Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χωρίς φόρο τελικά η διανομή κερδών στις εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία

13 Δεκέμβριος 2013

Ίσως θυμόσαστε τους προβληματισμούς μας σχετικά με τη νομοθετική αστοχία του ν. 4172/2013 που αφορούσε στη διανομή κερδών των εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Μέσα από το άρθρο μας με τίτλο «Επιβάρυνση για τις Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο νέος Κ.Φ.Ε.», αφενός είχαμε παρουσιάσει το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, αφετέρου είχαμε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και την άδικη φορολόγηση των συγκεκριμένων εταιρειών. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος της σύνταξης του άρθρου αυτού.

Στην κατακλείδα του άρθρου μας τονίζαμε ότι οι διαπιστώσεις μας προέκυπταν από την προσεκτική ανάλυση των υφιστάμενων διατάξεων του νόμου 4172/2013, όπως ίσχυε, και αποτελούσαν την προσωπική άποψη της επιστημονικής ομάδας. Αναγνωρίζαμε βέβαια την πιθανότητα λόγω της απλοποίησης του νέου Κ.Φ.Ε. κάποιες διατάξεις να μην είχαν τύχει της απαραίτητης προσοχής από το νομοθέτη και ελπίζαμε σε διόρθωση μέσα από την τελική διαμόρφωση του νέου Κ.Φ.Ε.

Οι έντονες αντιδράσεις μας, ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αλλά ο προβληματισμός ταυτόχρονα ολόκληρου του κλάδου των λογιστών-φοροτεχνικών, τελικά έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη βουλή το ζήτημα λύθηκε.

Ας δούμε τις διατάξεις που αφορούν το θέμα της και την αιτιολογική έκθεση:

Ι. Σχέδιο νόμου (με κόκκινο χρώμα τονίζονται οι προσθήκες):

«Άρθρο 47. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο. Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

4. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Δεύτερου».


ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση:

«Με την περίπτωση α’ της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 ώστε τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.

Επίσης, ορίζεται με την περίπτωση γ’ ότι τα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου των άρθρων 21 έως 28 του Κεφαλαίου Γ’ που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρο 64 του ν.4172/2013».


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης