Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η εισηγητική έκθεση στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση

23 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 20 λεπτά
  • 1. Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού προτείνεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας, διεύρυνση των κλιμακίων της και σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, αρχής γενομένης ...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρθρο 1

Φορολογική Κλίμακα - Μειώσεις φόρου

1. Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού προτείνεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας, διεύρυνση των κλιμακίων της και σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα που κτώνται το έτος 2007. Με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και αντιμετωπίζονται τα αντικίνητρα που προκαλεί η δομή της υφιστάμενης φορολογικής κλίμακας.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες αυτές διατάξεις προβλέπονται τα εξής:

α. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 1/1/2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 ευρώ σε 12.000 ευρώ.

β. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 1/1/2007 για τους μη μισθωτούς (ελευθέρους επαγγελματίες, εμπόρους, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) από 9.500 ευρώ σε 10.500 ευρώ.

γ. Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007, σε 27% για το έτος 2008 και σε 25% για το έτος 2009.

δ. Σταδιακή μείωση του συντελεστή 40%, για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα.

ε. Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

2. Με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου προστίθενται δύο νέα εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών οι φορολογούμενοι των οποίων το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού τους εισοδήματος.

Για κοινωνικούς λόγους, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εκτός από τη σύνταξη έχουν εισόδημα και από ακίνητα ή/ και από γεωργικές. Το εισόδημα των συνταξιούχων αυτών θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών χωρίς τον παραπάνω περιορισμό του 50% ως προς τη σύνθεσή του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται οι συνταξιούχοι που συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εισόδημα από ακίνητα ή γεωργική δραστηριότητα να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών ακόμη και αν το συνολικό εισόδημά τους από τις πηγές αυτές είναι ανώτερο από τη σύνταξη.

3. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προτείνεται να δικαιούται ο φορολογούμενος τη μείωση του φόρου για τα τέκνα λόγω κατοικίας ή εργασίας σε παραμεθόρια περιοχή και όταν τις προϋποθέσεις (π.χ.εισόδημα από Μ.Υ.) δεν έχει αυτός αλλά η σύζυγός του. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα γίνεται δικαιότερο και διευρύνεται ο αριθμός των κατοίκων ή εργαζομένων σε παραμεθόρια περιοχή προς τους οποίους παρέχεται η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση.

4. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση.

5. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προβλέπεται αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται μείωση από το ημερολογιακό έτος 2007 του αναλογικού συντελεστή του φόρου στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού σε ποσοστό 3% από 6% που ίσχυε και 1% από 3% που ίσχυε, αντίστοιχα. Η φορολογική αυτή ελάφρυνση παρέχεται λόγω των ειδικών συνθηκών της εργασίας τους.

6. Με τη διάταξη της παραγράφου 8 αυτού του άρθρου αναπροσαρμόζεται το ποσό καταβολής το οποίο πρέπει να καταβληθεί το μεθεπόμενο μήνα από αυτόν της βεβαίωσης του με βάση την αρχική δήλωση, από 90 ευρώ σε 250 ευρώ και για τους δύο συζύγους αθροιστικά. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, δεδομένου ότι έχει επέλθει αρκετό χρονικό διάστημα από την τελευταία αναπροσαρμογή.

Αρθρο 2

Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προτείνεται αύξηση του ποσού της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες αναπήρων, από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ. Η θέσπιση της διάταξης αυτής αποβλέπει στην περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση της ευαίσθητης αυτής ομάδας των φορολογουμένων.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα του φορολογουμένου ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στη δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος τηλεθέρμανσης, με σκοπό την προώθηση της χρήσης αυτού του συστήματος θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση των σπιτιών, με όλα τα ευεργετικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Επίσης επεκτείνεται και στη δαπάνη για αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως οι μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης – θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, καθώς και για τη θερμομόνωση σε κτίρια που ήδη υπάρχουν.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να προωθηθούν οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας στην κοινωνία μας τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς λόγους.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προτείνεται να αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογουμένου και η δαπάνη αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού τα οποία συνδέονται έμμεσα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής μέσω εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου. Η διάταξη αυτή αποβλέπει τόσο στη διατήρηση όσο και στην προσέλκυση νέων επενδυτών στην ελληνική αγορά και στην αποφυγή στροφής των επενδύσεων προς ξένες κεφαλαιαγορές με τις ανάλογες οικονομικές συνέπειες, για την ελληνική οικονομία.

Αρθρο 3

Φορολογία Ακινήτων

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. Με την προτεινόμενη αντικατάσταση επεκτείνεται η απαλλαγή του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίου από την επιβολή συμπληρωματικού φόρου που ήδη ισχύει για τις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες με σκοπό την υποβοήθηση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:

α) μειώνονται οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων από 10% σε 5% για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% σε 3% για τα καταστήματα, γραφεία κλπ.,

β) αυξάνεται σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών με δικαιολογητικά (για ασφάλιστρα, έξοδα επισκευής και συντήρησης, δικαστικές δαπάνες και αμοιβής δικηγόρων για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος) για όλες γενικά τις οικοδομές, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, από 15% που ίσχυε μέχρι τώρα για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κλπ. και από 5% που ίσχυε μέχρι τώρα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ.

Σκοπός των πιο πάνω ρυθμίσεων είναι να γίνει το σύστημα δικαιότερο μέσω της διεύρυνσης των αναγνωριζόμενων προς έκπτωση πραγματικών δαπανών αλλά και του περιορισμού της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία αντικρουόμενων φορολογικών συμφερόντων, αφού για την έκπτωση των δαπανών αυτών θα απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών του ΚΒΣ (αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.)

γ) καταργείται η ειδική έκπτωση που ανερχόταν σε ποσοστό 30%, για τη διενέργεια δαπανών με δικαιολογητικά στις διατηρητέες οικοδομές, που ίσχυε μέχρι τώρα, γιατί αυτό υπερκαλύπτεται με το πιο πάνω ποσοστό 40%, που ισχύει γενικά σε όλες τις οικοδομές,

δ)μειώνεται από 5% σε 3% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά ) το ποσοστό έκπτωσης στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με δαπάνες του μισθωτή, σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, καθώς και σε βελτιώσεις και επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής και

ε) καταργείται η έκπτωση 5% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά) που προβλεπόταν για την εκμίσθωση γηπέδων, στο εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά μισθώματος και υπομισθώματος, καθώς και στο αντάλλαγμα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, διότι στις περιπτώσεις των εισοδημάτων αυτών δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης δαπανών.

3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 καταργείται η απαλλαγή του φόρου εισοδήματος που ίσχυε για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης των σεισμοπλήκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, γιατί δεν υφίστανται σήμερα τέτοιες περιπτώσεις εφαρμογής της σχετικής διάταξης.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. της 28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚΑ΄239) «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% επί του συνολικού ποσού των μισθωμάτων από εκμίσθωση ακινήτων. Στο ποσό αυτό επιβάλλεται επιπλέον 20% εισφορά ΟΓΑ με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να ανέρχεται σε 3,6% επί των μισθωμάτων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.

Για τα μισθώματα κατοικιών που θα αποκτηθούν στο ημερολογιακό έτος 2007 το τέλος χαρτοσήμου περιορίζεται στο 1,50% πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% ήτοι στο 1,8%.

Με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών κατοικιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι νέα νοικοκυριά ή ανήκουν κατά τεκμήριο στις χαμηλές και μεσαίες οικονομικές τάξεις. Παράλληλα, απλοποιείται το φορολογικό σύστημα και γίνεται ένα σημαντικό βήμα περιορισμού της έμμεσης αυτής φορολογίας που επιβάλλεται με τη μορφή των τελών χαρτοσήμου.

Αρθρο 4

Φορολογία επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 η ισχύς των εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου που προβλέπονται κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (άδειας και οχήματος) από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής τους. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί, λόγω απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών και τις ΔΟΥ και τους φορολογουμένους.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, προβλέπεται μέχρι και τη χρήση 2008, παράταση φορολόγησης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και λεωφορείων – ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ , με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος και δικαίωμα επιλογής των επιχειρήσεων αυτών να φορολογούνται μέχρι και τη χρήση 2008, είτε με τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος είτε με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.

3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται και για τις χρήσεις 2007 και 2008, παράταση της φορολόγησης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης, φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με κατ’ αποκοπή ποσά καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε για νομοτεχνική τακτοποίηση, δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού, μετά την αντικατάστασή τους με το ν.3091/2002, δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

5. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. Με το προστιθέμενο εδάφιο προβλέπεται ότι η απαλλαγή των επιδοτήσεων των εμπορικών επιχειρήσεων που υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, να ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες για λόγους ίδιας φορολογικής μεταχείρισης.

6. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση.

7. Με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελματίες να αποσβέσουν την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού αυτών εντός της χρήσης που τους απέκτησαν, όπως ισχύει και για τις λοιπές επιχειρήσεις, για λόγους ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και των εμπορικών επιχειρήσεων.

8. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού προβλέπεται να αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων για τα πρόσωπα που απασχολούν και τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω , ποσό χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ για κάθε άτομο .Τούτο προκειμένου να δοθεί κίνητρο για απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες και να ενισχυθούν οικονομικά οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στο σκοπό αυτόν.

Αρθρο 5

Απαλλαγές και αυτοτελής φορολογία ορισμένων εισοδημάτων

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προτείνεται η αύξηση της απαλλασσόμενης επιφάνειας της κύριας κατοικίας που παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και από τα τέκνα στους γονείς τους, από εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα που προβλεπόταν με τις ισχύουσες διατάξεις, σε διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, όση είναι και η επιφάνεια της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου που απαλλάσσεται από την εφαρμογή του τεκμηρίου διαβίωσης. Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η διεύρυνση της ήδη προβλεπόμενης απαλλαγής του τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, που προκύπτει στις περιπτώσεις αυτές, με σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση του εισοδήματος από ακίνητα των προσώπων αυτών.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τις οποίες, οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαλλάσσοντο της φορολογίας και φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθόσον σήμερα δεν υφίσταται ιδιαίτερος λόγος για την απαλλαγή του εισοδήματος αυτού που αποκτούν οι Τράπεζες από τη φορολογία, αλλά και για λόγους απλοποίησης του φορολογικού συστήματος ιδιαίτερα μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προτείνεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των επιδομάτων της πολύτεκνης μητέρας. Με την απαλλαγή αυτή παρέχεται περαιτέρω στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, προστίθενται, στα ισχύοντα μέχρι τώρα εισοδήματα και το εξωιδρυματικό και τα προνοιακά επιδόματα, τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ορίου του εισοδήματος που μπορεί να αποκτούν τα πρόσωπα (τέκνα, γονείς, αδέλφια κλπ.), προκειμένου να θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση των οικογενειών αυτών που βαρύνονται με άτομα με αναπηρίες, στα οποία καταβάλλονται εξωϊδρυματικά και προνοιακά επιδόματα και τα οποία δεν φορολογούνται ή δεν θεωρούνται εισόδημα.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, προστίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, νέα περίπτωση με την οποία προτείνεται για τους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής να μη θεωρείται εισόδημα και να μην υπόκειται σε φόρο το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που ανήκει στην ιδιοκτησία τους και το οποίο τους χορηγείται για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του οργάνου που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση μουσικών έργων. Η διάταξη αυτή αποβλέπει στη φορολογική ελάφρυνση των μουσικών αυτών, δεδομένου ότι, επιβαρύνονται οι ίδιοι με τις ως άνω δαπάνες των μουσικών αυτών οργάνων που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση μουσικών έργων.

Εξάλλου, για το θέμα αυτό έχουν εκδοθεί αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, με τις οποίες κρίθηκε ότι το ειδικό αυτό επίδομα που χορηγείται στους μουσικούς δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθόσον δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, αφού χορηγείται για αντιμετώπιση των δαπανών που πραγματοποιεί ο μουσικός για τα μουσικά αυτά όργανα.

6. Με την παράγραφο 6 προτείνεται η επέκταση της αυτοτελούς φορολογίας που ισχύει ήδη για τις επιβραβεύσεις των αθλητών από το Δημόσιο και στις πάσης φύσεως χορηγίες που καταβάλλονται από οποιονδήποτε (επιχειρήσεις κτλ.) στους αθλητές εθνικών ομάδων που πέτυχαν διεθνείς στόχους ατομικώς ή ομαδικώς και αποσκοπεί στην επιβράβευση των αθλητών αυτών, στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και στην τόνωση του αθλητισμού.

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ. Με το νέο εδάφιο, για τα φυσικά πρόσωπα και για τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες κτλ.) με την καταβολή του φόρου 20% στα εισοδήματα της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου (ποσά που καταβάλλονται από τον μισθωτή, προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου μόνου ή μαζί με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει) δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή τους, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Η υπαγωγή του εισοδήματος αυτού στις γενικές διατάξεις αποβλέπει στη συμμετοχή των φορολογουμένων αυτών στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τη συνολική φορολογική δυνατότητά τους.

8. Με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 57 του ΚΦΕ που προέβλεπε παρακράτηση φόρου 10% στο επίδομα της πολύτεκνης μητέρας.

Η κατάργηση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος του επιδόματος αυτού που προτείνεται με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

9. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού επέρχεται νομοτεχνική τακτοποίηση και ορίζεται, πλέον ρητά, ότι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα της πτωχευτικής περιουσίας είναι ο σύνδικος πτώχευσης, όπως αυτό έχει γίνει δεκτό και από τη διοίκηση.

10. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, διότι οι διατάξεις αυτές έχουν καταστεί ανενεργείς λόγω του γεγονότος ότι το ύψος του εισοδήματος των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ που αναφέρει η διάταξη είναι αφορολόγητο, και κατά συνέπεια δεν οφείλεται φόρος.

Αρθρο 6

Αυτοτελής φορολογία τόκων καταθέσεων και ομολόγων.

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση, με συντελεστή 10%, στους τόκους που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά.

Ειδικά όταν δικαιούχοι των ως άνω εισοδημάτων είναι νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, με την ως άνω φορολόγηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, αλλά τα υπόψη εισοδήματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, συμψηφιζομένου του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί. Η ρύθμιση αυτή γίνεται προκειμένου να μην υφίσταται διακριτική φορολογική μεταχείριση των πιο πάνω εισοδημάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα εισοδήματα που κτώνται στην ημεδαπή και να μην περιορίζεται με τον τρόπο αυτό η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, αρχή την οποία επιτάσσει το κοινοτικό δίκαιο (Συνθήκη Ίδρυσης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 καταργούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000, σύμφωνα με τις οποίες, οι τόκοι των ομολογιών που εκδίδουν εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και η πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, αντιμετωπίζονταν όπως και οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην αλλοδαπή. Δηλαδή, οι δικαιούχοι των τόκων, κάτοικοι ημεδαπής απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.

Με προτεινόμενη κατάργηση οι πιο πάνω δικαιούχοι των τόκων θα φορολογούνται για τα εισοδήματα αυτά αυτοτελώς με παρακράτηση φόρου 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Με τη ρύθμιση αυτή σκοπείται η ύπαρξη ίδιας φορολογικής μεταχείρισης των τόκων που αποκτούν οι κάτοικοι Ελλάδας από ομόλογα που εκδίδονται ε’ιτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τις επιχειρήσεις.

Αρθρο 7

Φορολογία εσόδων από συναλλαγές επί παραγώγων Χρηματιστηρίου.

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ούτως ώστε να καταλαμβάνει και το κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προστίθενται νέοι παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 38 του Κ.Φ.Ε., με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, τα κέρδη αυτά αντιμετωπίζονται όπως και η υπεραξία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της αλλοδαπής, δηλαδή απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού της επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την ίδια αιτία. Αντίθετα, αν δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., απαλλάσσεται παντελώς της φορολογίας, όπως συμβαίνει και με την υπεραξία των πιο πάνω μετοχών.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2533/1997 ως προς τη φορολογία εισοδήματος, για λόγους νομοτεχνικούς (λόγω της πιο πάνω ειδικής ρύθμισης).

Αρθρο 8

Δαπάνες επιχειρήσεων

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η περίπτωση μ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης όλων των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, με αυτές που λειτουργούν εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με τις νέες διατάξεις αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός του νομού στον οποίο λειτουργεί η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιεί τη σχετική δαπάνη.

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 επεκτείνεται και στις χρηματιστηριακές εταιρείες η δυνατότητα σχηματισμού πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, υπολογιζόμενης επί της αξίας που αναγράφεται στα πινακίδια, που εκδίδουν αποκλειστικά προς επιτηδευματίες, και με την προϋπόθεση ότι στα πινακίδια αναγράφονται τα στοιχεία, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τα τιμολόγια.

Η ρύθμιση αυτή γίνεται, γιατί οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, ως εμπορικές επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών, έχουν στην πράξη επισφάλειες από ανεξόφλητους λογαριασμούς.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού προστίθενται νέες παράγραφοι 17 και 18 στο άρθρο 31 του ν.2238/1994 και οι παράγραφοι 17,18,και 19 αναριθμούνται σε 19,20 και 21.

Με την προτεινόμενη παράγραφο 17 προβλέπεται ότι δεν εκπίπτει από το εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία οποιαδήποτε αμοιβή σε χρήμα ή σε είδος όταν η παροχή ή λήψη αυτής επισείει ποινικές ευθύνες ακόμα και στις περιπτώσεις που οι καταβολές αυτών γίνονται στο εξωτερικό. Η παρούσα ρύθμιση εισάγεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α. για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, η οποία έχει κυρωθεί με το νόμο 2656/1998 (ΦΕΚ Α΄ 265/1.12.1998). Άλλωστε και πριν τη ρητή θέσπιση της παρούσας διάταξης, τα ποσά αυτά δεν εξέπιπταν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν καταβάλλονται σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους λειτουργούς, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκπτωσης που τίθενται στο άρθρο. 31 του ν. 2238/1994.

Με την προτεινόμενη παράγραφο 18 προβλέπεται η μη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των ποινικών ρήτρων που καταπίπτουν σε βάρος τους καθώς και των κάθε είδους επιβαλλόμενων προστίμων και χρηματικών ποινών, εξ’ αιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων τους ή παραβάσεων διατάξεων νόμου κλπ.

4. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις ι΄ και ιη΄της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, τα δικαιώματα ή αποζημιώσεις, τα έξοδα για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση, που καταβάλλουν ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπές (θυγατρικές σε μητρικές ή σε άλλες εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον προεγκριθούν από την Επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Είναι γεγονός ότι το θέμα των υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών έχει καταστεί το μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις και φορολογικές αρχές παγκοσμίως, ενώ το θέμα της τεκμηρίωσης που πρέπει να προσκομίσουν οι επιχειρήσεις για να δικαιολογήσουν τις τιμολογήσεις μέσα στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού ομίλου είναι το κύριο σημείο αμφισβητήσεων με τις φορολογικές αρχές.

Πρόσφατα στις 28/7/2006 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ το ψήφισμα του Συμβουλίου της ΕΕ για την αποδοχή ενός Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών στις ενδοομιλικές συναλλαγές στην Ε.Ε.

Ο Κώδικας αυτός έχει στόχο να διευκολύνει το έργο των φορολογικών αρχών αυξάνοντας τη διαφάνεια των εταιριών που συναλλάσσονται με συνδεδεμένες εταιρίες σε άλλα κράτη-μέλη και να μειώσει τις προστριβές μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών.

Τα βασικά σημεία του είναι ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κοινή τεκμηρίωση στα διάφορα κράτη και ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την τεκμηρίωση προηγουμένων ετών, εάν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Ο κώδικας θα εφαρμόζεται σε όλες τις ενδοομολικές συναλλαγές στην Ε.Ε, καθώς επίσης και στις συναλλαγές μεταξύ πολυεθνικών ομίλων που έχουν τη διοίκηση τους στην Ε.Ε και συναλλάσσονται με συνδεδεμένες εταιρίες σε τρίτες χώρες.

Στα πλαίσια του κώδικα αυτού δεοντολογίας θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους στις συναλλαγές εταιριών με άλλες συνδεδεμένες εταιρίες με σκοπό την αποφυγή διενέξεων μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών αρχών.

Εν όψει των ανωτέρω και μέχρι της οριστικής διευθέτησης του θέματος αυτού, η προϋπόθεση προέγκρισης των δαπανών από Επιτροπή που ορίζει η διάταξη του νόμου για την έκπτωση αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν κατέστη εφικτή, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις και προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν κατά την εξέταση των αιτήσεων αυτών (ελεγκτικών διαδικασιών, νομικών θεμάτων κλπ), με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού ανατίθεται ο έλεγχος των υπόψη δαπανών που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 στις επιτροπές που λειτουργούν στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), όπως ισχύει και για τις ίδιες δαπάνες των χρήσεων 2001 - 2004.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης