Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τριά επαγγέλματα κάνουν τον μισό τζίρο του κλάδου υπηρεσιών

8 Νοέμβριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και δικηγόροι καλύπτουν πάνω από το 50% του συνολικού ετήσιου τζίρου του κλάδου της παροχής υπηρεσιών. ...

Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και δικηγόροι καλύπτουν πάνω από το 50% του συνολικού ετήσιου τζίρου του κλάδου της παροχής υπηρεσιών.
Το εντυπωσιακό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη της Στατιστικής Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο της χώρας με σκοπό αφενός τη διερεύνηση της διάρθρωσης των επιχειρήσεων των ερευνώμενων κλάδων και αφετέρου την παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών στον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
Αναλυτικότερα τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης έχουν ως εξής:

- Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους ανέρχεται στις 92.780. Η ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων, κατά ερευνώμενο κλάδο, εμφανίζει τη μεγαλύτερη αναλογία στις δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών με ποσοστό 36,0% και στις νομικές δραστηριότητες με ποσοστό 34,6%. Ακολουθούν τα λογιστικά γραφεία και οι εταιρείες που παρέχουν Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με ποσοστό 12,9%, οι δραστηριότητες παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής και Διαφήμισης με ποσοστά 6,0%, 4,7% και 3,6% αντίστοιχα. Οσον αφορά τις εταιρείες Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων και Ερευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων, καλύπτουν αντίστοιχα το 1,1% και 0,7% του συνόλου των επιχειρήσεων της έρευνας, ενώ οι εταιρείες και τα γραφεία εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού καλύπτουν μόλις το 0,4% του συνόλου.

- Ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των ερευνώμενων κλάδων ανέρχεται για το 2004 στα 8.839.250 χιλ. ευρώ. Το 28,4% του συνολικού τζίρου προέρχεται από τις δραστηριότητες Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, το 23,4% από τις Νομικές δραστηριότητες και το 21,3% από τον κλάδο της Διαφήμισης. Ακολουθούν, με σημαντική διαφορά, οι δραστηριότητες Πληροφορικής με ποσοστό 9,0%, παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με ποσοστό 8,6% και Λογιστικής με ποσοστό 6,6%, ενώ οι εταιρείες Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων και εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού καλύπτουν, αντίστοιχα, μόλις το 1,2%, 0,9% και 0,6% του συνολικού τζίρου.

- Στους 9 κλάδους δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, που καλύπτει η έρευνα για το έτος 2004, απασχολούνται 209.279 άτομα πλήρους και μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων το 30,9% απασχολείται σε επιχειρήσεις Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, το 27,5% σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες που παρέχουν Νομικές Υπηρεσίες και το 13,6% εργάζεται σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες που παρέχουν Φορολογικές Συμβουλές. Οι επιχειρήσεις παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών απασχολούν το 8,5% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους απασχολούμενους στις εταιρείες Πληροφορικής και Διαφήμισης ανέρχονται στο 7,5% και 7,2% αντίστοιχα. Τη μικρότερη αναλογία απασχόλησης εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων και έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων με αντίστοιχα ποσοστά 2,2%, 1,6%, και 1,0%.

- Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ανέρχονται για το 2004 σε 1.344.191 χιλ. ευρώ. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι δαπάνες προσωπικού στον κλάδο Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών αποτελούν το 22,2% των συνολικών δαπανών, ενώ στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Νομικών Υπηρεσιών όπως και σε αυτόν της Πληροφορικής τα ποσοστά δαπανών προσωπικού κυμαίνονται στα 17,7% και 14,9% αντίστοιχα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι δαπάνες προσωπικού στους κλάδους Λογιστικής, παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαφήμισης καλύπτουν αντίστοιχα το 13,5%, 13,0% και 12,5%, ποσοστά που είναι μικρότερα συγκριτικά με το ποσοστό στον κλάδο Πληροφορικής, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λογιστικής και παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών έχουν μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων. Τέλος, τα ποσοστά δαπανών στους κλάδους Τεχνικών Δοκιμών και Αναλύσεων, εξεύρεσης και προμήθειας προσωπικού και έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων ανέρχονται στα 2,8%, 2,3% και 1,1% αντίστοιχα.
Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης