Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προκήρυξη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.

Προκήρυξη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.
Αντικείμενο του Έργου

Το παρόν Έργο αφορά στην προμήθεια, αδειοδότηση και θέση σε λειτουργία μιας ενιαίας υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σε λογισμικό συστήματος βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών για υφιστάμενα και νέα πληροφοριακά συστήματα και έργα της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ομογενής, ενημερωμένη με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού βάσης και εφαρμογών, υποδομή θα εγγυάται:

- Διαθεσιμότητα: με δεδομένη τη διαρκή αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Οικονομικών και διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών καναλιών.

- Επεκτασιμότητα: η διαρκής τροποποίηση του νομοθετικού/ρυθμιστικού πλαισίου, η ανάγκη παροχής νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και η ανάγκη κατ’ απαίτησης επέκτασης των συστημάτων σε περιόδους κορύφωσης του φόρτου (για παράδειγμα κατά τη λήξη των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων), επιβάλλουν την ύπαρξη δυνατότητας διαμοιρασμού των πόρων μεταξύ των διαφορετικών εξυπηρετούμενων εφαρμογών

- Διαχειρισιμότητα: οι τρέχουσες συνθήκες αναγκάζουν τη Γενική Γραμματεία να προσανατολιστεί στην αποτελεσματική διαχείριση των έργων και των συστημάτων που φιλοξενεί με ελαχιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η ενιαία έκδοση βάσεων δεδομένων και λογισμικού εφαρμογών εγγυάται αυτή τη δυνατότητα
- Ασφάλεια: η ανάγκη για διαρκή ενημέρωση του λογισμικού στις τελευταίες του εκδόσεις είναι διαρκής

Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου Υποέργου συνοπτικά περιλαμβάνει:

- Μετατροπή και εκμετάλλευση υφιστάμενων αδειών λογισμικού

- Προμήθεια νέων αδειών λογισμικού

- Υπηρεσίες τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης προσφερόμενες στις εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ., κατά τη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας

- Υπηρεσίες εκπαίδευσης

- Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και αναβάθμισης, στο πλαίσιο διετούς εγγύησης μετά την οριστική παραλαβή του Έργου

Αναλυτικά, σκοπός του Υποέργου είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε μια ενιαία υποδομή εξυπηρέτησης εφαρμογών, η οποία θα καλύπτει το απαιτούμενο λογισμικό συστήματος των έργων που φιλοξενούνται στη Γ.Γ.Π.Σ. σε επίπεδο βάσης δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών. Το λογισμικό συστήματος θα εγκατασταθεί στον εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Γενική Γραμματεία μέσω του έργου προμήθειας του νέου Data Center.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου διασφαλίζει:

- Την πλήρη εκμετάλλευση της νέας υποδομής του Data Center προσδίδοντας στην χρήση των εφαρμογών χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και αδιάλειπτης λειτουργίας

- Την πλήρη αξιοποίηση του λογισμικού χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς τη χρήση των εφαρμογών (υπάρχουσες και μελλοντικές) και πλήθους χρηστών

- Την ενοποίηση της πλατφόρμας λογισμικού για όλα τα ΟΠΣ με αποτέλεσμα την εύκολη διαχείριση και συντήρηση

- Την εκπαίδευση και τη δυνατότητα επίσημης πιστοποίησης του τεχνικού προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ad hoc προβλημάτων και τη δυνατότητα υλοποίησης πολύπλοκων τεχνικά λύσεων.

- Την υποστήριξη με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για άμεση αντιμετώπιση τόσο ad hoc προβλημάτων όσο και σχεδιαστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση της επένδυσης στο λογισμικό

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου είναι η προσαρμογή της υποδομής και των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις επικαιροποιημένες επιχειρησιακές, λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των απαιτήσεων για μείωση του κόστους λειτουργίας, αποδοτικότερης χρήσης των υποδομών, ανταπόκριση στην αύξηση της ζήτησης και την επέκταση της λειτουργικότητας, ομογενοποίηση των εφαρμογών και προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογικού και γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος για την ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων.
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εξέλιξη υποδομής και παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
της Γ.Γ.Π.Σ. – Υποέργο 1»

Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Η πράξη αποτελεί δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσο αφορά στο κόστος της προμήθειας λογισμικού υποδομής όσο και στο κόστος που αφορούν στη λειτουργία του.
Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αδειοδοτημένης υποδομής, η οποία θα καλύπτει το επίπεδο της βάσης δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών για το σύνολο των έργων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά και γενικότερα του Υπουργείου Οικονομικών. Το λογισμικό της βάσης δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών θα εγκατασταθεί σε εξοπλισμό στο κύριο και στο βοηθητικό κέντρο δεδομένων της Γενικής Γραμματείας που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό (βλ. Α1.2.2).


Προϋπολογισμός Έργου

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2013ΣΕ05180002.
Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και σαράντα πέντε Λεπτών (6.538.470,45 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 5.315.829,64 - ΦΠΑ (23 %): € 1.222.640,81).


ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ«ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. – ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV :
  • 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
  • 72.26.80.00-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού»
  • 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης»
    Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΑνοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα Ευρώ και σαράντα έξι Λεπτών (6.538.470,46 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.315.829,64 €, πλέον ΦΠΑ: 1.222.640,82 €).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΤο Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2013ΣΕ05180002.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
03.06.2014 – 18.06.2014
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣexelixis.zip
ΟΔΗΓΙΕΣΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: exelixisgsis.gr

είτε με φαξ στο: 210-4802089


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης