Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άκυρη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ - Δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ

5 Ιανουάριου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 α’ παρ.2 εδαφ.β του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29' rel='tag laws'>3190/1955</a>, ΕΠΕ δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Κατ’ απόκλιση των κοινών διατάξεων, η ακυρότητα δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά κηρύσσεται με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 α’ παρ.2 εδαφ.β του ν. 3190/1955, ΕΠΕ δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Κατ’ απόκλιση των κοινών διατάξεων, η ακυρότητα δεν επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά κηρύσσεται με δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι διαπλαστική της ακυρότητας δηλαδή, τελικά, της λύσης της εταιρίας και της θέσης αυτής υπό εκκαθάριση.

Αυτά έκρινε η υπ’ αριθμ. 449/2006 γνωμοδότηση του Β Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία ο σκοπός της διάταξης  36 του Κώδικα Φ.Π.Α. και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσης Υ.Α., είναι να διασφαλισθεί με τις συνυποβαλλόμενες επιμέρους δηλώσεις, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη διενέργεια αυτοψίας, ο ευχερής φορολογικός έλεγχος της εταιρίας και η συναφής δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Κατά συνέπεια ημεδαπή ΕΠΕ στην οποία μοναδικός εταίρος είναι αλλοδαπή ΕΠΕ, πάσχει μεν ακυρότητα, ισχύει όμως καθόλα μέχρις ότου η ακυρότητα αυτή κηρυχθεί με δικαστική απόφαση, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 (άρθρ. 7 παρ. 3, εδάφ. α’ ). Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση έναρξης εργασιών περιορίζεται να ελέγξει την ακρίβεια και την πληρότητα των απαιτουμένων κατά νόμο δηλώσεων και δικαιολογητικών και, εφόσον ο σχετικός φάκελος είναι πλήρης και ακριβής και, επίσης, εφόσον δεν έχει κηρυχθεί με δικαστική απόφαση η ακυρότητα της εταιρίας, και δεν έχει υποβληθεί η απόφαση αυτή στις παραπάνω διατυπώσεις δημοσιότητας, οφείλει να χορηγήσει τη βεβαίωση έναρξης εργασιών.
Πηγή ΕπιχείρησηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης