Αποτελέσματα live αναζήτησης

Και τέταρτη παράταση για τον φόρο 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

14 Δεκέμβριος 2013
Τροπολογία κατατέθηκε εχθές στην βουλή με την οποία παρατείνεται η διάταξη για την επιβολή φόρου (20%) στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο φόρος θα επιβληθεί από 1.1.215 αντί 1.1.2014.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  στο σχέδιο νόμου «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65) προβλέφθηκε η επιβολή ειδικού φάρου ύψους 20% στις διαφημίσεις, που προβάλλονται από την τηλεόραση. Η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονομική κατάσταση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και δη τόσο των επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και των διαφημιστών και των διαφημιζόμενων.

Για τους λόγους αυτούς η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης έχει διαδοχικά μετατεθεί για την 1.1.2014. Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης μετατέθηκε αρχικώς για την 1.1.2012 με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α' 212), εν συνεχεία για την 1.1.2013 με την παράγραφο 9 του όρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και τέλος για την 1.1.2014 με το άρθρο 22 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α' 256), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α' 98).

Οι λόγοι που επέβαλλαν τη μετάθεση της έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει, αντίθετα επιτείνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα τυχόν εφαρμογή της από την 1.1.2014 να δύναται να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στη βιωσιμότητα των τηλεοπτικών σταθμών και των διαφημιστικών εταιρειών, με κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους, να χαθούν
εκατοντάδες θέσεις εργασίας, καθώς και σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική συνοχή και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
 
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου μετάθεση της έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 για έναν επιπλέον χρόνο. Προς τον σκοπό αυτόν με την προτεινόμενη τροπολογία τίθεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω διάταξης η «1.1.2015» αντί της ισχύουσας σήμερα «1.1.2014»

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α' 212) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31), και με το άρθρο 22 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α" 256), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α' 98), και το οποίο τροποποιείται με την προτεινόμενη τροπολογία, έχει ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από «1.1.2014».

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α' 212), και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π. (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31), και με το άρθρο 22 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α" 256), η οποία κυρώθηκε με το όρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντί της ημερομηνίας «1.1.2014» τίθεται η ημερομηνία «1.1.2015».

 
Αριθμ. 315/31/2013

 
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

Α. Με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, μετατίθεται, από την 1-1-2014 στην 1-1-2015, η έναρξη ισχύος της διάταξης για την επιβολή του ειδικού φόρου (20%) στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται, επί του κρατικού προϋπολογισμού, απώλεια εσόδων για το έτος 2014, από τη μετάθεση για την 1-1-2015, της επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αθήνα,0 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Διευθυντής


Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχεται, επί του κρατικού προϋπολογισμού, απώλεια εσόδων για το έτος 2014, από τη μετάθεση για την 1-1-2015, της επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α' 65) προβλέφθηκε η επιβολή ειδικού φάρου ύψους 20% στις διαφημίσεις, που προβάλλονται από την τηλεόραση. Η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονομική κατάσταση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και δη τόσο των επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και των διαφημιστών και των διαφημιζόμενων.

Για τους λόγους αυτούς η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης έχει διαδοχικά

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης