Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεύτερη πρόσκληση από την ΥΠΕΕ για υποβολή του ισολογισμού χρήσης 2005 και των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] των εταιριών

10 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους που δεν ανταποκρίθηκαν στο υπ. αριθμ. πρωτ. 7170/Δ3Β/10-07-06 έγγραφό μας...

Αθήνα, 08/11/06                                                                                       

Αρ. πρωτ.:13405/Δ3B/

Προς:  Όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους που δεν ανταποκρίθηκαν στο υπ. αριθμ. πρωτ. 7170/Δ3Β/10-07-06 έγγραφό μας.

 

Θέμα: Δεύτερη πρόσκληση υποβολής του ισολογισμού χρήσης 2005 και των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] της εταιρείας σας

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 7170/Δ3Β/……/10-7-2006 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας (πρώτη πρόσκληση) επανερχόμεθα στο ίδιο θέμα, αφενός επειδή μέχρι σήμερα, η εταιρεία σας δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα ως όφειλε στη πρόσκλησή μας και αφετέρου επειδή η προθεσμία που είχε τεθεί, συμπεριλαμβανομένων και των παρατάσεων λόγω της θερινής περιόδου, έχει ήδη παρέλθει.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε, ότι θα πρέπει, εντός χρονικού διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από της λήψεως της παρούσας υπόμνησης, να συμπληρώσετε άμεσα την Υπεύθυνη Δήλωση απογραφής των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] της εταιρείας σας και να μας την υποβάλετε με συνημμένα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς όλων των προγραμμάτων λογισμικού (λειτουργικών και εφαρμογών) που είναι εγκατεστημένα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [Η/Υ] και διακομιστές [SERVERS], μαζί με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης των λογισμικών αυτών, καθώς και φωτοαντίγραφο του ισολογισμού χρήσης 2005 της εταιρείας σας, που υποβάλατε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις προεγκαταστημένων προγραμμάτων  λογισμικού (ΟΕΜ) στους Η/Υ, (με την αγορά τους), θα μας υποβάλετε φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αυτών, όπου θα πρέπει να φαίνεται τόσο η αγορά των Η/Υ (HARDWARE) όσο και η αγορά του σχετικού προγράμματος λογισμικού (SOFTWARE) και μόνο στη περίπτωση που στα εν λόγω τιμολόγια δεν αναφέρονται λεπτομερή στοιχεία για τα προεγκατεστημένα προγράμματα, θα προβαίνετε στην απογραφή όλων των στοιχείων των πιστοποιητικών αυθεντικότητας, που είναι επικολλημένα στους Η/Υ.

Επισημαίνουμε ότι μετά τη παρέλευση του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία μας σύμφωνα και με το πρόγραμμα REGDATA, θα διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους τόσο των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων όσο και του χρησιμοποιούμενου λογισμικού στους Η/Υ και SERVERS, κατά προτεραιότητα στις εταιρείες, που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις μας καθώς και σε αυτές που υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία.

Τα προαναφερόμενα φωτοαντίγραφα, παρακαλούμε να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα, η υπεύθυνη δήλωση απογραφής θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ και SERVERS και είναι σε χρήση σήμερα στην εταιρεία σας και να συμπληρωθούν όλες οι στήλες της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τη γραμμογράφησή μας.

Τέλος σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε, σχετική με το θέμα, πληροφορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-3401062 και 210-3401065 ( από 07.30 έως 15.00)

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης