Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών των τραπεζών

10 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Τροπολογία με την οποία επιβάλλεται αυτοτελής φόρος επί των αποθεματικών των τραπεζών κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». ....

Τροπολογία με την οποία επιβάλλεται αυτοτελής φόρος επί των αποθεματικών των τραπεζών κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης στο νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται αυτοτελής φόρος επί των ακόλουθων κατηγοριών αποθεματικών, που εμφανίζουν οι ημεδαπές τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, κατά τον τελευταίο ισολογισμό που καταρτίστηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2006.

Το ύψος του φόρου ανά κατηγορία αποθεματικού ορίζεται σε:


Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί των αποθεματικών που προέκυψαν από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν, κατόπιν εφαρμογής ρητής διάταξης νόμου ή εγκυκλίου

Δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί των αποθεματικών που προέρχονται από εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και για τα οποία ο παρακρατηθείς φόρος έχει εκπέσει εξ ολοκλήρου από τον αναλογούντα φόρο με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οικείας χρήσης.

Δέκα τοις εκατό (10%) για τα αποθεματικό της προηγούμενης παραγράφου, για τα οποία όμως ο παρακρατηθείς φόρος δεν έχει εκπέσει εξολοκλήρου από τον αναλογούντα φόρο με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί ή έχει παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτό, από τον αυτοτελή φόρο που προκύπτει βάσει των προτεινόμενων διατάξεων.
Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για εκείνα τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν απαλλαχθεί από το φόρο εισοδήματος, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του αρθ. 101 του ν. 1892/1990, περί σχηματισμού αποθεματικών από ανώνυμες εταιρείες στις οριζόμενες περιπτώσεις (υπεραξία μετοχών που προέρχεται από εταιρικό μετασχηματισμό, αύξηση αξίας συμμετοχών, αναπροσαρμογής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων κ.ο.κ.).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις εκτιμάται εφάπαξ αύξηση εσόδων, για τον κρατικό προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ύψους 220 εκατομμυρίων Ευρώ (220.000.000 ) περίπου.

Πηγή expressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης