Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών - Επικαιροποιημένοι πίνακες

1 Μάιος 2014
Ρύθμιση φορολογικών οφειλών - Επικαιροποιημένοι πίνακες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκαν στις 30.4.2014 οι επικαιροποιημένοι πίνακες με τα ποσά και τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στα δύο προγράμματα ρύθμισης οφειλών του υπ.οικονομικών.

Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δόσεων "Τελευταία Ευκαιρία " και "Πάγια Ρύθμιση" - Μηνιαίως - ποσά σε ευρώ Framework for Monitoring "Fresh Start" & "Basic Scheme" Installment Schemes Monthly
Στοιχεία Χαρτοφυλακίου εως 31.12.2013 εως 31.01.2014
Δείκτες - Indicators
Ανεξόφλητο υπόλοιπο συσσωρευμένων οφειλών έως και 31-12-2012 Outstanding stock of debt accumulated as of December 31, 2012 52,585,433,348.55 52,515,528,626.19
Πλήθος οφειλετών με συσσωρευμένη οφειλή έως και 31-12-2013Number of outstanding debtors with debt accumulated as of December 31,2012 1,304,966 1,274,481
Πρόγραμμα Ρύθμισης "Τελευταία Ευκαιρία "
Από 01.06.2013 εως 31.12.2013 From 01.06.2013 until 31.12.2013 Από 01.06.2013 εως 31.01.2014 From 01.06.2013 until 31.01.2014
Υπόλοιπο οφειλών στο πρόγραμμα- ΚεφάλαιοStock of debt Capital 669,124,296.01 728,235,532.39
Υπόλοιπο οφειλών στο πρόγραμμα - Προσαυξήσεις Stock of debt Surcharges 229,102,615.16 246,301,442.88
Υπόλοιπο οφειλών που δεν έχουν επικυρωθεί- Κεφάλαιο Stock of debt in "Fresh Start" with applications have not been verifiedCapital 110,169,867.00 131,960,668.00
Υπόλοιπο οφειλών στο πρόγραμμα που δεν έχουν επικυρωθεί - ΠροσαυξήσειςStock of debt in "Fresh Start" with applications have not been verifiedSurcharges 38,713,519.00 45,462,042.00
Ροή αιτήσεων - Application Flow
Ποσό οφειλών που αντιστοιχεί σε νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΚεφάλαιοAmount of debt in new applications during the period Principal 836,131,743.92 917,983,545.23
Ποσό οφειλών που αντιστοιχεί σε νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΠροσαυξήσειςAmount of debt in new applications during the period Surcharges 121,884,322.38 133,803,036.48
Ποσό οφειλών σε εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of dept in approved applications during the periodPrincipal 714,582,497.64 785,346,221.76
Ποσό οφειλών σε εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΠροσαυξήσειςAmount of dept in approved applications during the periodSurcharges 105,883,979.15 116,088,114.91
Ποσό οφειλών σε απορριπτόμενες αιτήσεις - ΚεφάλαιοAmount of debt in denied applications during the periodPrincipal 121,549,246.28 132,637,323.47
Ποσό οφειλών σε απορριφθήσες αιτήσεις - ΠροσαυξήσειςAmount of debt in denied applications during the period Surcharges 16,000,343.23 17,714,921.57
Ροή πληρωμών και μείωση προσαυξήσεων - Payment Flow and surcharge reduction
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt paid upfront during the period Principal 24,972,766.05 28,622,423.10
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου-Προσαυξήσεις Amount of debt paid upfront during the period Surcharges 7,006,531.06 8,145,165.26
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Κεφάλαιο Amount of debt paid accrording to schedule during the period Capital 67,818,957.16 86,311,206.01
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη εντός χρονοδιαγράμματος κατά τη διάρκεια της περιόδου-Προσαυξήσεις Amount of debt paid accrording to schedule during the period Surcharges 19,563,264.20 24,835,354.71
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Overdue amount of dept paid during the period Capital 3,545,635.35 4,256,269.06
Ποσό οφειλών που κατεβλήθη εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Προσαυξήσεις Overdue amount of dept paid during the period Surcharges 1,227,071.99 1,477,589.52
Ποσό οφειλών το οποίο καθίσταται εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεια) - ΚεφάλαιοAmount of dept delinquent during the period (drop-out)Capital 21,858,548.65 30,565,665.50
Ποσό οφειλών το οποίο καθίσταται εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεια) - Προσαυξήσεις Amount of dept delinquent during the period (drop-out) Surcharges 6,797,101.08 10,017,331.44
Αναμενομένη απόδοση στο τέλος του έτους (μη περιλαμβανομένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί) Expected yield at end year not including amount already paid 237,422,996.24
Δείκτες Οφειλετών - Debtors Indicators
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying upfront during the period * 26,179 30,876
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Number of debtors paying according to schedule during the period * 89,777 103,504
Πλήθος οφειλέτων με εκπρόθεσμη πλήρωμή κατά τη διάρκεια της περιόδουNumber of debtors paying overdue during the period * 15,977 19,077
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι καθίστανται εκπρόθεσμοι κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors becoming delinquent during the period (drop outs) 2,122 4,352
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors completing the installment scheme during the period 5,332 6035
Ροή αιτήσεων -Application Flow
Νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουNew applications during the period 117,027 135,901
Εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουApproved applications during the period 94,199 108,827
Απορριφθείσες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουDenied applications during the period 12,325 27,074
Πλήθος οφειλετών στο πρόγραμμα "Τελευταία Ευκαιρία" Number of debtors in "Fresh Start" scheme 89,779 99,793
Πλήθος οφειλετών στο πρόγραμμα "Τελευταία Ευκαιρία" με αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν επικυρωθεί Number of debtors in "Fresh Start" scheme with applications that have not been verified 20,463 24,933
Στοιχεία Χαρτοφυλακίου εως 31.12.2013 εως 31.01.2014
Δείκτες Οφειλής - Debt Indicators (EUR )
Ανεξόφλητο υπόλοιπο συνολικών οφειλών που γεννήθηκαν από 01-01-2013 Outstanding stock of debt accumulated as of January 01 2013 10,622,380,125.87 10,098,832,445.74
Πλήθος οφειλετών με οφειλές που γεννήθηκαν από 01-01-2013Number of outstanding debtors with debt accumulated as of January 01 2013 2,922,447.00 2,653,032.00
Πρόγραμμα Ρύθμισης "Πάγια "
Από 01.06.2013 εως 31.12.2013 From 01.06.2013 until 31.12.2013 Από 01.06.2013 εως 31.01.2014 From 01.06.2013 until 31.01.2014
Υπόλοιπο οφειλών στο "Πάγιο" πρόγραμμα - Κεφάλαιο Stock of debt in "Basic Scheme" scheme Capital 432,547,685.76 529,502,744.49
Υπόλοιπο οφειλών στο "Πάγιο" πρόγραμμα αιτήσεων που δεν έχουν επικυρωθεί - ΚεφάλαιοStock of debt in "Basic Scheme" with applications have not been verified Capital 73,609,203.90 106,896,648.76
Ροή Αίτησης - Application Flow
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt in new applications during the period Principal 551,083,721.49 700,603,639.68
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΠροσαυξήσειςAmount of debt in new applications during the periodSurcharges 8,150,789.72 9,688,225.38
Ποσό οφειλών εκκρεμών αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΚεφάλαιοAmount of dept in approved applications during the periodPrincipal 470,523,652.95 603,806,717.18
Ποσό οφειλών εγκεκριμένων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - ΠροσαυξήσειςAmount of dept in approved applications during the periodSurcharges 5,939,980.80 7,196,816.70
Ποσό οφειλών απορριφθησών αιτήσεων - ΚεφάλαιοAmount of debt in denied applications during the period Principal 80,560,068.54 96,796,922.50
Ποσό οφειλών απορριφθησών αιτήσεων - ΠροσαυξήσειςAmount of debt in denied applications during the period Surcharges 2,210,808.92 2,491,408.68
Ροή Πληρωμής - Payment Flow
Ποσό οφειλών που καταβάλλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt paid upfront during the period Capital 15,712,237.75 22,329,795.14
Ποσό οφειλών που καταβάλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου- Προσαυξήσεις Amount of debt paid upfront during the period Surcharges 1,136,996.53 1,604,921.33
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt paid accrording to schedule during the period Capital 77,239,498.92 114,466,835.31
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Προσαυξήσεις Amount of debt paid accrording to schedule during the period Surcharges 5,642,848.72 8,207,831.49
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Overdue amount of dept paid during the period Capital 2,835,751.22 4,155,571.07
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Προσαυξήσεις Overdue amount of dept paid during the period Surcharges 252,256.72 350,511.18
Ποσό οφειλών που καθίσταται εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεια) Amount of dept delinquent during the period (drop-out) 6,599,815.82 10,233,280.73
Αναμενομένη απόδοση στο τέλος του έτους (μη περιλαμβανομένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί) Expected yield at end year not including amount already paid 424,791,088.97
Οφειλέτες (Αριθμός) Δείκτες -Debtors (Number) Indicators
Πλήθοςοφειλετών στο "Πάγιο" πρόγραμμαNumber of debtors in "Basic Scheme" scheme 51,621 92,323
Πλήθος οφειλετών στο "Πάγιο" πρόγραμμα με αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν επικυρωθεί Number of debtors in "Basic Scheme" scheme with applications that have not been verified 14,612 14,130
Ροή Αίτησης - Application Flow
Νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουNew applications during the period 94,980 128,127
Εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουApproved applications during the period 77,729 105,184
Απορριφθείσες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδουDenied applications during the period 8,286 22,943
Ροή Πληρωμής - Payment Flow
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδουNumber of debtors paying upfront during the period * 14,981 19,929
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying according to schedule during the period * 70,449 95,131
Πλήθος οφειλέτων με εκπρόθεσμη πλήρωμή κατά τη διάρκεια της περιόδουNumber of debtors paying overdue during the period * 5,668 8,468
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι καθίστανται εκπρόθεσμοι κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεσαν τη ρύθμιση) Number of debtors becoming delinquent during the period (drop outs) 512 955
Πλήθος των οφειλετών οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors completing the installment scheme during the period 1,802 2,923
* Το άθροισμα του πλήθους των οφειλετών των τριών κατηγοριών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των φορολογουμένων που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, λόγω της πολλαπλής κατηγοριοποίησης βάσει του εκάστοτε μήνα πληρωμής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης