάφορες τράπεζες νομικών πληροφοριών. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 προστίθεται και η χρήση των τιμών και των συντελεστών της Περιφέρειας, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων κατά την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 καθορίζονται παραδοχές για το ΣΑΟ, απαραίτητες για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης περιοχών ή άλλων στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Με τις ρυθμίσεις αυτές η φορολογητέα αξία των ακινήτων υπολογίζεται με τον ευνοϊκότερο για το φορολογούμενο τρόπο.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται παραδοχές αναγκαίες για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων, προκειμένου να ισχύουν και για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύριου φόρου. Με τις ρυθμίσεις αυτές η φορολογητέα αξία των οικοπέδων υπολογίζεται με τον ευνοϊκότερο για το φορολογούμενο τρόπο.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται η ρύθμιση για το συντελεστή αξίας κτισμάτων, που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των αγροτεμαχίων.

Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 8 είναι νομοτεχνική διόρθωση υφιστάμενης διάταξης.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 9 αποσαφηνίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων ή έχει υποβληθεί εκπρόθεσμη ή ανακριβής δήλωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να συντεθεί δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κάποιο έτος και να μη διενεργηθεί εκκαθάριση του φόρου για το έτος αυτό ή η εκκαθάριση ή ο προσδιορισμός του φόρου να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Η θέσπιση της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης κρίθηκε επιβεβλημένη για φορολογούμενους, που δεν έχουν υποβάλει, ενώ είχαν αντίστοιχη υποχρέωση, δήλωση στοιχείων ακινήτων σε προηγούμενα έτη και υποβάλλουν για πρώτη φορά εκπρόθεσμα Ε9.


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 προστίθεται η χρήση των τιμών και των συντελεστών της Περιφέρειας, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή ενότητα, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων κατά την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 ορίζεται αναλογική εφαρμογή διατάξεων, βάσει των οποίων υπολογίζεται η αξία του συμπληρωματικού φόρου, και για τον υπολογισμό του κυρίου φόρου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 11 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, προκειμένου να υπολογισθεί ο συμπληρωματικός φόρος, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου ή του εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού καθώς και το ποσοστό επί της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στην περίπτωση δικαιωμάτων ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, επιφανείας ή οίκησης, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, βάσει των οποίων υπολογίζεται ο κύριος φόρος.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 12 ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής αρχίζει από την ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς, προκειμένου οι σχετικές προθεσμίες να είναι συμβατές με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 13 καθορίζεται, για το πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΝ.ΦΙ.Α., διαδικασία διόρθωσης (συμπλήρωσης, διαγραφής ή τροποποίησης ακινήτων) της δήλωσης και ορίζεται το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να διορθώσει στοιχεία των ακινήτων του μετά την έκδοση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς την επιβολή κυρώσεων, ώστε να υπάρξει στο μέλλον ασφαλής βάση δεδομένων (Περιουσιολόγιο) για την επιβολή των φόρων επί των ακινήτων. Με την ίδια διάταξη εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με αποφάσεις του, να καθορίζει τα έντυπα υποβολής των δηλώσεων, τη διαδικασία αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών στους φορολογούμενους καθώς και κάθε άλλης διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια. Επίσης, ορίζεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων για ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί ως προς αυτά με όλες τις συνέπειες της μη υποβολής για το φορολογούμενο.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 14 επιλύεται το πρόβλημα της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α και των αποδεικτικών ενημερότητας καθώς και κάθε πράξης προσδιορισμού φόρου, που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014, προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης.

Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 15 κρίνεται αναγκαία καθώς στη διαδικασία παραχώρησης κληρονομιαίου ακινήτου για εξόφληση φόρου κληρονομιάς υπάρχει συναρμοδιότητα φορέων και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, συνεπώς οι διαδικασίες δεν είναι δυνατό να καθορισθούν με απόφαση οργάνου, το οποίο δεν είναι αρμόδιο για αυτούς τους φορείς και τις υπηρεσίες.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 16 αίρεται κάθε ερμηνευτική αμφιβολία και καθίσταται σαφές ότι, λόγω των ειδικών διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι διατάξεις του νόμου 4275/2014 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή της.

Με την παράγραφο 17 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του προτεινόμενου άρθρου.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ....
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- φορολογία περιουσίας


1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους , της 1ης Ιανουαρίου 2011, με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υποβολή γίνει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από την ανάρτηση από τη Φορολογική Διοίκηση της προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων, και, πάντως, το αργότερο μέχρι και τη 16η Νοεμβρίου 2014.»

2. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 προστίθενται λέξεις ως εξής:

«, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή.»

4. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων (μικρότερος ή μεγαλύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 (Α' 58) μετά τις λέξεις «αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας» προστίθενται οι λέξεις «και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης 3.5.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 προστίθενται υποπεριπτώσεις εε' και εστ', ως εξής:

«εε) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται, η μικρότερη τιμή.

εστ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται η τιμή 0,60.»

6.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σύμφωνα με τις χαμηλότερες τιμές ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας είτε του οικείου Δήμου είτε της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε της οικείας Περιφέρειας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,».

β. Η περίπτωση 4.1 της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.1 Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, της επιφάνειας του οικοπέδου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος.».

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης 7.2 της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 οι λέξεις «και άλλης κατηγορίας κτισμάτων πλην αποθηκών» αντικαθίσταται με τις λέξεις «και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτισμάτων ».

8. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α' 170), διαγράφονται οι λέξεις «για την εφαρμογή του παρόντος».

9. Μετά το άρθρο 54Α του ν.4174/2013 προστίθεται άρθρο 54 Β, ως εξής:

«Άρθρο 54Β
Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι. Α. Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι. Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.»

10.α. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται οι λέξεις:

«και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφέρειας.»

β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται οι λέξεις:

«και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.»

γ. Μετά την υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 προστίθεται υποπερίπτωση δδ' ως εξής:

«δδ) Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων εα', εβ', εγ', εδ', εε' και εστ' της περίπτωσης 3.5.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 εφαρμόζονται ανάλογα.»

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αξία των δικαιωμάτων αυτών υπολογίζεται κατά τα ποσοστά που προκύπτουν από την ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 3 έως και 7 του άρθρου 2.»

12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4223/2013 προστίθενται λέξεις ως εξής:
«, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.»

13. Στο άρθρο 6 του ν. 4223/2013, η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε περίπτωση α' της παρ .3 και προστίθεται στην ίδια παράγραφο περίπτωση β' που έχει ως εξής:

«β. Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτωσης ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.»

14. Στο άρθρο 13 του ν. 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα αποδεικτικά ενημερότητας και κάθε άλλη πράξη προσδιορισμού φόρου που αφορά την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυρά.»

15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 82 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο όρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266) η φράση «του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» αντικαθίσταται από τη φράση «του Υπουργού Οικονομικών».

16. Οι διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (Α'222) , όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του ν. 4275/2014.

17. α. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 15 του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και της παραγράφου 16 του παρόντος από την ισχύ του ν. 4275/2014.

β. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης