Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι θα ισχύσει από 1.1.2014 σχετικά με τον Κ.Φ.Α.Σ. - Δείτε τις αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»

13 Δεκέμβριου 2013 Σχόλια

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο 52 αυτού αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με τον Κ.Φ.Α.Σ.:
«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου,  γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εφαρμογή των διατάξεων ενόψει και της κατάργησης ορισμένων διατάξεων αυτού από 1.1.2014.».

Ας δούμε επιγραμματικά τις αλλαγές που ορίζονται στο σχέδιο νόμου:

I. Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την τήρηση των βιβλίων

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

[1.    Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.»].

ΙΙ. Έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση φορολογικών στοιχείων

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:

[ Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών»].

ΙΙΙ. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.»].

ΙV. Παρακολούθηση διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[5.    Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.»].

V. Παράταση έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31.12.2014Συνεπώς Και μετά την 1.1.2014 θα συνεχίσει να λειτουργεί το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις .

Η διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
[6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015».]

Σημείωση
: Όλες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Δείτε επιπλέον πως διαμορφώνεται ο ΚΦΑΣ μετά και τις ανωτέρω τροποποιήσεις στο σχετικό χρηστικό άρθρο του κόμβου

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeavenΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης