Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές αλλαγές που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

13 Δεκέμβριου 2013 Σχόλια

Στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες σημαντικές διατάξεις:

Ι. Μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3%

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, ορίζεται σε τρία τοις εκατό 3%, ο φόρος μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, ποσοστό που θα ισχύει για μεταβιβάσεις που θα διενεργούνται μετά την 1.1.2014. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις μεταβιβάσεις που γίνονται από χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά).

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:

[Άρθρο 11 - Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
1.    Η περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 ( A’ 294) αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. »
2.    Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για μεταβιβάσεις που διενεργούνται από την 1.1.2014.]


ΙΙ. Τριετής οικονομική παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα επί του άρθρου 14:
 Είναι διαχρονικά σταθερή η βούληση του Ελληνικού Δημοσίου να συμβάλλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των πλοίων.
Το Ελληνικό Δημόσιο επί πολλά έτη τηρεί το ιδιαίτερο κανονιστικό καθεστώς φορολογίας πλοίων του ν.27/1975, ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν.δ.2687/1953 περί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό την ισχύ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος.
Γνωρίζοντας την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει με κάθε τρόπο στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και παράλληλα την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει αποφασιστικά, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται τριετής οικονομική παροχή αυτής προς το Ελληνικό Δημόσιο για τα έτη 2014, 2015, 2016, σε συνέχεια της πρόσφατης φορολογικής υποχρέωσης με τις διατάξεις του ν. 4110/2013 για καταβολή φόρου πλοίων που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται από την Ελλάδα.
Με την ψήφιση του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει για τα επόμενα τρία έτη 90 έως 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιπλέον των ποσών που θα εισπραχθούν από τους φόρους πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία του ν. 27/1975 σ’ αυτή την τριετία. Στην ίδια τριετία, μετά και την ψήφιση της παραπάνω παροχής, υπολογίζεται ότι τα έσοδα από φόρους πλοίων συνολικά πρόκειται να ανέλθουν στο ποσό των πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων ευρώ.

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:

[Άρθρο 14 - Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

1.    Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τα πλοία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:

α. Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 καθώς και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χωρητικότητας του ιδίου νόμου καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία παραπάνω έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου 5 του Ν. 27/1975.

β. Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα  τρία επόμενα έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης ια κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975, όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 26 του ν.27/1975.

2.    H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.27/1975.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση  που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από κοινού από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή της παροχής  του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή της παροχής που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του  συγκεκριμένου πλοίου.

3.    Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση της παροχής του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που έχει παραλάβει και τις αντίστοιχες ετήσιες δηλώσεις του φόρου πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στην παροχή του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία ή στην ημεδαπή πλοιοκτήτρια.

4.    Για τον υπολογισμό του ποσού της παροχής του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο συνολικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.

5.    Για τον υπολογισμό και την καταβολή της παραπάνω παροχής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό ΙΜΟ, το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση, θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της προηγούμενης φορολογικής χρήσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας 2014-2016 με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) του ετήσιου οφειλόμενου ποσού παροχής και το άλλο ένα δεύτερο (1/2) αυτής καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου εκάστου έτους.
Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος ποσού παροχής, κάθε υπόχρεος θα λαμβάνει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστικών εταιρειών, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

6.    Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση της, κατά το παρόν άρθρο, παροχής παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται η παροχή.

7.    Η παροχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77).

8.    Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία καταβολής αυτής και κάθε σχετικό θέμα για την καταβολή της.


ΙΙΙ. Παράταση του μέτρου της απόσυρσης έως το τέλος 2014

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα επί του άρθρου 16:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχημάτων και συγκεκριμένα:
Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 ορίζεται νέα προθεσμία, η 31η Δεκεμβρίου 2014 για τον τελωνισμό και την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων των οχημάτων, στο πλαίσιο της ειδικής ρύθμισης της απόσυρσης για λόγους ενίσχυσης της αγοράς του αυτοκινήτου. Επίσης, η προθεσμία αυτή θα ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α), τελωνισμένα δηλαδή οχήματα από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων για τα οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφόσον ταξινομηθούν σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.
Με τις παραγράφους 2 και 3 παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20.12.2014.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015, ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να επιστραφεί το τέλος ταξινόμησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου  1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011. Η πρόβλεψη καταληκτικής ημερομηνίας είναι αναγκαία για την εκτίμηση των  προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων και για την αποφυγή δημιουργίας επί μακρόν διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:

[Άρθρο 16 - Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων
1.    Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 ( Α’ 212), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και 31.12.2014.
2.    Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2014.»
3.    Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011,  αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκί¬νητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομέ¬νων προηγουμένων ετών.»
4.    Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και  τις 31.12.2015.»
5.    α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 και της παραγράφου 5 του ν.3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2014. Η προθεσμία αυτή, εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2014.


ΙV. Αλλαγές στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα επί του άρθρου 18:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιχειρείται η απαλοιφή της διπλής φορολόγησης των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από κράτη με τα οποία δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Αυστραλία. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει ως προς τη φορολόγηση των συντάξεων των ομογενών συνταξιούχων και πλέον φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από την Αυστραλία για τη χρήση του 2013. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167) αυτό το θέμα έχει οριστικά επιλυθεί.    

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:
[1.    α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Επίσης, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των κρατών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της παραγράφου 5 και των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του παρόντος Κώδικα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται το οικονομικό έτος 2014 (φορολογική χρήση 2013).]


V. Απαλλαγές από πρόστιμα για τη φορολόγηση του ασφαλίσματος από συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων και των στελεχών της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται, υπό τον όρο της καταβολής του κύριου αναλογούντος φόρου μέχρι 31.12.2014, η απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις για τη φορολόγηση του ασφαλίσματος από συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων και των στελεχών της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων – Αθήνα 2004». Εξαιτίας της υποβολής ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τον εφαρμοστέο συντελεστή φορολογίας στις ως άνω παροχές και της υπ’ αριθμ. 25/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών το 2011, το ασφάλισμα από συνταξιοδοτικό πρόγραμμα θεωρήθηκε μισθός και εντάχθηκε στην κλίμακα εισοδήματος των δικαιούχων. Με βάση τη φορολογική αυτή αντιμετώπιση εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία έγινε με σημαντική χρονική υστέρηση σε σχέση με το χρόνο που είχε καταβληθεί αυτή η παροχή, είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους χρηστής διοίκησης να αντιμετωπιστεί δίκαια το θέμα που δημιουργήθηκε με την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να καταβληθούν οι κύριοι φόροι μέχρι 31.12.2014 και να απαλλαγούν οι υπόχρεοι καταβολής από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.   
Οι διατάξεις αυτές για την απαλλαγή από φορολογικές προσαυξήσεις και πρόστιμα εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:
[2.    α. Εφόσον στη φορολόγηση της εφ’ άπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων–Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής, και, κατόπιν υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις, αυτές δεν οφείλονται και, εφ’ όσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η έως την 31.12.2013: α) υποβολή από τους υπόχρεους, στην αρμόδια ΔΟΥ, έγγραφης δήλωσης, με την οποία δηλώνουν αμετάκλητα ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγχου, β) προσκόμιση αντιγράφου κατατεθειμένης στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο δήλωσης παραίτησης, εφ’ όσον έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ή μέσο και γ) εξόφληση  των αναλογούντων στην ανωτέρω παροχή κύριων φόρων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς προς έλεγχο υποθέσεις καθώς και στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και την αμετάκλητη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογούντες  κύριους φόρους, έως την 31.12.2014.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν την φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 α του ν. 2327/1995, που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. ]

VI. Θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα:Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 πραγματοποιείται ενοποίηση των προβλέψεων του ν.4110/2013 (Α’ 17) αναφορικά με το όργανο ελέγχου των εκκρεμών φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που αφορούν τις χρήσεις 2008 έως και 2012, προκειμένου να γίνει εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων μέσω του ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που υποβλήθηκαν από αυτές από την ίδια αρχή και δη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4110/2013 (Α’ 17).


Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:
[1.    α. H παράγραφος  16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 26 του ν.3728/2008, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.  
Οι εκκρεμείς φάκελοι τεκμηρίωσης των διατάξεων του  άρθρου 26 του ν.3728/2008 που έχουν προσκομιστεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 18η Δεκεμβρίου 2008 και η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει μέχρι και την΄31η Δεκεμβρίου 2010,  παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου και συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Στην ίδια ως άνω αρμόδια Υπηρεσία παραδίδονται και οι καταστάσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών που είχαν υποβληθεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για όλες τις διαχειριστικές περιόδους. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωμα να ζητούν τους φακέλους τεκμηρίωσης από όλες τις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συντάξουν φάκελο τεκμηρίωσης για τις ως άνω διαχειριστικές περιόδους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3627/2008 και να αξιοποιούν αυτούς και τα ως άνω παραδοθέντα στοιχεία  στο πλαίσιο των διενεργούμενων από αυτές φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της, σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.  Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στους ως άνω φακέλους τεκμηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Ως εκκρεμείς φάκελοι νοούνται οι φάκελοι των υποθέσεων για τις οποίες είτε δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου είτε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου και δεν έχει επιδοθεί στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις απόφαση επιβολής χρηματικού προστίμου από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. Ως έναρξη του ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη της Διοίκησης προς περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου τεκμηρίωσης ή / και προσκόμισης συμπληρωματικών εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόμιση του φακέλου τεκμηρίωσης. Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008, για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το οριζόμενο στην παράγραφο 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Αρμόδια για την περαίωση των υποθέσεων αυτών είναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία οφείλει εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να εισηγηθεί σχετικά στον αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κατά τις διατάξεις των παρ.3 ως 6 του άρθρου 11 της με αριθμό Α2 -8092/31.12.2008 υπουργικής απόφασης (Β’ 2709). Μετά τη δημοσίευσητου παρόντος, εκπρόθεσμες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών υποβάλλονται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής  Διοίκησης, η οποία και επιβάλλει το πρόστιμο της παραγράφου 5 του άρθρου 11  του παρόντος. »

β. Το  τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013  καταργείται.


VII. Χορηγίες για την διοργάνωση της Ελληνικής προεδρίας έως 30.6.2014


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα:Με την παράγραφο 4 γίνεται εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 και για τις χορηγίες προς το Ελληνικό Δημόσιο που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30.6.2014.         

Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:
2.    H διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 (Α’ 16) ισχύει και για τις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30.6.2014.»]Επεκτείνεται η άμεση επιβολή της προϋπάρχουσας διοικητικής κύρωσης της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων των παραβατών επιτηδευματιών εκτός από το Σ.Δ.Ο.Ε. και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Αιτιολογική έκθεση
Επί του άρθρου 19
Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄ 180), για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, την αναδιάρθρωση των Τμημάτων της και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου της, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία αυτής. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην διατήρηση των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην οργάνωση και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να τηρηθεί το πνεύμα των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α’ 222), για την οργάνωση και λειτουργία της.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, επεκτείνεται η άμεση επιβολή της προϋπάρχουσας διοικητικής κύρωσης της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων των παραβατών επιτηδευματιών εκτός από το Σ.Δ.Ο.Ε. και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αμεσότητας και αποτελεσματικότητας της προβλεπόμενης κύρωσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 ρυθμίζεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε 24ωρη βάση.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται στα θέματα, που κατ’ εξουσιοδότηση της  περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν.4093/2012, ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση και ο καθορισμός των εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα οποία δεν λαμβάνουν κανενός είδους αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου παρέχουν δωρεάν τις συμβουλές τους σε μείζονα θέματα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης,  και ελέγχουν την επίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης με βάση και τους στόχους που έχουν τεθεί προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία στη Φορολογική Διοίκηση της χώρας.Η διάταξη του σχεδίου νόμου έχει ως εξής:
Άρθρο 19
Οργανωτικά θέματα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

1.    Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των  αρμοδιοτήτων  του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις παρ. 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.4110/2013 (Α΄ 17).
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης
β) Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη
γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων  είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών  είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.».

2.    Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής;
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από τα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά περίπτωση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.»

3.    Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της..»

4.    α. Στο τέλος του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν.4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται για τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης  των μελών του Συμβουλίου που καλούνται από το εξωτερικό για την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους αποζημίωση.»

β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1.9.2013.

γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2. του ν.4093/2012 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της περίπτωσης α’ του παρόντος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν με το ανωτέρω  περιεχόμενο μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης