Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Ενημερωμένο) Μέχρι τρεις μήνες μετά την υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε., οι δηλώσεις «Πόθεν Έσχες»

Με τροπολογία του στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.» το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζει την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Άρθρο

1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έτσι ώστε να μη συμπίπτει με την υποβολή αυτής, αντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται με τη δήλωση πόθεν έσχες.

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Άρθρο πέμπτο

1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της και κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

Άρθρο έκτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 αυτής.

Ενημέρωση 30-06-2014

(Ο νόμος 4268/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και έχει ισχύ από την ημερομηνία αυτή)

Βλέπε και απόφαση 16746/30.6.2014 "Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)"

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης