Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η επιστολή του ΣτΠ στο Υπ. Οικονομικών για την περαιτέρω παράταση των φορολογικών δηλώσεων

Επιστολή στο Υπ.οικονομικών για την περαιτέρω παράταση των φορολογικών δηλώσεων απέστειλε ο ΣτΠ μετά από σημαντικό αριθμό αναφορών από λογιστές φοροτεχνικούς της "Διαδικτυακής ομάδας Παρέμβασης λογιστών"  όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση.

Η επιστολή του ΣτΠ


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

26 Ιουνίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 188875/33619/2014

Πληροφορίες: Ειρήνη Καμένου (2131306762)

Μαρία Καραγεώργου (2131306762)

Ευανθία Μπενέκου (2131306831)

Μάριος Πρωτοπαπάς (2131306711) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα

Υπόψη Διευθύντριας Γραφείου Υπουργού κας Ε. Μιχαηλίδου

Θέμα: Αίτημα χορήγησης παράτασης στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXIS. 

Αξιότιμη κυρία Μιχαηλίδου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003, κατέστη αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών από Λογιστές-φοροτεχνικούς (άνω των 15 την τελευταία εβδομάδα), στις οποίες οι αναφερόμενοι διαμαρτύρονται για την μη τήρηση εκ μέρους του Υπουργείου της 5μηνης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου και διατυπώνουν αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής που λήγει στις 30.06.2014. 

Με τις ανωτέρω αναφορές επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

> Στις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.1 εδ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι «η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.»

> Ωστόσο, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ξεκίνησε να δέχεται υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 20.03.2014, ήτοι 48 ημέρες μετά τη σύμφωνα με το νόμο έναρξη της πεντάμηνης προθεσμίας υποβολής. 

> Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν στις αναφορές τους οι λογιστές - φοροτεχνικοί, σε συνδυασμό με τα σημαντικά προβλήματα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος TAXIS, τις καθυστερήσεις στη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών των διαφόρων επαγγελμαπκών τάξεων και το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, δυσχεραίνει υπέρμετρα το έργο των φοροτεχνικών και καθιστά πρακτικά αδύνατη την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του συνόλου των φορολογικών υποχρέων. Ο ΣτΙΙ θα ήθελε να παρατηρήσει ότι οι υπουργικές αποφάσεις των ετών 2012 και 2013 με τις οποίες δόθηκαν παρατάσεις στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, είχαν λάβει υπόψη την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, τα αιτήματα των διάφορων επαγγελματικών τάξεων και φορολογουμένων για μη έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος TAXIS. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ΣτΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και το ν. 3094/2003, να προτείνει στη Διοίκηση οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της και την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακαλεί το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου για εύλογο χρονικό διάστημα, συνυπολογίζοντας τόσο την κατά 48 ημέρες μείωση της πεντάμηνης προθεσμίας υποβολής, τόσο και τα λοιπά διαδικαστικά προβλήματα τα οποία θέτουν οι πολίτες με τις αναφορές τους, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. 

Εν αναμονή της ανταπόκρισης και των ενεργειών σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
 

Με τιμή
ΜΑΙΡΗ ΚΟΤΡΩΝΙΑ
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης