Αποτελέσματα live αναζήτησης

OEE - Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)

  • Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε θετικό ότι κάποιες απλοποιούν την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ όπως σήμερα ισχύουν, παράλληλα όμως θεωρούμε ότι κάποιες άλλες χρήζουν βελτίωσης γιατί επιβαρύνουν ..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε θετικό ότι κάποιες απλοποιούν την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ όπως σήμερα ισχύουν, παράλληλα όμως θεωρούμε ότι κάποιες άλλες χρήζουν βελτίωσης γιατί επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις αλλά και γιατί ενδεχομένως οδηγούν σε προστριβές με τις φορολογικές υπηρεσίες.


Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου για μία ακόμα φορά δεν εδραιώνουν τον ρόλο των Λογιστών Φοροτεχνικών ως σημαντικό παράγοντα για την εφαρμογή ενός Αξιόπιστου Φορολογικού Συστήματος.

Τα σημεία που κατά την γνώμη μας χρήζουν βελτίωσης είναι τα εξής:

Α. Αρθρο 4 του ΚΒΣ «Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Το συγκεκριμένο Αρθρο εντάσσει τους επιτηδευματίες σε κατηγορίες τηρήσε ως των λογιστικών τους βιβλίων.

Με βάση τον προηγούμενο Κ.Β.Σ. ίσχυαν τα κάτωθι:
Κατηγορία βιβλίων Κύκλος Εργασιών (σε ΕΥΡΏ)


Α 0 - 100.000
Β 100.001 - 1.000.000
Γ >=1.000.001

Στο Σχέδιο Νόμου με τις αλλαγές επί του Κ.Β.Σ. προτείνονται τα εξής:
Κατηγορία βιβλίων - Κύκλος Εργασιών (σε ευρώ)
Α 0 - 150.000
Β 150.001 - 1.500.000
Γ >= 1.500.001

Προτείνεται, να μην υπάρξει αλλαγή στα όρια του κύκλου εργασιών ως κριτήριο για την ένταξη των επιτηδευματιών σε κατηγορία βιβλίων, ενισχύοντας ουσιαστικά την λογιστική παρακολούθηση των εταιριών με τρίτης κατηγορίαςβιβλία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

1. Η τήρηση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας (μέσω της διπλογραφικής μεθόδου) παρέχει καλύτερη πληροφόρηση.

2. Το διπλογραφικό σύστημα αυξάνει τις ελεγκτικές δυνατότητες των φορολογικών αρχών άρα συμβάλει στην μείωση της φοροδιαφυγής.

3. Αναβαθμίζει την λογιστική παρακολούθηση των εταιριών και το λογιστικό
επάγγελμα.


Β. Αρθρο 8 του σχεδίου νόμου που αφορά τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς
Προτείνεται η κατάργηση του στο σημείο που αφορά την επέκταση της εφαρμογής του στην τήρηση των βιβλίων διότι:

1. Δημιουργεί δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος στις μικρές επιχειρήσεις για την αγορά των μηχανισμών.

2. Οι μικρές επιχειρήσεις, που δεν μπορούν ή δεν χρειάζεται να αναλάβουν το κόστος τηρήσεως οργανωμένου λογιστηρίου και οι οποίες ως λογιστή χρησιμοποιούν εξωτερικό συνεργάτη (λογιστικό γραφείο), θα πρέπει να παραδώσουν τον μηχανισμό στο λογιστικό γραφείο. Τα λογιστικά γραφεία με την σειρά τους θα πρέπει να διατηρούν ένα πλήθος μηχανισμών (ένα μηχανισμό για κάθε πελάτη τους γεγονός που ίσως να μην είναι εφικτό). Επίσης θα αναλάβουν και την ευθύνη της φύλαξης αυτών των μηχανισμών. Τέλος διατηρούμε επιφύλαξη αν από τεχνικής άποψης μπορούν να συνδεθούν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί σε ένα εκτυπωτή, ενώ δεν πρέπει να αγνοήσουμε και την πιθανότητα να επιστρέψουν κάποιοι επιτηδευματίες ξανά στο χειρόγραφο σύστημα τηρήσεως βιβλίων, λόγω τεχνικής αδυναμίας ανταπόκρισής τους στο νέο σύστημα.

3. Δεν εξασφαλίζει περαιτέρω δυνατότητες στον μηχανισμό του Υπουργείου για την μείωση της φοροδιαφυγής.

Γ. Αρθρο 30 του ΚΒΣ «Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχειών»

1. Να καταργηθεί από το Αρθρο 30, παρ. 7, εδάφιο 2, περ. γ’, που αναφέρεται στην μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση ενός στοιχείου αξίας άνω των 880 Ευρώ, γιατί έρχεται σ’ αντίθεση με τα όρια που έχουν τεθεί στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Να τροποποιηθεί στο Αρθρο 30 η παράγραφος 3, περ. δ’, που αναφέρει ότι τα βιβλία χαρακτηρίζονται ανεπαρκή όταν δεν εξοφλούνται τιμολόγια αξίας μεγαλύτερης των € 15.000 με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Δηλαδή το όριο των  15.000 ευρω να γίνει  30.000 ευρώ και να επιτρέπεται ο συμψηφισμός πελάτη προμηθευτή ανεξαρτήτως ύψους συναλλαγής όταν αποδεικνύεται
με το Α.Φ.Μ., ότι αφορά το ίδιο ακριβώς πρόσωπο.
Επιπλέον η μη συμμόρφωση στην προαναφερθείσα διάταξη να αποτελεί γενική παράβαση.

3. Να προστεθεί μία επιπλέον παράγραφος (στο Αρθρο 30 παρ. 10 ή στο Αρθρο 29 παρ 4) που ν αναφέρει ότι «Η μη υπογραφή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποιητικών, περιοδικών και εκκαθαριστικών, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων αυτών από λογιστή φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ σύμφωνα με τον Ν.2873 /2000 (ΦΕΚ 285//28122000), καθιστά όλες τις παραπάνω δηλώσεις και οικονομικές καταστάσεις ως μη υποβληθείσες και συνεπώς επιφέρει τις συνέπειες και τα πρόστιμα, που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές, της μη υποβολής».

Δ. Αρθρο 5 του Νόμου 2593/97 «Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ Αντικειμενικό Σύστημα»
Να γίνει διαγραφή, επί της προτάσεως, για τον Ν. 2523/97 στην περίπτωση ζ’της παρ. 8 του Αρθρου 5 που προβλέπει επιβολή προστίμου σε περίπτωση καταχώρησης στα βιβλία αγοράς ή εξόδου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο που δεν αφορά την επαγγελματική εξυπηρέτηση του επιτηδευματία, γιατί δημιουργεί ασάφειες και δεν βοηθάει στην αντικειμενικότητα των παραβάσεων.

Ε. Αρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου «Μεταβατικές Διατάξεις».

Στο Αρθρο 9 του Σχεδίου Νόμου «Μεταβατικές διατάξεις», προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:

1. Στο Αρθρο 38 Ν.2873 ΦΕΚ.285 / 28.12.2000, να καταργηθούν τα υφιστάμενα κατώτατα όρια του κύκλου εργασιών πάνω από τα οποία απαιτείται υπογραφή από λογιστή φοροτεχνικό.

2. Να προστεθεί 3η παράγραφος στο Αρθρο 9 ως εξής:

«Η ευθύνη για τον Έλεγχο της νομιμότητας της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών που παραλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Φορολογικές Δηλώσεις, όπως αυτές αναφέρονται Αρ.38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/28122000). Ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι σύμφωνος με τα στοιχεία του Μητρώου Λογιστή Φοροτεχνικού, που τηρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.»

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης