Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στον επενδυτικό νόμο - Δείτε την τροπολογία του Νέου αναπτυξιακού νόμου καθώς και την εισηγητική έκθεση

8 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», διάταξη, με την οποία τροποποιείται ο επενδυτικός νόμος <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24' rel='tag laws'>3299/2004</a>....

Οι αλλαγές στον επενδυτικό νόμο - Εισηγητική έκθεση - Τροπολογίες

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ χθές το μεσημέρι στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», διάταξη, με την οποία τροποποιείται ο επενδυτικός νόμος 3299/2004.

Ο νόμος 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» ψηφίστηκε από την Βουλή τον Δεκέμβριο του 2004.

Όπως αναφέρεται στην Ενημερωτικό Σημείωμα, τα ελκυστικά κίνητρα του νόμου 3299/2004 - με την εξάντληση των ανώτατων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα 2000-2006 - ο εμπλουτισμός των ενισχυόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με νέα είδη επενδυτικών σχεδίων, ο προσδιορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και εκταμίευσης των εγκεκριμένων επενδύσεων, σε συνδυασμό με άλλες βελτιώσεις, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ευρύτατης αποδοχής του νόμου αυτού από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας. Αποδοχή που αποτυπώνεται και στον μεγάλο αριθμό των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Επειδή από τις αρχές του 2007 θα ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας 2007-2013, υπήρξε ανάγκη εναρμόνισης των διατάξεων του Ν. 3299/2004 με τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή θεσπίζονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις καθώς και περαιτέρω βελτιώσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 3299/2004, προκειμένου ο επενδυτικός νόμος, διατηρώντας τη βασική δομή του, να εξακολουθήσει να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων από την αρχή του επόμενου έτους, με στόχο την περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος της οικονομίας.

Οι βασικότερες αλλαγές που προωθούνται είναι :

- Διαίρεση της Επικράτειας σε τρεις Περιοχές κινήτρων με βάση το ανώτατο ύψος έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι και στην Περιοχή Α΄ θα παρέχονται κίνητρα για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων.

- Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης - έως 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις μικρές επιχειρήσεις - που μπορεί να διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας, ανάλογα με τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης.

- Προβλέπεται, μετά από σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ενίσχυση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων, πέραν της επιχορήγησης για τις επενδύσεις τους. Η ενίσχυση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας ανέρχεται έως το ποσό των 2 εκατ. ευρώ.

- Ενοποιούνται οι 5 κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων σε δύο, ενώ παράλληλα εξαντλούνται τα ανώτατα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

- Διευρύνονται οι ενισχυόμενες δαπάνες με την δαπάνη αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας. Επίσης, διευρύνονται με την δαπάνη αγοράς γης (έως το 10% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) από τις μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο.

- Η επιβεβαίωση επιλεξιμότητας του υπό εξέταση επενδυτικού σχεδίου θα χορηγείται σε σύντομο χρονικό διάστημα (5 εργάσιμων ημερών), προκειμένου να διευκολύνεται ο επιχειρηματικός φορέας να προβαίνει, με δική του ευθύνη, στην έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών πριν την έκδοση της τελικής απόφασης υπαγωγής.

- Αυξάνεται σε 50% από 30% η προκαταβολή της επιχορήγησης.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης