Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB δημοσιεύει ένα έγγραφο για συζήτηση για τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας

1 Δεκέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό ένα έγγραφο για συζήτηση εκθέτοντας τις προκαταρκτικές του απόψεις για την εξασφάλιση συνέπειας στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας, ενώ έχει ήδη επιβληθεί από τα υπάρχοντα Διεθνή ....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό ένα έγγραφο για συζήτηση εκθέτοντας τις προκαταρκτικές του απόψεις για την εξασφάλιση συνέπειας στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας, ενώ έχει ήδη επιβληθεί από τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Η πρόταση σκοπεύει να απευθύνει ερωτήματα από αριθμό ενδιαφερομένων μερών που ζητούν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Οι προτάσεις δεν θα εισάγουν νέες επιμετρήσεις της εύλογης αξίας. Τα ΔΠΧΠ απαιτούν ήδη κάποια περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και συμμετοχικοί τίτλοι να επιμετρώνται σε εύλογη αξία σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, οδηγίες για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι διάσπαρτες σε όλα τα ΔΠΧΠ και δεν είναι πάντοτε σταθερές. Το IASB πιστεύει ότι καθιερώνοντας έναν περιεκτικό ορισμό της εύλογης αξίας και μια μοναδική πηγή οδηγιών για όλες τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας που απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ θα απλοποιήσουν τα ΔΠΧΠ και θα βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών εύλογης αξίας που περιλαμβάνονται στις οικονομικές αναφορές. Έτσι το IASB προσέθεσε αυτό το θέμα στην ατζέντα του τον Σεπτέμβριο του 2005.

Στις ΗΠΑ το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (US FASB) εξέδωσε πρόσφατα  ένα λογιστικό πρότυπο, το SFAS 157 Επιμετρήσεις Εύλογης Αξίας, στο οποίο είχε γίνει πολύ δουλειά, πριν το IASB ξεκινήσει το δικό του project. Το SFAS 157 καθιερώνει έναν μοναδικό ορισμό της εύλογης αξίας μαζί με ένα πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας για οικονομικές αναφορές που ετοιμάζονται σύμφωνα με τις Αμερικανικές Λογιστικές Αρχές Γενικής Αποδοχής (US GAAP). Συνεπές στη δέσμευσή του για σύγκλιση των ΔΠΧΠ και των US GAAP, το IASB αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το αμερικανικό πρότυπο ως σημείο εκκίνησης για τις δικές του διαβουλεύσεις. Το σημερινό έγγραφο προς συζήτηση είναι το πρώτο στάδιο του project του IASB.

Παρουσιάζοντας το έγγραφο προς συζήτηση, ο Sir David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Η χρήση της εύλογης αξίας στις οικονομικές αναφορές παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για συντάκτες, ελεγκτές, χρήστες και ρυθμιστές. Πιστεύουμε ότι ένα βασικό βήμα ξεκαθαρίσματος στη συζήτηση είναι η καθιέρωση ενός σαφούς, διεθνούς ορισμού της εύλογης αξίας και ένα συνεπές πλαίσιο για την επιμέτρησή της. Το έγγραφο προς συζήτηση δεν αναφέρεται  στη διεύρυνση της χρήσης της εύλογης αξίας στις οικονομικές αναφορές, αλλά στο πώς να κωδικοποιηθούν, διευκρινισθούν και απλοποιηθούν οι οδηγίες οι οποίες προς το παρόν είναι διάσπαρτες στα ΔΠΧΠ. Κατά συνέπεια ανυπομονούμε να δεχτούμε απόψεις γύρω από τις ιδέες που εκθέτονται σε αυτό το έγγραφο.

Το IASB προσκαλεί σχόλια για το έγγραφο προς συζήτηση μέχρι τις 2 Απριλίου 2007. Όταν εξετασθούν οι απαντήσεις, το IASB σχεδιάζει να εκδώσει το 2008 ένα προσχέδιο ΔΠΧΠ για τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας.

Μετάφραση Ρένα λιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης