Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB εκδίδει πρότυπο σύγκλισης για την πληροφόρηση κατά τομέα (ΔΠΧΠ) 8

4 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 8: Επιχειρηματικοί Τομείς. Το ΔΠΧΠ συνεχίζει την εργασία του IASB στο κοινό project βραχυπρόθεσμης σύγκλισης με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων ....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε σήμερα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 8: Επιχειρηματικοί Τομείς. Το ΔΠΧΠ συνεχίζει την εργασία του IASB στο κοινό project βραχυπρόθεσμης σύγκλισης με το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (US FASB) για τη μείωση των διαφορών ανάμεσα στα ΔΠΧΠ και τις Αμερικανικές Λογιστικές Αρχές Γενικής Αποδοχής (US GAAP).

Το ΔΠΧΠ 8 απορρέει από τη σύγκριση του IASB ανάμεσα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 14: Πληροφόρηση κατά τομέα και το αμερικανικό πρότυπο SFAS 131: Δημοσιοποιήσεις σχετικά με τους Τομείς μιας Επιχείρησης και Σχετικές Πληροφορίες. Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 και ευθυγραμμίζει την πληροφόρηση κατά τομέα με τις απαιτήσεις του SFAS 131.

Το ΔΠΧΠ απαιτεί από μια οντότητα να υιοθετήσει την "διευθυντική προσέγγιση" στις αναφορές της οικονομικής απόδοσης των επιχειρηματικών της τομέων. Γενικά, οι πληροφορίες που θα παρέχονται θα πρέπει να είναι εκείνες που η διοίκηση χρησιμοποιεί εσωτερικά για την εκτίμηση της απόδοσης των τομέων και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού των πόρων στους επιχειρηματικούς τομείς. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων  και του ισολογισμού. Το ΔΠΧΠ συνεπώς απαιτεί αιτιολόγηση του τρόπου σύνταξης των πληροφοριών κατά τομέα και εναρμόνιση με τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό.

Το IASB πιστεύει ότι η υιοθέτηση της διευθυντικής προσέγγισης θα βελτιώσει τις οικονομικές αναφορές. Κατ αρχάς, επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κάνουν ανασκόπηση των δραστηριοτήτων μέσα από τα μάτια της διοίκησης. Δεύτερον, επειδή οι πληροφορίες ήδη χρησιμοποιούνται  εσωτερικά από τη διοίκηση, το κόστος είναι μικρό για τους συντάκτες και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες έγκαιρα. Αυτό σημαίνει ότι προσωρινές αναφορές της πληροφόρησης κατά τομέα μπορούν να επεκταθούν πέρα από τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Ως μέρος των διαβουλεύσεων που οδήγησαν στο ΔΠΧΠ 8, το IASB μελέτησε σχόλια από ένα συνασπισμό περισσότερων από 300 μη κυβερνητικών οργανισμών (NGO) γνωστών ως η εκστρατεία "Publish What You Pay", η οποία ζήτησε να επεκταθεί το πεδίο των ΔΠΧΠ ώστε να απαιτεί πρόσθετη δημοσιοποίηση ανά χώρα. Επειδή το ΔΠΧΠ αναπτύχθηκε ως project βραχυπρόθεσμης σύγκλισης, το IASB αποφάσισε ότι το ΔΠΧΠ   δεν θα πρέπει να  πραγματεύεται τη δημοσιοποίηση ανά χώρα. Αντίθετα, το ζήτημα θα εγερθεί σε διεθνή σώματα που ασχολούνται με παρόμοια ζητήματα.

Παρουσιάζοντας το ΔΠΧΠ 8, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Το ΔΠΧΠ 8 συνεχίζει την εργασία μας για την εξάλειψη κύριων διαφορών ανάμεσα στα ΔΠΧΠ και τις US GAAP και τη βελτίωση των οικονομικών αναφορών. Το ΔΠΧΠ υιοθετεί τη διευθυντική προσέγγιση για την πληροφόρηση κατά τομέα που παρουσιάστηκε στο SFAS 131. Δίνει συνεπώς στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων την ευκαιρία να μάθουν πώς η οικονομική οντότητα ελέγχεται από το ανώτερο στέλεχος που παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την δυνατότητα που δίνει στις οντότητες να παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση κατά τομέα με ελάχιστο επιπλέον κόστος.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει τα οφέλη από μια απαίτηση δημοσιοποίησης ανά χώρα όπως προτάθηκε από τους υποστηρικτές της εκστρατείας "Publish What You Pay". Μία ομάδα μελών του Συμβουλίου θα συζητήσει αυτό το θέμα με άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης