Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δείτε συνοπτικά όλες τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο μαζί με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

13 Δεκέμβριος 2013

Αναλυτικά οι νέες διατάξεις που εισάγει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή.

Θεσπίζεται, από 1-1-2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31-12-2013.

Ειδικότερα:
1. Προβλέπεται ότι, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και στα
εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν
παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει ως άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στο φόρο. (άρθρο 1)

2. Προσδιορίζονται τα πρόσωπα και οι οντότητες που υπόκεινται σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., και διευκρινίζεται ο τρόπος επιμερισμού του νέου φόρου μεταξύ του ψιλού κυρίου και επικαρπωτή, με βάση την ηλικία του επικαρπωτή, αν είναι φυσικό πρόσωπο κ.λπ. (άρθρα 2-3)

3. α. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί των:
• Κτισμάτων
• Ειδικών κτιρίων (σταθμούς αυτοκινήτων, γεωργικές και κτηνοτροφικές αποθήκες, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια κ.λπ.)
• Γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα) και
• Γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (γήπεδα).
Για κάθε κατηγορία κτισμάτων και γηπέδων εφαρμόζεται ξεχωριστός τύπος υπολογισμού του φόρου, με βάση τα μνημονευόμενα επιμέρους χαρακτηριστικά.
β. Καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του συμπληρωματικού φόρου για κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και για κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα. (άρθρα 4 και 5)

4. Ορίζεται ότι:
α. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 31 του ν.4174/2013, δηλαδή ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ενέργεια.
β. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβλήθηκαν από το 2005 μέχρι 2014 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και των ετών 2013 και
2014 όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Τα στοιχεία που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014.

γ. Από 1-1-2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, εφόσον υπάρχει μεταβολή στα οριζόμενα δικαιώματα που διέπουν αυτά, μέσα σε τριάντα ημέρες από την
ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. (άρθρο 6)

5. α. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης ή και απαλλαγής φυσικών προσώπων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ σε νομικά πρόσωπα μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου. Συγκεκριμένα.
i) Η έκπτωση κατά 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 €, προσαυξημένο κατά 1.000 € για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχει ο ίδιος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα δεν υπερβαίνει τα 150 μ2 .
• Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ii) Η έκπτωση κατά 100% (απαλλαγή) παρέχεται όταν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και  ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία (3), ή ii) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία άνω του 80%.

iii) Η αναστολή πληρωμής, για ένα έτος, παρέχεται σε νομικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
• Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.
• Ο ανωτέρω συνολικός κύκλος εργασιών παρουσιάζει μείωση άνω του 30%, σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και
• Δεν έχουν ή δεν ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές, προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ίν) Οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση της έκπτωσης και της αναστολής πληρωμής, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

β. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. εξοφλείται εφάπαξ ή σε δόσεις. (άρθρα 7 και 8)

6. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. επέρχονται οι αναγκαίες νομοθετικές βελτιώσεις και συμπληρώσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), που καθορίζει τη διαδικασία
προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου κ.λπ. Συγκεκριμένα:

α. Προστίθεται νέο άρθρο (65Α) στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

• Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία εάν ο συμβολαιογράφος στα συμβόλαια που συντάσσει δεν μνημονεύει και δεν επισυνάπτει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης από το οποίο να προκύπτει ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τόσο για το συγκεκριμένο ακίνητο, όσο και για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος κατά τα προηγούμενα έτη. Το ίδιο ισχύει και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

• Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται τα αναφερόμενα εμπράγματα δικαιώματα, εάν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται το προαναφερόμενο Πιστοποιητικό.

• Επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 Ευρώ, για κάθε παράβαση, στους συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

• Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει, με απόφαση του, τον τύπο και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Προστίθενται δύο (2) παράγραφοι στο άρθρο 50, με τις διατάξεις των οποίων ορίζεται ότι:

• Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νομικού προσώπου που τελεί σε εκκαθάριση κ.λπ., ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.

• Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν. (άρθρο 9)

7. Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου, από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει σε μετρητά, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και
ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο, με την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και την έκδοση σχετικής απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. (άρθρο 10)

8. Μειώνεται, από 1-1-2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας, οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. (Σήμερα ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 Ευρώ
τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της). (άρθρο 11)

9. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3427/2005 αναφορικά με τους υπόχρεους και τον τρόπο υποβολής δήλωσης στοιχείων των ακινήτων. (άρθρο 12)

10.α. Καταργούνται, από 1-1-2014, οι διατάξεις των άρθρων 27 - 50 του ν.3842/2010, που αναφέρονται στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με τις μνημονευόμενες εξαιρέσεις.

β. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου. Μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται το ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων από τη φορολόγηση της
ακίνητης περιουσίας που αποδίδονται στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων, για την κάλυψη αναγκών τους. (Σε πραγματικές τιμές δεν υφίσταται ουσιαστική μεταβολή στα έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού λόγω της αναπροσαρμογής, προς τα πάνω του ύψους των εσόδων από τη συγκεκριμένη πηγή). (άρθρο 13)

Κεφάλαιο Β
Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη χορήγηση οικονομικής παροχής από μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), καθώς και λοιπά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:


1. Προβλέπεται, ετήσια οικονομική παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, από μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής
της. (άρθρο 14)

2. Προβλέπεται ότι, ο επιβαλλόμενος φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα εξαντλεί κάθε υποχρέωση της
αλλοδαπής εταιρείας έναντι μόνο οποιουδήποτε φόρου εισοδήματος, στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό, από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια, αντί και έναντι οποιουδήποτε φόρου,
τέλους, εισφοράς ή κράτησης που ισχύει. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους μνημονευόμενους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών. (άρθρο 15)

3. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 (λήγει 31-12-2013) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2000 κ.ε., και με τα
υφιστάμενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). (άρθρο 16)

4. Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985, αναφορικά με την ελεύθερη μεταβίβαση ειδών, μετά την πάροδο 10ετίας από την ατελή παραλαβή τους αφορά και τα είδη, συμπεριλαμβανομένων
των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. (άρθρο 17)

5. α. Επανακαθορίζονται τα ποσά που εκπίπτουν από το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος και τα οποία αφορούν σε παρακρατηθέντες φόρους που μνημονεύονται από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του
ν.2238/1994. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται το οικονομικό έτος 2014 (φορολογική χρήση 2013).

Bi. Δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους φορολογικές προσαυξήσεις που έχουν υπολογισθεί μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ή έκδοσης φύλλου ελέγχου
φορολογίας εισοδήματος, στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού
ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς προς έλεγχο υποθέσεις καθώς και στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

ii) Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν την φορολόγηση των εξόδων κίνησης, που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

γ. Επανακαθορίζονται οι διαχειριστικές περίοδοι αναφορικά με τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Σε περίπτωση μη
διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό
(10%) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.

δ. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 όπως ισχύει σχετικά με την έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα έχουν εφαρμογή και στις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της
Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30-6-2014. (άρθρο 18)

6. Ρυθμίζονται ειδικότερα οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων προστίθεται στις κατηγορίες θεμάτων σχετικά με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα οποία ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση, και ο καθορισμός των εξόδων
μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, των μελών του Συμβουλίου, που καλούνται από το εξωτερικό, εφόσον δεν έχει οριστεί άλλου είδους αποζημίωση.

Παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής ρύθμισης των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον ανωτέρω σκοπό. (άρθρο 19)

7. α. Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Καταργείται το άρθρο 7 του ν.4111/2013, αναφορικά με τη δυνατότητα παραμονής των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας τους. γ. Παρατείνεται έως 15-12-2013 η προθεσμία για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

δ. Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής που συγκροτείται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβής συμβάσεων.

ε. Παρατείνεται έως 31-12-2014, η με χωρίς αμοιβή παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

στ. Παρατείνεται, μέχρι 31-12-2014 (λήγει 31-12-2013), η δυνατότητα στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών
πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης μελετών με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 60.000 Ευρώ, με πρόχειρο διαγωνισμό μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ και με τακτικό διαγωνισμό άνω των 100.000
Ευρώ. (Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). (άρθρο 20)

Κεφάλαιο Γ
Τροποποιούνται με το Κεφάλαιο Γ του υπό ψήφιση νομοσχεδίου διατάξεις του ν.4172/2013 τόσο για νομοτεχνικούς λόγους, όσο και για λόγους εναρμόνισης με τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις του ν.2238/1994,
όπως ισχύει. (άρθρα 21 - 26)
(δείτε αναλυτικά πως τροποποιείται ο νόμος 4172/2013)

Κεφάλαιο Δ
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) καθώς και λοιπά θέματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστάται, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ23 - Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κράτους.
Επίσης, καθορίζεται η οργανική διάρθρωση της συνιστώμενης Διεύθυνσης (αποτελείται από 4 τμήματα) καθώς και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της.

β.ί) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους συνιστώνται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ. Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν με απόσπαση
υπαλλήλων και Προϊσταμένων του Γ.Λ.Κράτους σε αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου θέση, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

ii) Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

iii) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γ.Λ.Κράτους που θα αποσπαστούν στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύεται στο Γ.Λ.Κράτους. Οι αποσπώμενοι
υπάλληλοι διατηρούν το βαθμολογικό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσης τους.

iv) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αποδίδει στους φορείς προέλευσης τις εκάστοτε οφειλόμενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται σ' αυτόν.

γ. Καταργούνται δύο (2) Διευθύνσεις και επτά (7) Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γ.Δ.Κράτους,

δ. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

ε) Προβλέπεται ότι, οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δημοσίου Χρέους εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών. Οι πληρωμές διενεργούνται από την αρμόδια Διεύθυνση των Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ.Κράτους (Δ24) και τακτοποιούνται με την έκδοση τακτικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια διαδικασία διενεργούνται και οι εγγραφές των πιστωτικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.

ii) Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι την 31-12-2014, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
στ. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. (άρθρο 27)

2. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου. Συγκεκριμένα:
α. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

β. Συνιστώνται στις Υ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, δύο (2) Γραφεία, ήτοι εκκαθάρισης δαπανών και λογιστικό και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

γ. Καθορίζονται οι προθεσμίες αποστολής από τους Διατάκτες στις οικείες Υ.Δ.Ε. των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή τους και θεώρησης των εκδιδόμενων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δαπανών των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους και πριν την καταχώρηση του
προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.).

ε. Συμπεριλαμβάνονται στην καθοριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του και τα ποσά που αφορούν: ί) κατασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1-1-2012 σε βάρος των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην
εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του και ii) δάνεια που έχουν συναφθεί από τον φορέα, κατά το μέρος που οι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.λπ. (άρθρα 28 και 29)

3.α. Θεσπίζεται Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας, σύμφωνα με το οποίο, επιτρέπεται η μετάταξη / μεταφορά μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) υπαλλήλων
των ο.τ.α. α' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ν.π.ι.δ.), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ν.π.ι.δ.) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.π.ι.δ.) σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη της
μετάταξης / μεταφοράς, θέσεις αντίστοιχου κλάδου /ειδικότητας άλλων ο.τ.α. α βαθμού ή των προαναφερόμενων φορέων.

β. Καθορίζονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κατά τα ανωτέρω μετάταξη / μεταφορά προσωπικού. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

Οι φορείς υποδοχής υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογημένα αιτήματα, στα οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη κον αναγκαίων πιστώσεων.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη / μεταφορά υπαλλήλων καθορίζονται με κ.υ.α.

Το προσωπικό που μετατάσσεται / μεταφέρεται σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τίθεται σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός μηνός (από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του διαστήματος αυτού. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης, ενώ μετά το πέρας αυτής, το φορέα υποδοχής. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, το εν λόγω προσωπικό δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, χωρίς αίτησή του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

Κατ' εξαίρεση, για την εν λόγω μετάταξη / μεταφορά προσωπικού δεν απαιτείται η έκδοση ΠΥΣ ούτε εφαρμόζεται ο περιορισμός προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών για το χρονικό διάστημα του διμήνου που
προηγείται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. (άρθρο 30)


Κεφάλαιο Ε
Ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχων Τυχεροτν Παιγνίων (ΕΕΕΠ), την ευθύνη μελών ΔΣ θυγατρικών του ΕΟΜΜΕΧ κ.λπ.

1.α. Ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες καθίσταται δυνατή η παραχώρηση της χρήσης των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία, στα οποία έχουν προστεθεί έργα
για τα οποία δεν υφίσταται άδεια της αρμόδιας Αρχής. (Προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση νομιμοποίησής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

β. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθμένα για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακόμα και στην περίπτωση που στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής.

γ. Επικαιροποιείται το χρονοδιάγραμμα έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4182/2013. (άρθρο 31)

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4182/2013 αναφορικά με το νέο Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών. (άρθρο 32)

3. α. Συμπληρώνεται το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 και προστίθενται στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου ακινήτων (15% επί της αξίας αυτών):
i) οι Α.Ε.Ε.Α.Π., οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,
ii) οι οριζόμενες θυγατρικές τους εταιρείες,
iii) οι μικτές εταιρείες διαχείρισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίοι και
iv) οι ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

β. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του άρθρου 20 του ν. 2065/1992 σχετικά με την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων και οι Α.Ε.Ε.Α.Π.

γ. Προβλέπεται ότι, κατά τον υπολογισμό του φόρου που καταβάλουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.3 του ν.2778/1999, όπως ισχύει, δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν
άμεσα ή έμμεσα οι οριζόμενες κατηγορίες θυγατρικών εταιρειών τους, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους. (άρθρο 33)

4. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται επίσης διατάξεις, αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στα εξής κατά βάση
σημεία:
α. Τα μέλη που δύναται να συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, εξαιρούνται από την αναστολή άσκησης οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος. Στην Τριμελή Επιτροπή
Ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν και μέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης.

β. Ο αριθμός των αποζημιούμενων συνεδριάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, τις δύο (2) βδομαδιαίως, δηλαδή τις ενενήντα έξι (96) συνεδριάσεις ετησίως (το ισχύον ανώτατο όριο ανέρχεται στις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως). Το ως άνω όριο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ. Επεκτείνεται η δυνατότητα απόσπασης στην Ε.Ε.Ε.Π., και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, καθώς και στους δικηγόρους που υπηρετούν στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση έμμισθης εντολής.

δ. Προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης, από την Ε.Ε.Ε.Π, υπηρεσιών εξειδικευμένων δικηγόρων στον Αρειο Πάγο, για την διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων, ή και την παροχή συμβουλών
και γνωμοδοτήσεων.

ε. Ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, από την Ε.Ε.Ε.Π.

στ. Στο πλαίσιο των θεμάτων που καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων προστίθενται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο (ωράριο λειτουργίας και προϋποθέσεις
πιστοποίησης των απασχολουμένων ή συνεργαζομένων με τις επιχειρήσεις καζίνο).

ζ. Επεκτείνεται από την οριζόμενη ημερομηνία η αρμοδιότητα ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

η. Θέματα που άπτονται της λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο (η ακριβής θέση του καζίνου, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους) μπορούν να ρυθμίζονται από την
έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (από 11- 09-2013) με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. αντί του οικείου Υπουργού που ισχύει.

θ. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του αρ.7 του ν. 4038/2012, σχετικά με την κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πραγματοποίηση μετατάξεων έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων, καθώς και αποσπάσεων
υπαλλήλων προς την Ε.Ε.Ε.Π., παρατείνεται εκ νέου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (Έληξε 05-10-2013) (άρθρο 34)

5. α. Συμπληρώνονται υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4002/2011 αναφορικά με τη λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής - Ελέγχου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται Α.Φ.Μ. για τη λειτουργία της
Επιτροπής, καθώς και η καταβολή αμοιβής στην Ε.Ε.Ε.Π. όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της κ.λπ.

β. Αναστέλλεται, από 22-11-2013 η εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, αναφορικά με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα που προέρχονται από τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω
ραδιοτηλεοπτικών μέσων. (άρθρο 35)

6. Τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως 26-11-2014 (έληγε στις 26-11-2013) η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών των οικοδομικών
συνεταιρισμών με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 κ.λπ. (άρθρο 36)

7. α. Για τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα εξακολουθούν να καταβάλουν τη μισθοδοσία του προσίοπικού τους εκτός της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών αναστέλλεται η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικά για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005 (μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) καθώς και για τα ΝΠΔΔ, για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω,
αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Προβλέπεται ότι, οι μετακινήσεις, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, του προσωπικού των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου από
αυτό όργανο.

γ. Προβλέπεται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και των λειτουργικών εν γένει δαπανών του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΟΘΕ), από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, καταργείται η επιχορήγηση του ΚΕΠΟΘΕ από το ΛΟΤΤΟ. Τα ανωτέρου έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1- 2013. (άρθρο 37)

8. α. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.4038/2012, από την 1-1-2010 μέχρι και τη λύση τους και τον διορισμό των εκκαθαριστών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994 (περί ευθύνης των διοικούντος νομικά πρόσωπα), όπως
ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού
για τη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρείες πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. Πράξεις και μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής
είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρείες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευθύνη του ειδικού διαχειριστή που έχει τεθεί για το μεταβατικό στάδιο από την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ και έως την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, και προβλέπεται ότι, κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο της εδικής διαχείρισης, υπέχει αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για κάθε ζημία που προξένησε στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο ειδικός
διαχειριστής δεν υπέχει αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη έναντι τρίτων, για πράξεις ή παραλείψεις του, για τις οποίες όμως ευθύνεται προς αποζημίωση το Δημόσιο.

γ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4152/2013. Μεταξύ άλλων, στην παράγραφο Γ του ν. 4152/2013 που αφορούν στο επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η άρση της
προϋπόθεσης κατοχής πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής για την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων εκτιμητών κ.λπ. (άρθρο 38)

9. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2963/2001, όπως ισχύει και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Ορίζεται ότι, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών και δημοσίων ΚΤΕΟ απαιτείται, εφεξής, διαπίστευση αυτών, ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από την αυτοτελή λειτουργική
μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ε.ΣΥ.Δ.» του ν.π.ι.δ. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π. ή άλλο ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρίοπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020. (Σήμερα απαιτείται πιστοποίηση των ιδιωτικών και δημοσίων ΚΤΕΟ κατά το Πρότυπο ISO 9001 από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους μέλους της Ε.Ε.).

β. Η κατά τα ανωτέρω διαπίστευση των ΚΤΕΟ πρέπει να συντελεστεί εντός της ρητά οριζόμενης προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία
Τεχνικού Ελέγχου μέχρι τη διαπίστευσή τους.

γ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, επίσης, είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ και πριν τη διαπίστευσή του, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Παράλληλα, καταργούνται οι προβλεπόμενες με τον προαναφερόμενο νόμο προϋποθέσεις σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ΚΤΕΟ πριν την πιστοποίηση αυτο'ίν ή πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. (άρθρο 39)

Κεφάλαιο ΣΤ

1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), που ισχύει από 1-1-2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία:

• Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενιάιο ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο Κ.Φ.Δ.

• Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.

• Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, για την είσοδο του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή των οργάνων της ΕΑ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

• Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να διαλαμβάνει διασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής.

• Ενισχύονται τα διασφαλιστικά μέτρα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 Ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 Ευρώ.

• Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

• Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή αναστέλλεται.

• Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν παραβάσεις φοροδιαφυγής.

• Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα).

• Θεσπίζεται υποχρέωση στους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008, να εκδίδουν ετήσιο πιστοποιητικό ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από τις ελεγχόμενες εταιρείες (α.ε., ε.π.ε., υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων). Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την δίωξη και τιμωρία των ελεγκτών με τις διατάξεις του ν.3693/2008 και την επιβολή προστίμου σε βάρος της ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από 5.000 μέχρι 40.000 Ευρώ, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων (προβλέπεται πρόστιμο από 10.000
μέχρι 100.000 Ευρώ).

• Συμπληρώνονται οι μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. (άρθρα 40-51)

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται χωρίς ουσιώδεις μεταβολές διατάξεις του ν.4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. (άρθρο 52)

3. Αφαιρείται από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων η αρμοδιότητα προληπτικού και προσωρινού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. (άρθρο 53)

4. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου καθώς και των επιμέρους διατάξεων αυτού. (άρθρο 54)Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης