Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB και το FASB ανακοινώνουν την επίσημη συμμετοχή Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για τη Λογιστική των μισθώσεων

8 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) ανακοίνωσαν σήμερα την επίσημη συμμετοχή μιας νέας διεθνούς ομάδας εργασίας, την οποία ίδρυσαν για να τα βοηθήσει στο κοινό τους project για την επανεξέταση των προτύπων τους σχετικά με τη λογιστική των μισθώσεων....

Το IASB και το FASB ανακοινώνουν  την επίσημη συμμετοχή Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για τη Λογιστική των μισθώσεων

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) ανακοίνωσαν σήμερα την επίσημη συμμετοχή μιας νέας διεθνούς ομάδας εργασίας, την οποία ίδρυσαν για να τα βοηθήσει στο κοινό τους project για την επανεξέταση των προτύπων τους σχετικά με τη λογιστική των μισθώσεων. Η ομάδα αποτελείται από υψηλόβαθμους επαγγελματίες που έχουν πλούσια εμπειρία στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων ή είναι επιφορτισμένοι με τη σύνταξη, την ανάλυση και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που έχουν  σημαντικές συναλλαγές χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τα μέλη και οι επίσημοι παρατηρητές παρουσιάζονται στο Παράρτημα.

Τον Ιούλιο του 2006 το IASB και το FASB, ύστερα από αιτήματα  επενδυτών και άλλων ομάδων που ασχολούνται με τις οικονομικές εκθέσεις, συμφώνησαν να προσθέσουν ένα project για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις στις τεχνικές τους ατζέντες. Είναι κοινό project των δύο συμβουλίων και περιλαμβάνει επανεξέταση όλων των πλευρών της λογιστικής των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το project αναμένεται να οδηγήσει σε μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης τόσο οι μισθωτές όσο και οι εκμισθωτές. Το πρώτο έγγραφο της προγραμματισμένης διαδικασίας, που αναμένεται να  εκδοθεί το 2008, θα είναι ένα συλλογικό έγγραφο προς συζήτηση και θα εκφράζει τις προκαταρκτικές απόψεις των συμβουλίων.

Τα συμβούλια εκτιμούν ιδιαίτερα το έντονο ενδιαφέρον για το project, το οποίο αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό  αιτήσεων συμμετοχής στην ομάδα εργασίας. Η ανάγκη να γίνει  η ομάδα αρκετά μικρή ώστε να εργάζεται αποτελεσματικά, ανάγκασε τα συμβούλια να περιορίσουν τον αριθμό των μελών που επιλέχθηκαν για την ομάδα. Ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το εύρος των διαφόρων πλευρών του τομέα χρηματοδοτικής μίσθωσης σ όλο τον κόσμο είναι τέτοιο που, παρά την πλούσια εμπειρία των μελών της ομάδας, θα είναι απαραίτητο να ζητηθούν πληροφορίες και συμβουλές και έξω από αυτή. Συνεπώς, ενθαρρύνουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να εγγραφούν ως παρατηρητές στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας, οι οποίες θα είναι ανοικτές στο κοινό, και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σ όλη τη διάρκεια των διαβουλευτικών σταδίων του project.

Σημειώσεις για τους συντάκτες

Σχετικά με το project για τη λογιστική των μισθώσεων

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αποτελούν μια μεγάλη διεθνή βιομηχανία και μια σημαντική πηγή οικονομίας   για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών οντοτήτων. Οι υπάρχουσες διεθνείς λογιστικές απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν στο ΔΛΠ 17: μισθώσεις και το πρότυπο του US FASB Statement  Νο 13: Λογιστική μισθώσεων, αναπτύχθηκαν περίπου 25 με 30 χρόνια πριν και έχουν επικριθεί επειδή επιτρέπουν παρόμοιες συναλλαγές να  εξηγούνται  με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ταυτοχρόνως, ενώ το 2004 ο παγκόσμιος όγκος χρηματοδοτικών μισθώσεων έφτανε στα 579 δισεκατομμύρια δολάρια, πολλές συναλλαγές χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν παρουσιάζονται στους ισολογισμούς. Τα συμβούλια πληροφορήθηκαν ότι οι επενδυτές και άλλοι χρήστες οικονομικών καταστάσεων συνήθως κάνουν προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις για λόγους ανάλυσης χρησιμοποιώντας ατελείς παρουσιάσεις στις υποσημειώσεις, εγείροντας θέμα σχετικά με τη χρησιμότητα του υπάρχοντος μοντέλου λογιστικής χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το project θα εφαρμοστεί συλλογικά από το IASB και το FASB, καθώς και τα δύο συμβούλια θα επανεξετάσουν ευρέως τις υπάρχουσες οδηγίες για τη λογιστική των μισθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το project της λογιστικής για τις μισθώσεις, παρακαλείσθε να δείτε τους δικτυακούς τόπους του IASB και του FASB.

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελών της διεθνούς ομάδας εργασίας

Τον Ιούλιο του 2006 το IASB και το FASB δημοσίευσαν στους δικτυακούς τους τόπους μια ανακοίνωση προσκαλώντας υποψηφιότητες για την ομάδα εργασίας. Τα μέλη και το προσωπικό τους ετοίμασαν τις αρχικές προτάσεις για την επίσημη συμμετοχή της ομάδας. Αυτές οι προτάσεις επανεξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν από τους Θεματοφύλακες του Ιδρύματος IASC.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης