Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Νομού Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι τα μέλη του και όλοι οι λογιστές της Μεσσηνίας, που παρευρέθηκαν στην συνέλευση της 21/2/2014 θα συμμετάσχουν στη πανελλαδική συγκέντρωση λογιστών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΨΑΡΡΩΝ 9 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24100
Τηλ. 6977971716

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Νομού Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι τα μέλη του, και όλοι οι Λογιστές της Μεσσηνίας,  που παρευρέθηκαν στην συνέλευση της 21/2/2014 θα συμμετάσχουν στη πανελλαδική συγκέντρωση λογιστών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7-3-2014 στην Αθήνα, για να διαμαρτυρηθούν και να ενώσουν τη φωνή τους με όλους τους συναδέλφους, κατά των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων που οδηγούν στο κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο             

Συνημμένα σας υποβάλλουμε της προτάσεις Επιτροπής Λογιστών Ν.Μεσσηνίας που αφορούν τον ΚΦΕ τα πρόστιμα, τον ΚΦΔ, Ασφαλιστικά κλπ  

Κείμενο προτάσεων Επιτροπής Λογιστών Ν.Μεσσηνίας που αφορούν τον ΚΦΕ τα πρόστιμα, τον ΚΦΔ, Ασφαλιστικά κλπ  

Γενικά αρχές που πρέπει να ισχύσουν για το φορολογικό σύστημα της χώρας:

1. Θεσμοθέτηση ενός απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος , χωρίς συχνές αλλαγές , που θα εφαρμόζεται για μακρύ χρονικό διάστημα και θα στηρίζεται στην συνταγματική  επιταγή για συνεισφορά στα φορολογικά βάρη καθενός ανάλογα με τις δυνατότητες του.

2. Να λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος (διοικητικά βάρη) και την ευχέρεια εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις και τους επιφορτισμένους με αυτή λογιστές - φοροτεχνικούς .

3. Οι ποινές που θα προβλέπονται για παραβατικές συμπεριφορές , πρέπει να έχουν ως σκοπό την συμμόρφωση και όχι την εξόντωση

4. Να στοχεύει στην διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους , καθώς αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την ελληνική οικονομική ιστορία, αλλά και για την Ευρωζώνη, το θλιβερό ποσοστό των ανέργων στο 28% και ότι 6 στους 10 νέους είναι σήμερα άνεργοι.

Νομοθετικές αλλαγές του 4174/2013. (άρθρα 19 και 54 έως 61 )

1, Στην επιβολή ποινής να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης και το επιβαλλόμενο πρόστιμο να είναι αναλογικό σε σχέση με την παράβαση και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα καταβολής του από την επιχείρηση .

2. Πρέπει να ενθαρρύνεται η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων . Επομένως δεν πρέπει να τιμωρείται καμία διορθωτικού χαρακτήρα δήλωση (τροποποιητική), ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου .

3. Στις εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις η προβλεπόμενη επιβολή τόκου για κάθε μήνα καθυστέρησης να έχει ανώτατο όριο το 60 % του κυρίου φόρου χωρίς κανένα άλλο πρόστιμο (κατάργηση άρθρου 57 ν. 4174/2013 )

4. Για την μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή όποιας άλλης δήλωσης να επιβάλλεται πρόστιμο κατ’ ανώτατο όριο 50 € (τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4174/2013)  .

5. Στις διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο εάν δεν οφείλεται φόρος ή εάν οφείλεται φόρος μόνο ο τόκος του άρθρου 53.

6. Κατάργηση του άρθρου 59 του ΚΦΔ, που προβλέπει 100% ποινή σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μία μέρα για παρακρατούμενους φόρους.

7. Οι ποινές που προβλέπονται για την αφορά μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων  να είναι σε συνάρτηση με το ύψος της αποκρυβείσας συναλλαγής και την ωφέλεια που είχε ο παραβάτης.

8. Αναμόρφωση του άρθρου 60 του ΚΦΔ  που αναφέρεται στα πρόστιμα για «υπόθαλψη ή συνέργεια» , που ορίζει ότι , επιβάλλονται τα ίδια πρόστιμα με τον παραβάτη φορολογούμενο και στα πρόσωπα που συνεργούν. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο με τον παραβάτη,  σε άτομα τα οποία  εργάζονται με εξαρτημένη σχέση ή ανεξάρτητη αλλά με σχέση εντολής (π.χ. λογιστές), με τον επιχειρηματία ή το νομικό πρόσωπο που αποκτά όφελος από την πράξη αυτή . Οι ποινές που θα προβλέπονται για τα πρόσωπα αυτά να επιβάλλονται μόνο εάν αποδεδειγμένα και μέσω δικαστικής διαδικασίας , προκύψει ενεργός συμμετοχή των , ίδιο όφελος και δόλος.

Λοιπά σημαντικά θέματα:

1. Λήψη μέτρων που να εξασφαλίζουν ταχύτητα στην απονομή φορολογικής δικαιοσύνης . Να μην παρεμποδίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας με μέτρα όπως η αναγκαστική και άμεση καταβολή του  50% αμφισβητούμενων καταλογισθέντων φόρων . Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να κρίνεται από επιτροπές σε επίπεδο νομού στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός των εκπροσώπων του Δημοσίου , επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς . Η επαναφορά της επιτροπής . του παλαιού άρθρου 70 θα εξασφαλίσει ταχύτητα στην εκδίκαση των υποθέσεων και αντικειμενική κρίση.

2. Άμεση επαναφορά του Διοικητικού Συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες και πρόστιμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να πληρωθούν τα πρόστιμα που προκύπτουν από τους ελέγχους. Αλλιώς οι επιχειρήσεις οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο και το Δημόσιο το μόνο που θα κερδίσει είναι η συσσώρευση ανείσπρακτων ποσών προστίμων.

3. Οι κανόνες και ο τρόπος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και του ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να αποσαφηνιστούν και να καθοριστούν με ακρίβεια . Δεν πρέπει επίσης οι έλεγχοι αυτοί να έχουν αναδρομική εφαρμογή κατά παράβαση του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική εφαρμογή νόμων και την αναδρομική επιβολή φόρων .

4. Να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του Νόμου  3919/2011 που προβλέπει θέσπιση ενδεικτικών-νομίμων αμοιβών και για το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού . Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και στοιχειώδη κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η επιβολή όλων και περισσότερων φορολογικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις .
Συγκεντρωτικές καταστάσεις:

Το υπάρχων σύστημα υποβολής ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων για ποσά άνω των  300 ευρώ μπορεί αν αξιοποιηθεί σωστά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως ποτέ δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα , να προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο . Το προτεινόμενο σύστημα για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα χωρίς να διευκολύνει τον φορολογικό έλεγχο ούτε κατ ελάχιστο , δεδομένου ότι η ελεγχόμενη περίοδος δεν είναι ποτέ μηνιαία αλλά γίνεται σχεδόν πάντα λίγο προτού υπάρξει παραγραφή των υποθέσεων ( 10ετία) , επισύρει υπέρμετρο κόστος εφαρμογής για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν στην παρούσα οικονομική συγκυρία , είναι πρακτικά και τεχνικά ανεφάρμοστο . Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι λογιστές να γίνονται όμηροι του ελεγκτικού μηχανισμού αφού είναι αδύνατη πρακτικά η εφαρμογή με αξιοπιστία του προτεινόμενου συστήματος σε μηνιαία βάση και χωρίς όριο αξίας .

Προτείνεται η διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος υποβολής ετήσιων συγκεντρωτικών με όριο υποβολής το ποσό των 300 ευρώ.

2. Κατάργηση της διάταξης Ν.4172/2013 (άρθρο 23 περίπτ. β) όπου αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών άνω των 500 € εάν δεν εξοφληθούν μέσω τραπεζικού συστήματος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση ως δαπάνες.

Η ποινή της παραπάνω διάταξης είναι εξωφρενική και είναι αδύνατος ο έλεγχος εφαρμογής της σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων .

Λοιπά θέματα

Με δεδομένο ότι έχουν αυξηθεί στα όρια της ανθρώπινης αντοχής οι υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών για υποβολή κάθε είδους δηλώσεων προτείνουμε:

1.Επαναφορά της ημερομηνία υποβολής χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ την 26η του μήνα από την 20η.

2. Ενιαία ημερομηνία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία σε επίπεδο τριμήνου για όλους.

3. Πρόβλεψη με νομοθετική ρύθμιση παράτασης προθεσμιών παντός είδους για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας (π.χ. ασθένεια) τόσο στις επιχειρήσεις όσο σε Πιστοποιημένους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και Λογιστικά Γραφεία.

4. Πρόβλεψη με νομοθετική ρύθμιση μη υποβολής κανενός είδους δηλώσεων κατά το μήνα Αύγουστο προκειμένου να είναι δυνατή η κάλυψη στοιχειωδών οικογενειακών υποχρεώσεων των λογιστών .

5. Επαναπροσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και μετάθεση προθεσμιών κατά ίσο χρόνο σε περίπτωση μη έγκαιρης λειτουργίας του συστήματος.

6. Άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής των Λογιστών –Φοροτεχνικών .

7. Κατάργηση των διατάξεων για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης συναλλαγών των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία.

8. Το  Ε9 να γίνεται ταυτόχρονα με την μεταβίβαση

9. Άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή τροποποίηση του νόμου ώστε να καθορίζεται με ακρίβεια σε ποιες  περιπτώσεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων διενεργείται παρακράτηση φόρου, δεδομένου ότι οι ισχύουσες διατάξεις είναι παντελώς ασαφείς .

10. Μη υποχρεωτική παρακράτηση φόρου σε τιμολόγια κάτω των 300 ευρώ . Η  παρακράτηση σε μικροποσά δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία και κόστος στις επιχειρήσεις . Να θεσπιστεί δυνατότητα προαιρετικής παρακράτησης φόρου στις αμοιβές των νομικών προσώπων .                                                                                        

11. Έναρξη ισχύος όλων των ψηφιζόμενων φορολογικών νόμων ένα τουλάχιστον τρίμηνο μετά την έκδοση και της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου .                                                                                    

12. Όλα τα απαιτούμενα από το Δημόσιο προς υποβολή έντυπα φορολογίας, να είναι διαθέσιμα από την έναρξη της χρήσης που αφορούν, ούτως ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι φορολογούμενοι και οι επιφορτισμένοι με την σύνταξη των λογιστές για να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα .

Ασφαλιστικά θέματα:

1. Να καταργηθεί το πρόστιμο των 10.550 € που επιβάλει το ΙΚΑ, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται εργαζόμενος στις ΑΠΔ/ΙΚΑ , δεδομένου ότι η απασχόληση του εργαζομένου αποδεικνύεται από το έντυπο για την πρόσληψη που έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα « ΕΡΓΑΝΗ» καθιστώντας έτσι αδύνατη την εισφοροδιαφυγή . Ενοποίηση του εντύπου  πρόσληψης εργαζομένου με τον Πίνακα προσωπικού .  

2. Εξορθολογισμός των υπερβολικών και παράλογων προστίμων της τήρησης ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας για μικρές και τυπικές παραβάσεις και ανθρώπινα λάθη που εύλογα αποδεικνύονται .

3. Να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του «Εργόσημου» για έκτακτη απασχόληση για περιορισμένο αριθμό ημερών στα επισιτιστικά επαγγέλματα.

Η Επιτροπή

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            
Πρόεδρος συλλόγου Λογιστών Ν.Μεσσηνίας
Μέλος Δ.Σ. ΠΤ Ο.Ε,Ε. Πελοποννήσου

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλος Δ.Σ. ΠΤ Ο.Ε.Ε Πελοποννήσου

Τα Μέλη της Επιτροπής

ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης