Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσίευση Προσχέδιου ΔΠΧΠ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε το τελευταίο προσχέδιο του προσωπικού του για ένα έγγραφο διαβούλευσης ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε το τελευταίο προσχέδιο του προσωπικού του για ένα έγγραφο διαβούλευσης  ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το προσχέδιο δημοσιοποιήθηκε σαν δύο φάκελοι.

Ο ένας περιέχει το προσχέδιο του ΔΠΧΠ και ένα προσχέδιο Πρόσκλησης για Σχολιασμό.

Ο άλλος περιέχει ένα προσχέδιο οδηγιών εφαρμογής με τη μορφή  Επεξηγηματικών Οικονομικών Καταστάσεων και μια Λίστα Ελέγχου (Checklist) Δημοσιοποίησης. Το Συμβούλιο δεν έχει ολοκληρώσει την μελέτη του κειμένου, και περαιτέρω αλλαγές θα επέλθουν σε αυτό το προσχέδιο προτού το Συμβούλιο δημοσιεύσει το έγγραφο διαβούλευσης για δημόσιο σχολιασμό αργότερα μέσα στο χρόνο.

Το IASB δεν έχει εγκρίνει αυτό το προσχέδιο. Δημοσιοποιήθηκε μόνον για να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόοδο του project.  Το IASB δεν ζητά σχόλια για αυτό το προσχέδιο και το προσωπικό δεν θα είναι σε θέση να μελετήσει ή να απαντήσει σε τυχόν σχόλια.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης