Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πόσο φόρο θα πληρώνουν από 1/1/2007 οι μισθωτοί

4 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • ΑΠΟ 4,7% έως και 47% για όλους τους εργαζομένους χωρίς προστατευόμενα τέκνα και τους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα καθαρά ποσά αποδοχών που κυμαίνονται από 900 έως ...

ΑΠΟ 4,7% έως και 47% για όλους τους εργαζομένους χωρίς προστατευόμενα τέκνα και τους συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα καθαρά ποσά αποδοχών που κυμαίνονται από 900 έως και 1.410 ευρώ σε μηνιαία βάση θα είναι αυξημένες οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Οι αυξημένες κρατήσεις εισοδήματος θα προκύψουν από την εφαρμογή της νέας κλίμακας, όπως θα διαμορφωθεί μόλις τεθεί σε ισχύ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο («Ν», φ. 1.12.2006), καθώς το αφορολόγητο όριο θα είναι μεν αυξημένο κατά 1.000 ευρώ, όμως και ο φορολογικός συντελεστής που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τα 12.000 έως τα 23.000 ευρώ θα διπλασιαστεί από 15% σε 29%.

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν κατ αρχήν ως αποτέλεσμα για τα συγκεκριμένα εισοδήματα να υπάρχουν μικρές μειώσεις φόρου, που θα κυμαίνονται από 10 έως και 110 ευρώ το χρόνο, όμως οι εν λόγω μειώσεις θα εξανεμιστούν από την επιβάρυνση που θα προκληθεί από την ονομαστική αύξηση των αποδοχών των ανωτέρω μισθωτών και συνταξιούχων, που θα οδηγήσει στην αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων.

Μια ακόμη παρενέργεια των αλλαγών που θα επέλθουν είναι ότι αν ληφθεί υπόψη ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν με τη νέα εισοδηματική πολιτική θα κινηθούν περίπου στο 4%, τότε με την αύξηση της παρακράτησης οι μηνιαίες αποδοχές των εν λόγω μισθωτών και συνταξιούχων θα αυξηθούν ουσιαστικά από 3% έως 3,8%.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, η νέα φορολογική κλίμακα θα επιφέρει είτε «πάγωμα» είτε και μειώσεις των κρατήσεων φόρου εισοδήματος για τους εργαζομένους που βαρύνονται με ανήλικα τέκνα και με καθαρά εισοδήματα 850 ευρώ, όπως επίσης και για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους με καθαρά μηνιαία ποσά αποδοχών άνω των 1.410 ευρώ.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ονομαστικές αυξήσεις των ακαθαρίστων αποδοχών, με δεδομένο πάντα ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν θα κινηθούν στο 4%, θα οδηγήσουν σε αυξήσεις καθαρών αποδοχών από 4% έως και 7,8%.

Η νέα εγκύκλιος

Το «τοπίο» πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα, αφού εντός του τρέχοντος μηνός αναμένεται ότι θα δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η νέα διευκρινιστική εγκύκλιος με τις οδηγίες προς τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών για την παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις από το 2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δέκα κυριότερα σημεία του πλαισίου που θα ισχύσει για την παρακράτηση το 2007, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θα είναι το ακόλουθα:

* Αφαιρούνται από το ακαθάριστο ποσό των μηνιαίων αποδοχών οι κρατήσεις για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και οι εισφορές υπέρ OΓA.

* το ποσό που προκύπτει «ανάγεται» εν συνεχεία σε ετήσιο εισόδημα ως εξής: πολλαπλασιάζεται με το 14, δηλαδή με τον αριθμό των μηνιαίων μισθών ή των μηνιαίων συντάξεων που καταβάλλονται κατ έτος στον εργαζόμενο ή στο συνταξιούχο αντίστοιχα.

* Ο φόρος υπολογίζεται στη συνέχεια επί του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό με το 14, με βάση τη φορολογική κλίμακα η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων του εργαζόμενου ή του συνταξιούχου. Για μισθωτό ή συνταξιούχο χωρίς προστατευόμενα τέκνα, η φορολογική κλίμακα έχει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για ένα προστατευόμενο τέκνο, κατά 2.000 ευρώ για δύο προστατευόμενα τέκνα και κατά 10.000 ευρώ για τρία προστατευόμενα τέκνα. Για κάθε παιδί πέραν του τρίτου το αφορολόγητο προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 1.000 ευρώ.

* Το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά περίπτωση, με βάση τα ανωτέρω, διαιρείται διά του 14. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης αυτής είναι το τελικό ποσό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από το μηνιαίο μισθό ή τη μηνιαία σύνταξη και αποδίδεται στο Δημόσιο.

* Από το 2007 δεν θα ισχύει πλέον η έκπτωση 1,5% στον παρακρατούμενο φόρο. Υπενθυμίζεται ότι και φέτος, με το ισχύον καθεστώς, από το φόρο που προκύπτει αφαιρείται το 1,5% και παρακρατείται το υπόλοιπο 98,5%, ενώ από τον Ιανουάριο θα παρακρατείται το 100% του φόρου.

* Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 3% στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 24 ευρώ. Επομένως, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από 24 ευρώ δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

* Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όποιο και αν είναι το ύψος αυτού. Ειδικά, στις περιπτώσεις που ορισμένοι φορολογούμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

* Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται τα αναδρομικά του ΛΑΦΚΑ, τα οποία απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος.

* Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος θα δηλώνει ποια θεωρεί κύρια απασχόληση και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται κανονικά με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στη δεύτερη όμως εργασία η παρακράτηση θα γίνεται με συντελεστή 20%.

* Το αυξημένο αφορολόγητο όριο λόγω προστατευόμενων παιδιών δεν αναγνωρίζεται στην εργαζόμενη σύζυγο, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτή βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο. Τα ειδικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τις οικογένειες με παιδιά διαμορφώνονται από το 2007 ως εξής:

* Για τις οικογένειες (μισθωτών ή συνταξιούχων) με ένα παιδί το αφορολόγητο θα είναι 13.000 ευρώ.

* Για τις οικογένειες με δύο παιδιά ανέρχεται στα 14.000 ευρώ.

* Για τις οικογένειες με τρία παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται στα 22.000 ευρώ.

* Για κάθε παιδί μετά το τρίτο το αφορολόγητο όριο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης